Geiriau Diflanedig for primary schools in Wales

by Graffeg in Cardiff, Wales, United Kingdom

We did it
On 11th October 2019 we successfully raised £16,860 with 162 supporters in 69 days

I ddarparu copi o Geiriau Diflanedig i bob ysgol gynradd yng Nghymru. Provide a copy of Geiriau Diflanedig to every primary school in Wales

by Graffeg in Cardiff, Wales, United Kingdom

New stretch target

Bydd cyllid estynedig yn ein galluogi i roi copi o Geiriau Diflanedig i bob un o’r 200 o ysgolion uwchradd yng Nghymru.

Stretch funding will allow us to donate a copy of Geiriau Diflanedig to each of the 200 secondary schools in Wales.


Scroll down to read in English

Mae’n llyfr bendigedig - mae’r darluniau a sain y geiriau’n cyfuno i greu math arbennig o farddoniaeth sy’ rywsut y tu hwnt i amser.’ Cerys Matthews

Mae The Lost Words wedi dal dychymyg miloedd o ddarllenwyr ac mae nifer fawr o gynlluniau cyllido torfol wedi sicrhau bod llawer o ysgolion ar draws y DU wedi cael copi o’r llyfr. 

Mae Graffeg yn falch iawn i gyhoeddi’r argraffiad Cymraeg (Geiriau Diflanedig) wedi’i addasu gan Mererid Hopwood, i ddod a’r llyfr cyffrous hwn i sylw cynulleidfa newydd o ddarllenwyr Cymraeg.

Dywedodd Jackie Morris ‘Mae gwybod y bydd The Lost Words ar gael yn yr argraffiad hardd hwn yn gwneud i fy nghalon ganu. Mae Mererid Hopwood yn deall y ffordd y mae geiriau’n gweithio, yn medru llenwi’r awyr â rhythmau ac odlau mewnol. Roeddwn i wedi fy nghyffroi pan drodd hi at y gwaith. A rhywsut, yn Gymraeg, mae’r geiriau’n swnio fel hud a lledrith hynafol. Rwy’n gobeithio y bydd ein llyfr – fy un i, Robert a Mererid – yn cyrraedd pob ysgol yng Nghymru.’

Er mwyn cyflawni'r uchelgais hon, mae angen i ni godi £16,700 i dalu i bob ysgol gynradd yng Nghymru dderbyn copi o Geiriau Diflanedig.

Mae Graffeg yn rhedeg hwn fel menter gwbl ddielw gyda'r holl arian yn cael ei godi yn talu am gost uned y llyfr ynghyd â chostau dosbarthu.

Gobeithiwn y gallwch roi'n hael i'n helpu i gyflawni ein nod.

Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.


It’s a beautiful book - the paintings and the sounds of words spoken aloud make a special kind of timeless poetry.' Cerys Matthews, MBE, Welsh singer, songwriter, author and broadcaster

The Lost Words by Robert Macfarlane and Jackie Morris has captured the imagination of thousands of readers and a large number of successful crowdfunding schemes have placed the book into many schools across the UK. 

Graffeg is delighted to be publishing the Welsh-language edition (Geiriau Diflanedig), adapted by Mererid Hopwood, bringing this thought-provoking book to a new audience of Welsh-language readers.

Jackie Morris says: 'To know that The Lost Words will be available in this beautiful edition makes my heart sing. Mererid Hopwood understands the way words work, makes the air sing with rhythms and internal rhymes. I was so excited when she took on the task. And somehow, in Welsh, they do sound like the ancient magic of conjuring. I hope our book, mine, Robert's and Mererid's, finds its way into every school in Wales.'

To achieve this ambition, we would like to raise £16,700 to cover the cost of donating a copy of Geiriau Diflanedig to every primary school in Wales.

Graffeg is running this as a strictly not-for-profit enterprise with all money raised paying for the unit cost of the book plus distribution costs.

We hope you can give generously to help us achieve our aim.

Many thanks for your support.

Mae Ffion Rees o Falcon Boats yn Nhyddewi, Sir Benfro, yn garedig iawn yn cynnig taith cwch i ddau o amgylch Ynys Dewi, ynghyd â chopi o’i llyfr Ramsey Island and Beyond, am rodd o £60 – hawliwyd y wobr hon.

Ffion Rees of Falcon Boats in St David’s, Pembrokeshire, has kindly donated a boat trip for two around Ramsey Island, plus a copy of her book Ramsey Island and beyond, in return for a donation of £60 – this reward has been claimed.

Cyfrannwch £25 am jig-so pren bach, prin, o beintiad gan Jackie Morris.

Donate £25 for a rare, small wooden jigsaw from a painting by Jackie Morris.

Mae Graffeg yn cynnig copïau wedi’u llofnodi o The Snow Leopard a The Ice Bear, llyfrau plant fformat mawr gyda darluniau hyfryd gan Jackie Morris, am roddion o £20. 

Graffeg are offering signed copies of The Snow Leopard and The Ice Bear, beautifully illustrated large format children’s books by Jackie Morris, in return for £20 donations.

Mae Graffeg hefyd yn cynnig setiau unigryw o bosteri Jackie Morris fel gwobrau am roddion. Cyfrannwch £40 am set o bosteri Tell Me a Dragon, Tiger, Snow Leopard ac Ice Bear a £20 am set o bosteri The Names of the Hare a The Names of the Otter. 

Graffeg are also offering exclusive sets of Jackie Morris posters as rewards for donations. Donate £40 for a set of Tell Me a Dragon, Tiger, Snow Leopard and Ice Bear posters and £20 for a set of The Names of the Hare and The Names of the Otter posters.

Rewards

This project offers rewards in return for your donation.

£10 or more

Raffl Paentio / Painting Raffle

Mynediad i raffl i ennill Dwrgi inc Bydd pob rhodd o £10 nid yn unig yn prynu copi o Geiriau Diflanedig, ond hefyd yn rhoi mynediad i 'raffl' i ennill Dwrgi inc grweiddiol gan Jackie Morris, wedi ei greu gydag inc Sumi a dŵr afon ar bapur dyfrlliw 10cm x 25cm. / Each donation will not only buy a copy of Geiriau Diflanedig for each primary school in Wales, but will also enter the donor into a 'raffle' to win an original Jackie Morris inked otter.

£20 or more

6 of 50 claimed

The Snow Leopard

Copi wedi'i lofnodi o The Snow Leopard gan Jackie Morris. / A signed copy of The Snow Leopard by Jackie Morris.

£20 or more

7 of 50 claimed

The Ice Bear

Copi wedi'i lofnodi o The Ice Bear gan Jackie Morris. / A signed copy of The Ice Bear by Jackie Morris.

£20 or more

8 of 50 claimed

Set o ddau boster / Set of two posters

Set o ddau boster gan Jackie Morris: The Names of the Otter a The Names of the Hare. / A set of two posters by Jackie Morris: The Names of the Otter and The Names of the Hare.

£25 or more

5 of 50 claimed

Taleb Llyfr Graffeg £25 / Graffeg £25 Book Voucher

Taleb gwerth £25 ar www.graffeg.com / A voucher worth £25 on www.graffeg.com

£30 or more

13 of 50 claimed

Calendr 2020 / 2020 Calendar

Copi o Galendr 2020 The Lost Words: Spell Songs, sydd yn cynnwys paentiadau o Spell Songs, sef darn cerddorol wedi ei ysbrydoli gan The Lost Words, a gynhyrchwyd gan Folk by the Oak. / A copy of The Lost Words: Spell Songs 2020 Calendar, featuring paintings from Spell Songs, a musical evocation of The Lost Words, produced by Folk by the Oak.

£40 or more

1 of 50 claimed

Set o bedwar poster / Set of four posters

Set o bedwar poster gan Jackie Morris: Tell Me a Dragon, Tiger, Snow Leopard ac Ice Bear. / A set of four posters by Jackie Morris: Tell Me a Dragon, Tiger, Snow Leopard and Ice Bear.

£50 or more

23 of 50 claimed

Llyfr wedi'i lofnodi / Signed Book

Copi o Geiriau Diflanedig wedi’i lofnodi gan Robert Macfarlane, Jackie Morris a Mererid Hopwood. / A copy of Geiriau Diflanedig, signed by Robert Macfarlane, Jackie Morris and Mererid Hopwood.

£50 or more

1 of 3 claimed

Tocyn Teulu i Ŵyl Folk by the Oak / Family Ticket

Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) i Ŵyl Folk By The Oak, dydd Sul 19 Gorffennaf 2020 / Family pass (2 adults and 2 children) to Folk by the Oak Festival on Sunday 19 July 2020

£600 or more

0 of 1 claimed

Gwobr Taith Spell Songs / Tour Prize

- tocynnau i gig o'ch dewis chi ym mis Ebrill 2020 - cyfarfod â Jackie Morris a rhai o'r cerddorion - copi o Lyfr CD Spell Songs - pecyn nwyddau Spell Songs - bwndel Graffeg o lyfrau ac anrhegion Jackie Morris - 2 tickets to the April 2020 gig of your choice - Meet and greet with Jackie Morris and musicians - A copy of Spell Songs CD Book - Spell Songs goody bag - Bundle of Jackie Morris books

£25 or more

6 of 6 claimed

Jig-so / Jigsaw

Jig-so pren bach, prin, o beintiad gan Jackie Morris. / A rare, small wooden jigsaw from a painting by Jackie Morris.

£60 or more

1 of 1 claimed

Taith cwch / Boat trip

Taith cwch i ddau o amgylch Ynys Dewi, Sir Benfro, trwy garedigrwydd Falcon Boats, ynghyd â chopi o'r llyfr Ramsey Island gan Ffion Rees / A boat trip for two around Ramsey Island, Pembrokeshire, courtesy of Falcon Boats, plus a copy of the book Ramsey Island by Ffion Rees.

£100 or more

1 of 1 claimed

Copi o Spell Songs / Signed Copy

Copi o Spell Songs wedi'i lofnodi / Signed copy of Spell Songs

£100 or more

1 of 1 claimed

Rhifyn Cyfyngedig Spell Songs Box Set Vinyl

Rhifyn Cyfyngedig Spell Songs Box Set Vinyl / Spell Songs Limited Edition Box Set Vinyl

£300 or more

2 of 2 claimed

Paentiad wedi'i lofnodi / Signed Painting

Peintiad Dwrgi wedi’i lofnodi gan Jackie Morris. Dwrgi wedi ei beintio mewn inc Sumi. 10cm x 25cm ar bapur dyfrlliw. / Otter painted in Sumi ink. 10cm x 25cm on watercolour paper.

£500 or more

1 of 1 claimed

Arhosiad moethus yn Twr y Felin / Luxury Break

Enillwch arhosiad gwely a brecwast moethus dwy noson mewn ystafell windmill indulgent yng ngwesty celf gyfoes cyntaf Cymru, Twr y Felin, Tyddewi, Sir Benfro, gyda chinio tri chwrs i ddau ym mwyty dau Rosette, Blas. / Win a two-night luxury bed and breakfast stay in a windmill indulgent room at Wales’ first contemporary art hotel, Twr y Felin, St Davids, Pembrokeshire, Wales, with a three course dinner for two at the Rosette Blas Restaurant.

£550 or more

1 of 1 claimed

Paentiad wedi'i lofnodi / Signed Painting

Peintiad Dwrgi wedi’i lofnodi gan Jackie Morris Dwrgi wedi peintio yn ystafell actorion BBC Woman's Hour gan ddefnyddio inc Sumi wedi ei roi gan Xinran. 10cm x 25cm ar bapur Two Rivers. / Otter painted in the BBC Woman's Hour green room using Sumi ink gifted by Xinran. 10cm x 25cm on Two Rivers paper.

£1,500 or more

1 of 1 claimed

Perfformiad Spell Songs / Spell Songs Performance

Perfformiad Spell Songs yng Nghaerdydd (Ebrill 2020) / Cardiff Spell Songs performance (April 2020) : - 2 docyn i’r perfformiad yng Nghaerdydd - cyfarfod â Jackie Morris a rhai o'r cerddorion - paentiad dyfrgwn wedi'i beintio'n fyw ar y llwyfan (i'w ddanfon ar ôl y sioe) - 2 tickets to the Cardiff performance - Meet and greet with Jackie and some of the musicians - Otters inked live on stage (for delivery post show)

Got an idea like this?

Our crowd has raised over £70 million for bright ideas and good causes.