Chwaraeon Cymru

Lle i Chwaraeon


Cael hyd at £15,000 i wella eich cyfleuster chwaraeon cymunedol

Rydym yn annog y sector chwaraeon sy'n ceisio gwella cyfleusterau oddi ar y cae i gymryd rhan.

Mae Crowdfunder a Chwaraeon Cymru wedi ymuno i sicrhau bod £300,000 o arian cyfatebol ar gael i gefnogi'r gwaith o wella lleoedd yn y gymuned leol, gwella profiad y gymuned a chynaliadwyedd amgylcheddol ac ariannol cyfleusterau oddi ar y cae. 

Felly, os yw eich clwb chwaraeon neu sefydliad cymunedol am greu, gwella neu ailddatblygu eich cyfleuster chwaraeon er budd y gymuned, yna gallech fod yn gymwys i dderbyn hyd at £15,000 mewn arian cyfatebol!

Os ydych eisoes wedi dechrau ymgyrch ariannu torfol gallwch wneud cais am yr arian cyfatebol drwy eich dangosfwrdd Crowdfunder.

Placeholder text

Ydych chi am gael mynediad at y cyllid ychwanegol hwn?

I wneud cais am y gronfa hon, cofrestrwch a dechreuwch sefydlu'ch prosiect heddiw

Ynglŷn â'r gronfa hon

GweithredolChwaraeon Cymru: Lle i Chwaraeon
Chwaraeon Cymru: Lle i Chwaraeon
Codi i fyny i £15,000

Clybiau chwaraeon neu sefydliadau cymunedol sydd am greu, gwella neu ailddatblygu cyfleusterau chwaraeon er budd y gymuned.

Mae angen prosiect cyllido torfol arnoch i wneud cais am gyllid. Dechreuwch neu barhau i ychwanegu eich prosiect ac, os yw'n gymwys, byddwch yn cael eich annog i wneud cais.

Meini prawf

Nod y buddsoddiad hwn o hyd at £15,000 yw helpu sefydliadau cymunedol i ariannu torfol ar gyfer gwaith cyfalaf (adeiladu neu adnewyddu) a fydd yn gwella lleoedd yn eu hardal leol, er mwyn galluogi pobl i gael gwell profiad, er mwyn sicrhau bod cyfleusterau'n fwy cynaliadwy yn amgylcheddol ac yn ariannol.

Meini Prawf Cymhwysedd

Mae'r arian cyfatebol hwn wedi'i gynllunio i helpu grwpiau cymunedol i gyflwyno prosiect i greu, gwella neu ailddatblygu lle cymunedol ar gyfer chwaraeon.

I fod yn gymwys i wneud cais, rhaid i sefydliadau fod yn:

 • Sefydliadau dielw yn y sector elusennau, y gymuned, gwirfoddol a mentrau cymdeithasol sy'n darparu chwaraeon a/neu weithgarwch corfforol yn eu cymuned.
 • Er budd pobl sy'n byw yng Nghymru.
 • Chwilio am fuddsoddiad ar gyfer cyfleusterau mewnol neu allanol / gwaith moderneiddio .
 • Cynnwys y gymuned leol wrth ddatblygu a chyflawni eu prosiect.

Nid yw'r canlynol yn gymwys i gael cyllid:

 • Unigolion neu unig fasnachwyr
 • Busnesau neu bartneriaethau er elw
 • Ysgolion, colegau a phrifysgolion
 • Darparwyr chwaraeon masnachol a gweithgarwch corfforol, e.e. campfeydd preifat
 • Gweithredwyr hamdden gan gynnwys ymddiriedolaethau hamdden
 • Y sefydliadau hynny sydd eisoes wedi defnyddio Cronfa Darparwyr Preifat Chwaraeon Cymru
Blaenoriaethau

Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sydd yn y cymunedau mwyaf difreintiedig i sicrhau bod ein buddsoddiad cyfatebol yn cyrraedd y rhai mwyaf anghenus. Bydd hyn yn sefydliadau sy'n gwneud un neu'r ddau o'r canlynol:

 • Darparu gweithgarwch mewn ardaloedd sy'n profi amddifadedd cymdeithasol ac economaidd, gan gynnwys cymunedau gwledig
 • Gweithio gydag un neu fwy o'r grwpiau canlynol fel prif ffocws: pobl anabl; grwpiau economaidd-gymdeithasol isel; Pobl dduon, Asiaidd a phobl â chefndiroedd ethnig amrywiol eraill.

Byddwn yn dal i gefnogi prosiectau nad ydynt yn bodloni'r blaenoriaethau hyn, ond efallai y byddwn yn lleihau lefel yr arian cyfatebol a gynigir. Fel arfer, bydd arian cyfatebol yn amrywio o 30-50% o darged y prosiect.

Meini Prawf Addewid

Os caiff eich cais ei gymeradwyo, byddwch yn cael arian cyfatebol o hyd at 50% tuag at eich targed cyllido torfol cychwynnol, hyd at uchafswm o £15,000. Bydd y cynnig hwn yn ddilys am 4 wythnos ar ôl dyddiad yr hysbysiad, os na fyddwch yn lansio eich ymgyrch cyllido torfol o fewn 4 wythnos i'r hysbysiad, bydd y cynnig yn cael ei ad-drefnu.

I dderbyn addewid, bydd angen i chi wneud dau beth (yr 'amodau addewid'):

1. codi o leiaf 25% o'ch targed cychwynnol,

2. codi hyn o isafswm o Gefnogwyr unigryw yn seiliedig ar eich targed.

Yna, rhaid i chi barhau i godi arian i gyrraedd 100% o'ch targed ariannu a derbyn arian Chwaraeon Cymru.

Noder – mae Chwaraeon Cymru yn cadw'r hawl i amrywio'r meini prawf addewid hyn; bydd prosiectau'n cael eu hysbysu os bydd meini prawf eu haddewid yn amrywio o'r telerau a nodwyd uchod.

Cyn gwneud cais, darllenwch Feini Prawf Cymhwysedd ac Addewid Chwaraeon Cymru. Cliciwch yma neu'r Saesneg neu yma am y Gymraeg

Mae'n ofynnol i bob prosiect a ariennir gytuno i Amodau Grant Lle i Chwaraeon Chwaraeon Cymru. Cliciwch yma am Saesneg neu yma ar gyfer Cymraeg

Straeon Llwyddiant

Rhai o'n hoff brosiectau cyllido torfol llwyddiannus. Llwyddodd y dynion hyn i dorri eu targedau a derbyn y cyllid yr oedd ei angen arnynt i ffynnu a thyfu yn eu cymunedau.

Stori lwyddiant

Gymnasteg Gwy a Chodi Hwyl Galaxy

Gwyliwch sut y llwyddodd y clwb gymnasteg hwn i godi dros £10,000 i droi caban symudol yn ofod i rieni gymnastwyr ymgynnull, gan gynnwys addewid o £4,000 gan Chwaraeon Cymru.

Video cover placeholder

Dysgwch am gyllido torfol

Sut mae +Cyllid ychwanegol yn gweithio

dechrau cyllido torfol

Dechrau prosiect

Dechreuwch brosiect newydd ar Crowdfunder, dywedwch wrthym beth yw'r hanfodion ac amlinelliad bras o'ch stori. Yna gallwn ddangos arian i chi y gallech fod yn gymwys i'w gael.

Cael y gair allan

Gwneud cais am gyllid

Yna gallwch ddewis gwneud cais am gronfa berthnasol. Os yw partner yn hoffi eich prosiect, efallai y byddant yn cytuno i'w gefnogi.

Cael eich ariannu

Dechrau cyllido torfol

Dechreuwch godi arian o'r dorf ac unwaith y byddwch yn cyrraedd canran gytûn o'ch targed, gallai un o'n partneriaid roi hwb i'ch cyfanswm gyda rhodd fawr.

Rydyn ni gyda chi bob cam o'r ffordd

Lanlwytho

Cyrsiau ar-lein

Dysgwch ar eich cyflymder eich hun ar ein cwrs cyllido torfol, wedi'i gynllunio ar gyfer syniadau a mentrau chwaraeon sy'n dechrau ceisio codi arian.

Lanlwytho

Sesiynau rhyngweithiol

Mae ein tîm yn cynnal sesiynau byw a rhyngweithiol yn rheolaidd i rannu'r holl awgrymiadau a gwybodaeth sydd eu hangen arnoch i fod yn llwyddiannus ar Crowdfunder.

Lanlwytho

Canllawiau cyllido torfol

Os ydych yn gwneud cais i arian cyfatebol gan Chwaraeon Cymru, gall y canllaw PDF am ddim hwn roi'r holl wybodaeth a'r ysbrydoliaeth sydd eu hangen arnoch i ddechrau arni.

Ymunwch â ni yn un o'n digwyddiadau

Archebwch eich tocyn yma

Cefnogir gan

We are supported by these organisations