Artist relief fund in Bulgaria

by Vesislava Zheleva in Bulgaria

Artist relief fund in Bulgaria
We did it
On 25th April 2020 we successfully raised £860 with 16 supporters in 28 days

Will you help raise emergency relief funds for artists in Bulgaria? Funds will be given to artists who have lost income due to COVID-19

by Vesislava Zheleva in Bulgaria

Въпроси и отговори / FAQ

ENG below 

Здравейте!

Редно е да отговоря на често задавани въпроси около кампанията, но преди това ще направя един бърз обзор на случилото се досега. 

По кампанията има събрани £565, което на този етап означава 4 безвъзмездни финансови облекчения от 250 лв. Истината е, че е нужно още съвсем малко облекченията да станат 5 и това е прекрасна новина! Стигнахме до тук благодарение на споделянията и на финансовата подкрепа на дарителите, които се довериха на мен и на кампанията, за което искрено ви благодаря! Ще използвам момента да благодаря и на Деница Милушева, която не спира да ми помага изключително много от зародиша на идеята до този момент - Дени, благодаря ти!  

Нека отговоря на въпроси, с които се сблъсквам откакто стартирах кампанията. 

Съпричастен/на съм с каузата, но не те познавам, как да ти имам доверие? - истината е, че тази и други подобни кампании са базирани основно на доверие. Тук хората са скептични и донякъде с право. Аз съм дала кратко био за себе си, с което се надявам да спечеля доверието на потенциални дарители, но ако все пак имате въпроси и искате да сте сигурни преди да направите дарение, може да ме добавите в Facebook или да ми напишете имейл - [email protected]

Как решаваш кой има по-голяма нужда от тези средства? - селекцията се случва по следният начин - има активен онлайн формуляр, а предимство имат тези, които най-рано са го попълнили. Тоест финансовата подкрепа ще отиде при онези артисти, които първи са заявили желание да получат средствата. Знам, че за някои това може да не е най-добрият подход, но в други условия има риск от едностранност при вземането на решение, а по този начин се избягва моята субективност. Отне ми доста време да реша как и дали така е най-редно да се разпределят средствата, но отново нещата се свеждат до доверие.

Ще обявиш ли имената на тези, които ще получат облекчението в края на кампанията? - не. Конфиденциалността за мен е изключително важна. Не споделям личните данни на записалите се до момента да получат облекчение и няма да го направя след края на кампанията. Подобно на хората дарили средства до сега и тези, които предстои да дарят, всеки сам може да си прецени дали да направи анонимно дарение или не. По същият начин всеки, който получи облекчението сам ще прецени дали да сподели публично за това или не. 

Все пак съм съгласна, че е редно да има някаква яснота около това къде ще отидат средства на дарителите, за това споделям че: 

До този момент (06/04/2020) девет души са попълнили формуляра за получаване на финансово облекчение от 250 лева. Днес имах щастието да пиша на първите четирима с потвърждение, че ще получат облекчението в края на кампанията, двама от тях са ми отвърнали на имейла. Средствата ще отидат при две жени и двама мъже. Техните профили са керамика; театър (режисура); танц и илюстрация, сред които има самотни родители. Двама са и преподаватели, чийто класове са отменени.  

Сред попълнилите формуляра за облекчението има живописци, танцьори, музиканти, сред които самотни родители и LGBTIQ+. Повечето са жени.  Според алгоритмите на Crowdfunder, кампанията може да получи над £1,000, което ще е достатъчно да покрие облекчения за всички девет артиста, които са ми писали до сега. А още по-хубавото е, че тази кампания не беше 'зарината' от кандидати, какъвто често е случая с подобни кампании в западните страни! За това аз мисля че целта £1,000 е съвсем постижима, вие какво мислите? 

С най-топли чувства Весислава 

Пс: Имаш въпрос, на който не съм отговорила, имаш коментар или искаш да ми споделиш съвет? - насреща съм :)

/////

Frequently asked questions 

Hi,

Now, I think is a good time to answer frequently asked questions about the campaign, but before I do that, I will give a quick overview of what has happened so far.

The campaign has raised £ 565, which at this point means 4 financial reliefs of 250BGN. Only a little more is needed to be enough to cover 5 reliefs and this is fantastic news! We came to this thanks to the sharing and the financial support of all donors who believed in me and the campaign, for which I sincerely thank you! I will also use this moment to thank Denitsa Milusheva, for her continues help right from the start of the campaign up to this point - Deni, thank you!

Let me answer the questions that I have come across since I started the campaign.

I am interested in the cause, but I don't know you, how can I trust you? - the truth is that this and other similar campaigns are based on trust. People here [in Bulgaria] can be sceptical and I don't blame anyone for this. I have provided a short bio about myself, which I hope will gain the trust of potential donors, but if you still have questions and want to be sure before making a pledge, you can add me on Facebook or email me at [email protected]

How do you decide who needs these funds most? - the selection is as follows - there is an online form and priority is given to those who filled it out the earliest. That means, the financial support will go to those artists who were the first to ask to receive the funds. I know that for some this may not be the best approach, but in other circumstances, there is a risk of one-sidedness in the decision making, and by doing it this way I avoid any (my) subjectivity. It took me a long time to decide how and if this was the best way to give out the reliefs, but again, things come down to trust.

Will you announce the names of those who will receive the support at the end of the campaign? - no. Privacy is very important to me. I do not share personal details of the enrollees and I will not do so at the end of the campaign. Like people who have pledged money, and those who are about to do, anyone can decide for themselves whether to make an anonymous pledge or not. In the same way, anyone who receives the relief will decide for themselves whether to share it publicly or not.

However, I agree that it is only right to have some clarity on where the donated money will go, so I am sharing that:

So far (06/04/2020) nine people have filled in the form for receiving a financial support of 250 BGN. Today I was happy to email the first four with confirmation that they will receive relief at the end of the campaign, two of them replied back. The funds will go to two women and two men. Their profiles are ceramic; theatre (directing); dance and illustration, some are single parents. There are two teachers whose classes have been cancelled since the very beginning of the pandemic.

The rest of the people are painters, dancers, musicians, including single parents and LGBTIQ +. Most are women. According to Crowdfunder's algorithms, the campaign is heading towards £ 1,000+ which will be enough to cover support for all nine artists who have written to me so far. Better yet, this campaign was not overwhelmed with applications, as is often the case with similar campaigns in Western countries! That's why I think the £ 1,000 is a reasonable goal, what do you think?

Yours Veselava

Ps: You have a question that I have not answered, or you have a comment or advice you would like to share with me? - please do not hesitate to contact me :)


There are no comments on this update yet.

You can only post a comment if you have backed this project. Support project


Got an idea like this?

Over £200 million has been raised from our crowd to support the projects they love! Plus tens of millions more unlocked by our partners.