Sirhowy Crag Fundraiser

by Tom Carrick in Tredegar, Blaenau Gwent, United Kingdom

We did it
On 19th December 2023 we successfully raised £20,951 with 605 supporters in 56 days

Weʼre raising £8,000 to Help purchase Sirhowy crag on behalf of climbers in the local community, managed by the BMC Land and Property Trust

by Tom Carrick in Tredegar, Blaenau Gwent, United Kingdom

 New stretch target

Any funds raised over the asking price will be ringfenced for the purpose of maintaining the crag for climbing and for nature, as well as any additional costs.


(Welsh Below/Cymraeg Isod)

Sirhowy Crag, a beloved South Wales Sandstone climbing destination, is to be put up for sale. With over 5000 logged climbs and 79 routes, it has been a cherished spot for climbers over the years. The British Mountaineering Council Land and Property Trust is taking action to safeguard this iconic crag by putting in a bid to purchase it on behalf of the climbing community. If we are successful we will designate the land as open access land at the earliest possible opportunity, ensuring access to this crag in perpetuity. 

We're launching a crowdfunding campaign starting on October 24, 2023, with a goal to raise a minimum of £8000. We have eight weeks to do so. Individual contributions will be crucial to reaching this target. By contributing, you'll help ensure that this iconic climbing destination remains accessible for generations to come.

Why Your Support Matters

  • Ownership by the LPT guarantees open access, protecting it from potential restrictions, and guarantees it is managed in a way that benefits both visitors and nature alike.
  • Local climbers will be invited to actively manage the site, to improve infrastructure, enhance habitats, and demonstrate responsible stewardship.

1698145026_365598.jpeg

FAQ’s

What will happen if the bid is unsuccessful?

Any money raised through the crowdfunder will be reimbursed to the donors. 

What will happen if we surpass the £8000 goal? 

We have a stretch goal of £16,000. Any additional money raised will be used to enhance the site for recreation, and for nature, whether this is for re-bolting, tree or path works or to enhance the natural habitats on the site. We have applied for additional grant funding to support this work.

Why crowdfund the money?

Taking on the management of a crag is a responsibility that is best shared - we felt that a fundraising model to raise the funds would allow us to involve as many people as possible in this campaign. We want those same people with a stake in owning the crag to have a stake in the future management and stewardship of the crag. The BMC Land and Property Trust Charity has agreed to assist with administrative costs involved in the acquisition of the land, which are likely to be significant. We are working hard to find partners to help us raise the money, as well as doing so via individual donations.


Why Sirhowy Crag?

Sirhowy has been identified as one of the most significant crags in the area, and is being put up for sale. BMC staff and Land Property Trust volunteers have assessed hazards, liability concerns, potential for restoration and the positive impact we could have here, and have decided that this is a suitable crag to take on. Nearby Tirpentwys crag was considered prior to this, but due to questions over capped mine shafts on the site, it was decided that it was too much of a risk.

I’ve given as much as I can, how else can I help?

Campaigns like these travel by word of mouth - if you can share this campaign as widely as you can, that would be an enormous help. If you’re able to organise your own mini-fundraiser and then give to the crowdfunder, we would be happy to boost your activities on BMC social media, please tag us at @teambmc (on instagram)


Cymraeg:

Prif Dudalen Crowdfunder

Mae Craig Sirhywi, ardal ddringo dywodfaen arbennig yn Ne Cymru, am gael ei rhoi ar werth. Gyda dros 5000 o ddringfeydd wedi eu rhestru ar UKC yn yr ardal goediog a 79 o ddringfeydd, mae wedi bod yn fan annwyl i ddringwyr dros y blynyddoedd. Mae Cyngor Mynydda Prydain (BMC) yn cymryd camau i ddiogelu'r clogwyn eiconig hwn trwy wneud cais i'w brynu ar ran y gymuned ddringo. Os byddwn yn llwyddiannus byddwn yn gwneud hynny drwy ddynodi'r tir yn dir mynediad agored cyn gynted â phosibl, gan sicrhau mynediad i'r clogwyn hwn am byth.

Rydym yn lansio ymgyrch cyllido torfol sy’n dechrau ar Hydref 24, 2023, gyda’r nod o godi o leiaf £8000. Mae gennym wyth wythnos i wneud hynny. Bydd cyfraniadau unigol yn hanfodol i gyrraedd y targed hwn. Trwy gyfrannu, byddwch yn helpu i sicrhau bod y gyrchfan ddringo eiconig hon yn parhau i fod yn hygyrch am genedlaethau i ddod.

Pam Mae Eich Cefnogaeth yn Bwysig

  • Mae perchnogaeth gan y BMC yn gwarantu mynediad agored, gan ei ddiogelu rhag cyfyngiadau posibl, ac yn gwarantu y caiff ei reoli mewn ffordd sydd o fudd i ymwelwyr a natur fel ei gilydd.
  • Bydd dringwyr lleol yn cael eu gwahodd i fynd ati i reoli’r safle, i wella seilwaith, gwella cynefinoedd, a dangos stiwardiaeth gyfrifol.


Cwestiynau Cyffredinol

Beth fydd yn digwydd os bydd y cais yn aflwyddiannus?

Bydd unrhyw arian a godir trwy'r crowdfunder yn cael ei ad-dalu i'r rhoddwyr.

Beth fydd yn digwydd os byddwn yn rhagori ar y nod o £8000?

Mae gennym nod ymestyn o £16,000. Bydd unrhyw arian ychwanegol a godir yn cael ei ddefnyddio i wella’r safle ar gyfer hamdden, ac ar gyfer natur, boed hynny ar gyfer ail-foltio, gwaith coed neu lwybrau neu i wella’r cynefinoedd naturiol ar y safle. Rydym wedi gwneud cais am arian grant ychwanegol i gefnogi'r gwaith hwn.

Pam cyllido torfol?

Mae cymryd rheolaeth ar glogwyn yn gyfrifoldeb sydd yn well wedi ei rannu - roeddem yn teimlo y byddai defnyddio model torfol i godi’r arian yn caniatáu i ni gynnwys cymaint o bobl â phosibl yn yr ymgyrch hon. Rydym am i'r un bobl hynny sydd â rhan mewn bod yn berchen ar y clogwyn gael rhan yn y gwaith o reoli a stiwardiaeth y clogwyn yn y dyfodol. Mae Elusen Ymddiriedolaeth Tir ac Eiddo y BMC wedi cytuno i gynorthwyo gyda chostau gweinyddol sy'n gysylltiedig â chaffael y tir, sy'n debygol o fod yn sylweddol. Rydym yn gweithio'n galed i ddod o hyd i bartneriaid i'n helpu i godi'r arian, yn ogystal â gwneud hynny trwy roddion unigol.


Pam dewis Craig Sirhowy?

Mae Sirhywi yn adnabyddus yn lleol fel un o'r creigiau mwyaf arwyddocaol yn yr ardal, ac mae'n cael ei roi ar werth. Mae staff y BMC a gwirfoddolwyr yr Ymddiriedolaeth Eiddo Tir wedi asesu peryglon, pryderon atebolrwydd, potensial ar gyfer gwaith adfer a'r effaith gadarnhaol y gallem ei chael yma, ac wedi penderfynu bod hwn yn graig addas i roi cais amdani. Ystyriwyd clogwyn Tirpentwys gerllaw cyn hyn, ond oherwydd cwestiynau ynghylch siafftiau mwyngloddio wedi'u capio ar y safle, penderfynwyd ei fod yn ormod o risg.

Rwyf wedi rhoi cymaint ag y gallaf, sut arall y gallaf helpu?

Mae ymgyrchoedd fel y rhain yn teithio ar lafar gwlad - os gallwch chi rannu'r ymgyrch hon mor eang ag y gallwch, byddai hynny'n help enfawr. Os ydych chi'n gallu trefnu eich ymgais i godi arian ar eich pen eich hun ac yna rhoi i'r crowdfunder, byddem yn hapus i roi hwb i'ch gweithgareddau ar gyfryngau cymdeithasol BMC, tagiwch ni yn @teambmc (ar instagram)Got an idea like this?

Over £200 million has been raised from our crowd to support the projects they love! Plus tens of millions more unlocked by our partners.