Hanes Cymru i bawb/ Welsh History for all

by Fforwm Hanes Cymru in Aberystwyth, Sir Ceredigion, United Kingdom

Not quite
Unfortunately this project was not successful.

To provide a copy of 10 Stories from Welsh History to every Primary School in Wales. Copi o 10 Stori o Hanes Cymru i bob ysgol gynradd

by Fforwm Hanes Cymru in Aberystwyth, Sir Ceredigion, United Kingdom

Mae Fforwm Hanes Cymru yn elusen sydd yn cydweithio gyda cymdeithasau hanes yng Nghymru i sicrhau bod pob elfen o hanes Cymru yn cael ei gofio a'i hyrwyddo.

Dosbarthwyd copi o lyfr Dr Elin Jones (Cymru yn y Tir) i bob ysgol yng Nghymru, ond nid yw pob ysgol wedi derbyn y llyfr 10 Stori o Hanes Cymru (Y dylai Pawb eu gwybod). Mae'r llyfr yma wedi ei ysgrifennu yn gelfydd gan Ifan Morgan Jones, gyda darluniau gwreiddiol gan Telor Gwyn.

Dyma adolygiad Son am Lyfra: -

"Heb os, dyma un o’r llyfrau pwysicaf i gael eu cyhoeddi ‘leni, sy’n ychwanegu at y dewis prin o lyfrau ffeithiol cyfoes, engaging sydd ar gael yn y Gymraeg, ac mae hwn yn haeddu ei le ar y silff lyfrau ym mhob ysgol a chartref. "

Mae'r cynllun yn syml - o godi £4,000, gellir prynu llyfr i bob ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yng Nghymru. Y mwyaf o arian rydym yn gallu ei godi, y mwyaf o ysgolion y gellir eu cefnogi. Mae pecyn adnoddau ar gael, ac os byddwn yn codi mwy na'r targed, gellir gyrru hwn i'r ysgolion hefyd.

Rydym yn gwneud hyn gan fod darllen yn dda i blant o bob oed, a hanes Cymru yn ysbrydoli y genhedlaeth nesaf i ddysgu mwy am hanes eu gwlad.

************************************************

The History Forum of Wales is a charity that brings together with history societies in Wales to ensure that every element of Welsh history is remembered and promoted.

A copy of Dr Elin Jones's book (Cymru yn y Tir) was distributed to every school in Wales, but not every school has received the book 10 Stories from Welsh History (that Everyone should know). This book has been skillfully written by Ifan Morgan Jones, with original illustrations by Telor Gwyn.

Here is Son am Lyfrau's review:-

"Without a doubt, this is one of the most important books to be published this year, which adds to the rare selection of contemporary, engaging non-fiction books available in Welsh, and this deserves its place on the bookshelf in every school and home."

The plan is simple - if £4,000 is raised, a book can be bought for every Welsh-medium primary school in Wales. The more money we can raise, the more schools that can be supported. A resource pack is available, and if we raise more than the target, this can also be sent to the schools.

We do this because reading is good for children of all ages, and the history of Wales inspires the next generation to learn more about the history of their country.

Got an idea like this?

Over £200 million has been raised from our crowd to support the projects they love! Plus tens of millions more unlocked by our partners.