To help for human rights and democracy in Iran

by Help for change in Manchester, England, United Kingdom

To help for human rights and democracy in Iran

£964

raised in 72 days

23

supporters

Persian:ما گروهى از ايرانيان كه در خارج از كشور به كار و زندگى مشغول هستيم تصميم د...

by Help for change in Manchester, England, United Kingdom

  • Persian:

ما گروهى از ايرانيان كه در خارج از كشور به كار و زندگى مشغول هستيم تصميم داريم كه به چهل و يكسال فساد ، قتل عام ، كشتار آزاديخواهان و ديكتاتورى كه امنيت خاورميانه و جهان را مخاطره انداخته است از طريق راههاى صلح آميز پايان دهيم .

در اين مسير ما فعاليتهاى فرهنگى را آغاز كرده و تصميم گرفته ابم كه با كوشش و تلاش  بر روى افكار جوانان داخل ايران با استفاده از ابزار و راهكارهاى فرهنگى تاثيرگذار باشيم . 

ما بعنوان ايرانيان  خارج ازكشور به اين روش مبارزه  و جنبش پشتيبان آن كمك مالى مى كنيم اما همزمان از دوستان غير ايرانى خودمان تقاضاى هميارى مى نمائيم لذا از آنانى كه به تاثير كار فرهنگى در جهت ايجاد دمكراسى در ايران باور دارند تقاضا مى كنيم در پيشبرد اين حركت بما كمك نمايند . در روز آزادى ايران و برقرارى دمكراسى ما دوستان خودمان را كه در اين مسير فرهنگى براى آزادى ايران ما را يارى رسانيده اند هرگز فراموش نخواهيم كرد . هرگونه كمك شما شايان قدرداني خواهد بود .

The Islamic State of Iran has ruled Iran for more than forty years. During these years, it has maintained its power by putting pressure on the people.

• The situation of women and girls:

Women are forced to wear the hijab, and if they do not observe the hijab, they are treated violently, beaten, and arrested in the streets. Women are not allowed to leave the country without their husband’s or father’s permission. The right to divorce in Iran is with the husband and the wife is not allowed to apply for divorce. After divorce, women do not get the custody of the children. Women are not allowed to work if their husband do not give her the permission, etc.

• The death penalty and the right to a fair trial:

The death penalty continues to apply to crimes that do not involve premeditated murder or crimes whose definition is vague, such as turning away from Islam , which the government interprets as a criminal act, including the use of deadly weapons against others or society as a whole.

• Execution of child offenders.

In Iran, a number of children under the age of 18 are sentenced to death each year.

• The right to a fair trial:

Arrests without trial, compulsory disappearance, lengthy detention without trial, access to a lawyer, and confession under torture used as evidence. Defendants have difficulty defending their clients in various ways such as preventing them from accessing cases, giving them limited time to draft a defence bill, and barring them from responding to clients and providing sufficient evidence to defend them. Persons detained on charges of acting against national security, terrorism or economic corruption are prohibited from accessing a lawyer for 20 days. Torture and ill- treatment of detainees with the aim of obtaining a confession during the search.

• Advocates (activists) of the environment:

Arrest and continuous imprisonment of environmental activists. Environmental activists do not have the right to choose a lawyer and have to choose a lawyer from the list proposed by the judiciary.

• Arbitrary detention and imprisonment of dual nationals and foreign nationals

• The right to freedom of peaceful assembly, the right to freedom of opinion and expression, and the right to privacy

• Prohibition of independent guilds:

The formation of independent guilds is prohibited

• Protests, strikes and labour rights activists:

Harassment and detention of labour rights activist.

• Online freedom of speech:

As government control of online information intensifies, freedom of expression has come under unprecedented pressure.

• Arrest of journalists, writers and members of the media:

Arrest, trial and imprisonment of journalists. There is no freedom of speech.

• The situation of lawyers and human rights defenders:

Lawyers for Environmental Activists Arrested, Prosecuted, and Imprisoned for Threatening National Security

• Human rights lawyer:

Lawyers for Human right Activists Arrested, Prosecuted, and Imprisoned for Threatening National Security

• Human rights defenders:

Human rights activists, like other activists, are identified and arrested on charges of threatening national security and espionage and imprisoned in an unfair trial without the right to have an independent lawyer.

• Ethnic and religious minorities:

There are huge discrimination against ethnic and religious minorities.

• The rights of gay men and women, bisexuals and transgender people:

Iranian government are completely against them.

1605884307_aa2ce9f8-8be6-45ad-a4b1-f78f46944f84.jpg

English:

We are a group of Iranians living outside Iran, that have decided to end 41 years of corruption, the killing of libertarians and the dictatorship that threatens the security of both the Middle East and the security of the world in a completely peaceful and nonviolent way. In this way, we have started cultural work and we have decided to influence the thoughts of Iranians and youth inside Iran through cultural means. We Iranians outside of Iran are donating money to this cultural movement, but we need the help of our non-Iranian friends everywhere in the world. Therefore, we kindly ask those who believe in this cultural work towards change and creating democracy in Iran to help this cultural movement. On the day of Iran's liberation and the establishment of democracy, we will not forget our friends who helped in this cultural process to establish democracy in Iran. And any help will be greatly appreciated.

French:

Nous, un groupe d’Iraniens exilés, avons décidé de mettre un terme de façon pacifique à 41 ans de corruption, de meurtres d’hommes libres et à une dictature qui mets en danger la sécurité du Moyen-Orient et celle du reste du monde, c’est-à-dire la République Islamique d’Iran. Nous sommes convaincus que cela n’est possible que par un travail culturel et une lutte d’influence sur les pensées de la nation Iranienne et en particulier sur celles de la jeune génération. Pour rester indépendante et libre, cette chaine refuse de recevoir de l’aide financier des Etats ou des parties politiques et ne s’appuie que sur les donations de personnes privées qui approuvent et soutiennent ses principes et son action. C’est dans ce cadre que nous faisons appel aux hommes libres de toutes origines, Iraniens ou pas, pour soutenir financièrement cette chaine afin qu’elle puisse améliorer la qualité et la diversité de ses émissions et qu’elle puisse étendre ses moyens de diffusion, en particulier à l’intérieur de l’Iran.

1609980328_p05x6t6b.jpg

Italiano:

Noi siamo un gruppo di iraniani residenti all‘ estero.Noi abbiamo deciso di mettere fine ad un regime violento che con uccisione di migliaia di oppositori democratici e destabilizando il medio oriente semina terrore minacciando la pace modiale. Finanziato e sostenuto dagli iranani democratici all‘ estero chiede agli amici non iraniani di essere sostenuto per porter realizzare le trasmissioni culturali rompendo le censure poste dal regime teocratico .Vi preghiamo di visitare il sito internet www.Bit.ly/help4change

E sosteneteci.Grazie

German:

Wir sind eine Gruppierung von Iraner in Exil, die durch friedlichen Mitteln und kulturelles Bewusstsein gegen die menschenunwürdigen und brutalen Morde des islamischen Regimes im Iran kämpfen wollen.

Tausende Frauen und Männer im Iran haben sich im Kampf für Demokratie und ihre Freiheit geopfert.

Damit all diese Opfer nicht umsonst waren und wir unser Ziel ; Ein Leben in Demokratie und Freiheit; ermöglichen zu können, bedürfen wir die Unterstützung und Solidarität auch NICHT- IRANISCHEN Mitmenschen.

Darüber hinaus können Sie unsere Webseite auf www. bit.ly/help4change

finden und uns dort ihre Unterstützung zukommen lassen.

1609980382_ceeed21c-3548-4140-a2ff-0ebc1d9fb842.jpg

Spanish:

Nosotros, un grupo de iraníes exiliados, hemos decidido poner fin pacíficamente a 41 años de corrupción, asesinatos de hombres libres y a una dictadura que pone en peligro la seguridad de Oriente Medio y la del resto del mundo, es decir, la República Islámica del Irán. Estamos convencidos de que esto sólo es posible a través de un trabajo cultural y de una lucha para influenciar las mentes de la nación iraní y, en particular, las de las generaciones más jóvenes. Para permanecer independiente y gratuito, este canal se niega a recibir asistencia financiera de los estados o de los partidos políticos y depende únicamente de donaciones de particulares que aprueban y apoyan sus principios y acciones. Es en este contexto que hacemos un llamamiento a todos los hombres libres de todo origen, iraníes o no, para que apoyen financieramente este canal para que pueda mejorar la calidad y la diversidad de sus emisiones y que pueda ampliar sus medios de radiodifusión, especialmente para Irán.

1605718063_iran-child-labor-02-1-300x187.jpg

Let's make 'To help for human rights and democracy in Iran' happen

Payment and personal details are protected