Hwb Cymunedol CPD Pwllheli FC Community Hub

by Clwb Pel Droed Pwllheli Football Club in Pwllheli, Gwynedd, United Kingdom

We did it
On 2nd April 2024 we successfully raised £4,462 with 87 supporters in 41 days

Gorffen y gwaith o greu cartref newydd a Hwb Cymunedol newydd i CPD Pwllheli. Finish the work of creating our new home and Community Hub.

by Clwb Pel Droed Pwllheli Football Club in Pwllheli, Gwynedd, United Kingdom

 New stretch target

Prynu offer ac adnoddau i'n plant a phobl ifanc a fyddai'n ei cadw'n brysur tra'n defnyddio'r adnoddau.

Buy resources and equipment that would keep our young people entertained.


Mae ein clwb pêl-droed wedi bod mewn bodolaeth ers 1879 a dros y 145 o flynyddoedd diwethaf wedi mynd drwy nifer o uchafbwyntiau a siomedigaethau fel pob clwb arall. Fodd bynnag, mae bob amser wedi bod yn sail i falchder a hunaniaeth yn lleol. Mae’r clwb yn golygu rhywbeth i bobl a chymuned Pwllheli.

Heddiw mae dros 300 o aelodau gyda thimau o 6 oed i fynu a mwy a mwy o dimau i ferched yn cael ei sefydlu yn flynyddol.

Mae dros gant yn dod i wylio’r gemau timau’r oedolion yn wythnosol gyda llawer yn dod o Bwllheli ar cyffiniau i gymdeithasu a mwynhau’r gemau cystadleuol. Mae dros 2,200 o bobl yn dilyn Facebook Clwb Pêl Droed Pwllheli yn ogystal a 2600 yn ein dilyn ar trydar ac rydym yn rhannu gwybodaeth am ddatblygiad y prosiect ar y cyfryngau cymdeithasol. 

Our football club has been in existence since 1879 and over the last 144 years has gone through many highs and lows like all other clubs. However, it has always been a source of local pride and identity. The club means something to the people and community of Pwllheli.

Today there are over 300 members with teams from the age of 6 upwards and more and more teams for girls are established annually.

Over a hundred come to watch the adult team games weekly with many coming from nearby Pwllheli to socialise and enjoy the competitive games. Over 2,200 people follow Pwllheli Football Club on Facebook as well as 2600 follow us on twitter and we share information about the development of the project on social media.

 1708262117_img_9570_(1).jpg

1708264925_llunclwb.jpeg

Un o’n prif flaenoriaethau fel Clwb ydi cwblhau gwaith ac agor ein Hwb Cymunedol a fydd yn sicrhau lleoliad hygyrch i brosiectau cymunedol yn ardal Pwllheli er mwyn cynnal gweithgareddau amrywiol i gwrdd ag anghenion plant a phobl ifanc y dref. Ers 2019 rydym wedi bod yn gweithio ar ddatblygu’r prosiect sy’n ymateb i’r anghenion lleol. Yn greiddiol i'r bopeth mae darparu gweithgareddau a chefnogaeth i bobl ifanc. 

Mae’r Crowdfunder yma yn ein cefnogi i orffen y gwaith o adeiladu'r Hwb Cymunedol. Mae cymaint wedi digwydd dros y misoedd diwethaf gyda chriw gweithgar o wirfoddolwyr wedi llwyddo i wneud cymaint mewn cyn lleied o amser!


One of our main priorities as a Club is to complete work and open our Community Hub which will ensure an accessible location for community projects in the Pwllheli area in order to carry out various activities to meet the needs of the town's children and young people. Since 2019 we have been working on developing the project which responds to the local needs. At the core of everything is the provision of activities and support for young people.

This Crowdfunder supports us to finish the work of building the Community Hub. So much has happened over the last few months with a hard working group of volunteers who have managed to do so much in so little time!

1708260276_b1_cpd_pwllheli.jpg

Bydd unrhyw gyfraniad yn mynd tuag at orffen y gwaith o greu'r Hwb Cymunedol. Mae hyn yn golygu prynu;

  • Cadeiriau
  • Byrddau
  • Celfi
  • Offer digidol gan gynnwys WiFi a theledu
  • Offer Cegin gan gynnwys llestri

Fel gwobr arbennig bydd unrhyw un sydd yn cyfrannu yn cael eu cynnwys mewn raffl i ennill  crys tîm cyntaf Wrecsam wedi ei arwyddo gan y tim cyntaf! Diolch arbennig i Humphrey Ker am sortio hyn i ni.

1708262616_img_9414_(1).jpg

Any contribution will go towards finishing the work of creating the Community Hub. This means buying;

  • Chairs
  • Tables
  • Digital equipment including WiFi and TV 
  • Kitchen Equipment including crockery 

As a special prize anyone who contributes will be entered into a draw to win a Wrexham  shirt signed by the first team! Special thanks to Humphrey Ker for sorting this out for us.

Rewards

This project offers rewards in return for your donation. Please select a reward below.

£15 or more

0 of 20 claimed

£15 Reward

Het Bwced CPD Pwllheli FC Bucket Hat (Maint Mawr/ Large Size)

£20 or more

5 of 16 claimed

Crys Tim Cyntaf

Crys un o'r tîm cyntaf 23/24 wedi ei olchi. First team shirt 23/24 washed.

£30 or more

0 of 2 claimed

Parti Penblwydd /Birthday Party

Defnydd o'r gofod ar gyfer parti pen blwydd. Use of space for birthday party.

£100 or more

0 of 3 claimed

Gwers Goginio Burgers / Burger Cooking Lesson

Master class with Ed. Gwersi meistr gan Ed.

Got an idea like this?

Over £200 million has been raised from our crowd to support the projects they love! Plus tens of millions more unlocked by our partners.