Artist Relief Fund in Bulgaria Vol. 2.

by Vesislava Zheleva in Bulgaria

Artist Relief Fund in Bulgaria Vol. 2.
We did it
On 5th June 2020 we successfully raised £1,020 with 10 supporters in 28 days

Artist Relief Fund in Bulgaria is back!Raising money to help artists in Bulgaria who have lost income due to COVID-19.

by Vesislava Zheleva in Bulgaria

 New stretch target

Ако кампанията набере повече от зададената сума, всички средства ще бъдат раздадени на следващите записани.
If the campaign raises more than the set target, all funds will be distributed to the next subscribers.


Здравейте! (For English please scroll down)

Това е Artist Relief Fund in Bulgaria Vol. 2.

Идеята на кампанията е осигуряване на еднократни парични облекчения от 250 лева за творци, загубили работата и доходите си поради пандемията. С първата кампания за набиране на средства Artist Relief Fund in Bulgaria, бяха събрани £860. Нещо по-хубаво - няколко дни след това получих имейл от доброжелател, който направи дарение и цялата събрана сума в български лева беше точно 2,291.18лв, от които 2,250лв покриха облекчения за 9 от 22-мата артисти, кандидатствали за фонда до сега.

Помощта достигна до пет жени и трима мъже, които се занимават професионално със скулптура, театър, танц и хореография, изобразително изкуство, музика и преподаване на изкуства. Някои от тях са самотни родители. Творците са от цялата страна - Варна, Бургас, Велико Търново, София и Пловдив са местата, за които знам.

Първата кампания неоспоримо беше успешна, но има още артисти, които са заявили, че имат нужда от това облекчение и след като прочетох попълнените от тях формуляри, виждам колко необходима е тази помощ, за това стартирам Artist Relief Fund in Bulgaria Vol. 2.

Какво е различното този път? - накратко, сега има награди. 

В детайли:
Преди няколко седмици беше стартирана друга инициатива - ‘2020Solidarity’ координирана от базираната в Берлин фондация ‘Between Bridges’. Инициативата представлява колекция от плакати, създадени от международни художници. Фондация ‘Between Bridges’ покрива изработването на плакатите и ги предлага безвъзмездно на кампании за набиране на средства като тази. Плакатите са с размер A2 (594 mm x 420 mm) и ще бъдат достъпни за ограничен период от време, но не са ограничен тираж.

Тези от вас, които направят дарение от £50 могат да си изберат плакат от селекцията по-долу.

Често задавани въпроси: 

Мога ли да получа облекчение? 

Паричното облекчение е насочено към творци, а условията за получаване на облекчение са следните: 

  • Вие се занимавате професионално в сферата на изкуството и културата (приложни, сценични, визуални изкуства и музика).
  • Имате загуба от отменено участие, събитие или проект поради пандемията COVID-19.
  • Вие сте лице, което живее и твори в България.
  • Не виждате как ще свържете двата края. Моля бъдете съвестни, когато кандидатствате за помощта!

Ако отговаряте на тези условия и имате нужда от финансова помощ, моля попълнете следния формуляр: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerQvVXu2IymJHexVvICyAGQLe3E-NyWZ7_QZVxwt0HV8ClhQ/viewform. 

Мога ли да направя дарение, различно от £50? 

Да - натиснете оранжевия бутон ‘support us’ и в полето напишете стойността, която искате да дарите. Това може да е £1, £10, £100 или друга сума по желание :)

Кога и как ще си получа наградата?

След края на кампанията ще координирам доставка до адрес в България или страните членки на ЕС, а за доставка до други дестинации, различни от споменатите, моля пишете ми на адрес [email protected]. Плакатите най-вероятно ще бъдат изпратени/получени в през месец юни.

Бележки: Облекчението е насочено към индивидуални лица, а не бизнеси, сдружения или организации. Допуска се само една безвъзмездна помощ за кандидат. Предимство имат тези, които първи са подали заявка за облекчение. Като организатор на кампанията, аз няма да се възползвам от това парично облекчение. От събраните средства до момента 2,250 лева са преведени на засегнати артисти, а остатъка ще включа към събраната сума от втората кампания.

Заглавната снимка на кампанията е фотография на Gillian Wearing 'All I Ever Wanted Was Love'. 

~

Hi there!

This is Artist Relief Fund in Bulgaria Vol. 2.

The idea behind this campaign is to provide one-off money reliefs of 250 BGN for artists who have lost their income due to COVID-19. The first campaign Artist Relief Fund in Bulgaria raised £860. Even better - a few days after that I received an email from a supporter who made a donation and at the end, the campaign raised exactly BGN 2,291.18 in total,  of which BGN 2,250 covered reliefs for 9 of the 22 artists who applied for the fund.

Reliefs were sent to five women and three men who are professionally engaged in sculpture, theatre, dance and choreography, fine arts, music and art teaching. Some of them are single parents. The artists are from all over Bulgaria - Varna, Burgas, Veliko Tarnovo, Sofia and Plovdiv are the locations I know of.

Even though the first campaign was undeniably successful, there are more artists who need this relief, and after reading the forms they filled out, I see how necessary  is this support, so that's why I am starting Artist Relief Fund in Bulgaria Vol. 2.

What's different this time? - In short, there are rewards.

In details:

A few weeks ago, another initiative was launched - ‘2020Solidarity’ coordinated by the Berlin-based foundation ‘Between Bridges’. It is a collection of posters created by international artists. Between Bridges covers the production of posters and offers them free of charge to fundraising campaigns like this. The posters are A2 in size (594 mm x 420 mm) and will be available for a limited period of time, but are not limited edition.

So, those of you who make a £50 contribution can choose a poster from the selection below.

Frequently Asked Questions:

Can I get relief?

This emergency relief is for artists who have lost income.

Eligibility criteria 

  • You are working professionally in the arts and culture field (applied arts, performing arts, visual arts and music).
  • You have lost income due to a cancelled gig, event or project because of the COVID-19 pandemic.
  • You are a person who lives and works in Bulgaria.
  • You cannot seem to be able to make ends meet - please be honest and very fair when filling in the form.

If you meet the criteria and need the financial support, please fill out the following form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerQvVXu2IymJHexVvICyAGQLe3E-NyWZ7_QZVxwt0HV8ClhQ/viewform.

Can I make a donation other than £50?

Yes - please press the orange ‘support us’ button and put the value you want to donate in the section. This can be £ 1, £ 10, £ 100 or any other amount you wish :)

When and how will I receive my award?

After the end of the campaign, I will coordinate delivery to an address in Bulgaria or the EU member states. For delivery to destinations other than the ones mentioned, please email me at [email protected]. The posters will most likely be sent out/received in June.

Notes: The relief is aimed at individuals, not businesses, associations or organisations. Only one fund per applicant allowed. It's a first come-first served method, so priority will be given to those who apply first for relief. As a organiser, I will not receive relief. Of the funds raised so far, BGN 2,250 have been transferred to artists, and  the change will be added to the amount raised from the second campaign.

Cover photo of the campaign is by Gillian Wearing 'All I Ever Wanted Was Love'.

~

Available posters/Налични плакати: 

Marlene Dumas 'James Baldwin (from the series Great Men)’ 2014 Offset print on paper 59,4 cm x 42 cm (23.4 x 16.5 in)

--------

Nicole Eisenman 'Never Forget Kissing in Bars' 2020 Offset print on paper 59,4 cm x 42 cm (23.4 x 16.5 in)

---------

Andreas Gursky 'ohne Titel XVIII' 2015 Offset print on paper 59,4 cm x 42 cm (23.4 x 16.5 in)

------------

Karol Raziszewski 'Vasiliy' 2018 Offset print on paper 59,4 cm x 42 cm (23.4 x 16.5 in) 

---------

Wolfgang Tillmans 'still life (Bühnenbild)' 2020 Offset print on paper 42 cm x 59,4 cm (16.5 x 23.4 in) 

-------

Betty Tompkins 'Sex Painting #4' 2013 Offset print on paper 59,4 cm x 42 cm (23.4 x 16.5 in)

-----

Gillian Wearing 'All I Ever Wanted Was Love' 1992/93 Offset print on paper 59,4 cm x 42 cm (23.4 x 16.5 in) 

-----

Carrie Mae Weems 'Scenes & Take (Great Expectations)' 2016 Offset print on paper 42 cm x 59,4 cm (16.5 x 23.4 in) 

----------

Jochen Lempert ‘Schmetterlingshaft' 2019 Offset print on paper 59,4 cm x 42 cm (23.4 x 16.5 in) 

--------

David Wojnarowicz with Tom Warren 'Self-Portrait of David Wojnarowicz '1983/84 Offset print on paper 59,4 cm x 42 cm (23.4 x 16.5 in)

~

За мен: Привет от мен, Весислава Желева.

Аз съм художник на свободна практика и живея във Велико Търново. Понастоящем съм доброволец към „Акад. Екатерина Каравелова” в координирането на социалния формат “Тя във Велико Търново”. Също така съм стажант в ТАМ - независим проект и културно пространство, което функционира като бар, и място за събития и общности (в момента затворено). Последно - участник съм в "Заедно в час", випуск 2020.

~

About me: Hi, I am Vesislava Zheleva.

I am a freelance artist and I live in Veliko Tarnovo. Currently I am a volunteer at 'Acad. Ekaterina Karavelova' in the coordination of the social format 'She in Veliko Turnovo'. I am also an intern at TAM - an independent project and cultural venue that functions as a bar, and a space for events and communities (currently closed), and a participant in the program Teach for All Bulgaria for 2020.

We ask project owners to honour their rewards wherever possible but please note that all pledges are donations and there is no guarantee that you will receive any rewards from the project owner. Please see Crowdfunder's Terms of Use for more information regarding rewards for pledges.

Rewards

This project offers rewards in return for your donation. Please select a reward below.

£50 or more

'2020Solidarity' Poster/Плакат

Size/Размер A2 (594 mm x 420 mm).

Got an idea like this?

Over £200 million has been raised from our crowd to support the projects they love! Plus tens of millions more unlocked by our partners.