Cefnogwch / Support Amgueddfa Cymru

Total raised £3,848

raised so far

+ est. £465.75 Gift Aid

72

supporters

Helpwch ni i barhau i gefnogi ein cymunedau drwy'r cyfnod anodd hwn. / Help us to support our communities during these difficult times.

We're still collecting donations

On the 21st December 2020 we'd raised £3,640 with 61 supporters in 30 days. But as every pound matters, we're continuing to collect donations from supporters.

1606993051_1606993051765.png 

Cefnogwch Amgueddfa Cymru, Cefnogwch Ein Cymunedau

Eleni, wynebodd cymunedau Cymru heriau na brofwyd erioed o’r blaen. Gan ddefnyddio casgliadau cenedlaethol Cymru, rydym yn cynorthwyo cymunedau drwy’r cyfnod anodd hwn. 

  • Mae nifer o bobl yn, ac wedi teimlo’n unig yn ystod COVID-19. Rydym yn defnyddio casgliadau cenedlaethol Cymru i wella lles preswylwyr mewn cartrefi gofal. Helpwch ni i barhau â’r gwaith hwn. 
  • Mae bod yn greadigol wedi helpu nifer o bobl o ddydd i ddydd. Rydym wedi bod yn gwahodd aelodau o’r cyhoedd a gwirfoddolwyr yr amgueddfa i weu, gwehyddu, crosio neu ffeltio sgwariau enfys gartref, creu cwilt enfys enfawr, a chaiff blancedi eu creu o’r rhain ar gyfer elusennau lleol. Helpwch ni i gyrraedd ein nod.
  • Mae nifer o bobl yn profi colled. Rydym yn gweithio gyda Cruse Bereavement Care i helpu gyda’r broses o alaru. Helpwch ni i barhau i gynnal sesiynau Cruse Bereavement yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. 
  • Rydym yn rhoi llais i bobl ifanc a chyfleoedd iddyn nhw i weithio mewn awyrgylch celfyddydol. Helpwch ni i barhau i ddarparu cyfloedd i bobl ifanc ar draws Cymru.
  • Cynhaliom gystadleuaeth Minecraft eich Amgueddfa, gan wahodd pobl ifanc i ddefnyddio eu dychymyg ac adeiladu amgueddfa eu breuddwydion yn Minecraft. Roedd yr ymateb yn anhygoel, gyda chynigion arbennig o bob rhan o Gymru a thu hwnt. 

Dyma ambell esiampl o’n gwaith dros y misoedd diwethaf ac, mewn Cymru wedi COVID-19, rydym yn awyddus i adeiladu ar y gweithgareddau hyn gyda’ch cefnogaeth.

Helpwch ni i barhau â’r gwaith hwn a chyrraedd pawb fel hyn.  

1605807040_objects_of_comfort_(3).jpg

Bydd pob rhodd yn gwneud gwahaniaeth. Gallwch chi ein helpu ni heddiw? 

Bydd eich rhodd yn cefnogi’r broses o ofalu am, cadw, ac arddangos casgliad y genedl ac yn hwyluso gwaith ysbrydoledig y curaduron, y gwarchodwyr, y gwyddonwyr a’r addysgwyr. 

Rhowch yn awr. 

Diolch o galon,

Teulu Amgueddfa Cymru 

1605806660_1500x500.jpg

1606993205_1606993206151.png

Support Amgueddfa Cymru, 

Support Our Communities

This year, communities in Wales have faced challenges never experienced before. Using Wales’ national collections, we are helping them through these difficult times. 

  • Many people are, and have felt, alone during COVID-19. We are using Wales’ national collections to help improve the wellbeing of residents in care homes. Help us continue this work. 
  • Being creative has helped a number of people through their daily lives. We have been inviting members of the public and museum volunteers to knit, weave, crochet or felt rainbow squares at home, creating a giant rainbow quilt, out of which blankets will be made for local charities. Help us reach our goal.
  • Many are experiencing loss. Working with Cruse Bereavement Care, we are helping to facilitate the process of grieving. Help us continue to host Cruse Bereavement sessions at St Fagans National Museum of History. 
  • We’re giving a voice to young people and opportunities for them to work in a cultural environment. Help us continue to provide opportunities to young people across Wales.
  • We held a competition Minecraft Your Museum, inviting young people to use their imagination and build their dream museum using Minecraft. The response was overwhelming, and we received fantastic entries from all areas of Wales and beyond. 

These are only a few examples of our work these past few months and, in a post-COVID-19 Wales, we want to build on these activities with your support.

Please help us continue this work and reach everybody in this way.
1605809766_2all_2019_10_39_nmw_saint_fagan_first_0675.jpg

Every donation will make a difference. Can you help us today? 

Your gift will support the care, preservation, and display of the nation’s collection and make the inspirational work of our curators, conservators, scientists and educators possible. 

Please donate now.

Diolch o galon / Thank you,

The Amgueddfa Cymru family

1605806875_reopening_nsm_(1).jpg 

1605807079_exhibition_of_hope_wool_museum.png


1605807773_minecraft_your_museum_(8).png 

1605807514_acp_smaller.jpg

1605809082_a_c_p_(9).jpg1605809450_2all_2019_09_01_swansea_waterfront_4675.jpg
 

1605807879_minecraft_your_museum_(3).png
 

1605808502_diolch2.png

Diolch o galon / Thank you

Become a fundraiser

Want to raise funds for this cause? It's simple to get started.

Start fundraising

Rewards

This project offered rewards

£35 or more

Profiad Rhithwir / Virtual Reality experience

Bydd y profiad rhithwir yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn ôl ar benwythnosau o Gwanwyn 2021. Gallwch ddefnyddio eich dau docyn tan ddiwedd 2021. Byddwch yn gallu archebu drwy ein gwefan. / The VR experience at National Museum Cardiff will be back on weekends from Spring 2021. Your two tickets can be used until the end of 2021. You will be able to book via our website.

£5 or more

Diolch Cymreig arbennig / A warm Welsh thank you

Rydyn ni’n gwerthfawrogi eich cefnogaeth yn fawr a byddwn ni’n anfon diolch personol atoch chi. / Your support means a lot to us and we will be in touch with a personalized thank you message.

£20 or more

Gostyngiad o 20% / 20% discount

Cyfle i gael gafael ar anrhegion hyfryd i deulu a ffrindiau gyda gostyngiad braf o 20% ar ein siop ar-lein: www.amgueddfa.cymru/siop/. Yn ddilys tan 28.02.21. An opportunity to get some lovely gifts for family and friends with a nice 20% discount from our online shop: www.museum.wales/shop/. Valid until 28.02.21.

£50 or more

Profiad CoedLan / Coed Lan experience

Gweld golygfeydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru o’r awyr. Mae CoedLan ar agor rhwng Ebrill - Hydref. 2 tocyn, yn ddilys tan 31 Hydref 2021. / Climb your way through the trees and see the sights of St Fagans National Museum of History from above. CoedLan season runs from Apr-Oct. Your two tickets can be used until 31 October 2021.

£300 or more

1 Aelodaeth Noddwr / 1 Patron membership

Mae ein rhaglen Noddwyr yn rhoi’r cyfle i aelodau feithrin perthynas agosach ag Amgueddfa Cymru drwy gynnig cyfres o freintiau arbennig. Yn ddilys am flwyddyn. amgueddfa.cymru/cyfrannu/noddwyr. / Our Patrons programme offers members the opportunity to deepen their engagement with Amgueddfa Cymru by offering a series of special privileges. Offer valid for one year. museum.wales/donate/patrons

£500 or more

Aelodaeth Noddwr ar y cyd/ Joint Patron membership

Mae ein rhaglen Noddwyr yn rhoi’r cyfle i aelodau feithrin perthynas agosach ag Amgueddfa Cymru drwy gynnig cyfres o freintiau arbennig. Un Aelodaeth; yn ddilys am flwyddyn. amgueddfa.cymru/cyfrannu/noddwyr. / Our Patrons programme offers members the opportunity to deepen their engagement with Amgueddfa Cymru by offering a series of special privileges. One joint membership; offer valid for one year. museum.wales/donate/patrons.

£1,000 or more

Taith oriel / Curated tour of a galleries

Taith oriel gyda churadur, grŵp bach. Camwch yn agosach at gelf ein horielau drwy gyfrwng teithiau mewn criwiau dethol dan arweiniad curaduron ac addysgwyr. Bydd y sgyrisau’n trafod elfennau penodol o’r casgliad neu’r arddangosfeydd. / Engage directly with works of art in the galleries through talks led by curators and or educators. The talk will focus on specific aspects of the collection or on exhibitions. You will be part of a small group.

£3,000 or more

Taith breifat tu ôl i’r llenni / Behind the scenes

Gwahoddiad arbennig i taith tu ôl i’r llenni gyda uwch guradur. / Invitation to attend an exclusive behind the scene tour with a senior curator.

£5,000 or more

Corfforaethol / Corporate

Bydd pob noddwr corfforaethol yn derbyn cydnabyddiaeth swyddogol fel cefnogwyr corfforaethol i’r Amgueddfa am 6 mis, a manteision arbennig eraill: amgueddfa.cymru/cyfrannu/corfforaethol. / All corporate donors will be officially acknowledged as corporate supporters of the Museum for 6 months plus and many other special advantages: museum.wales/donate/corporate/

Payment and personal details are protected