Telerau Defnyddio

Mae'r Telerau Defnyddio ac amodau hyn yn rheoli eich defnydd o Crowdfunder

Dyddiad postio: 07 / 12 / 2021

Cliciwch ar bob adran i'w ehangu a darllen yn fanylach.

Os ydych chi yma i weld beth rydym wedi'i ddiweddaru, dyma drosolwg o'r newidiadau diweddaraf i'r Telerau Defnyddio.

To view this page in English, click here.

A. Cyflwyniad

Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am ein gwefan a'r llwyfan codi arian a ddarparwn. Mae hefyd yn esbonio sut i gael mynediad at y wefan a'i chofrestru ac yn darparu dolenni i'n polisïau a'n canllawiau. Mae'r rhain yn berthnasol i'ch defnydd o'r wefan hon gan gynnwys y mathau o gynnwys y caniateir i chi eu postio, y mathau o brosiectau a gwobrau cysylltiedig yr ydym yn caniatáu i chi eu cynnig a'r hyn a wnawn gydag unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn wrth i chi ddefnyddio'r wefan hon.

Sylwer nad ydym yn cynnig buddsoddiadau rheoleiddiedig drwy'r platfform. Felly, nid ydym wedi ein hawdurdodi na'n rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Fel gyda phob cyllid torfol sy'n seiliedig ar wobrwyon a gwerthiant cyfranddaliadau cymunedol, nid oes hawl i wasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol na'r Cynllun Iawndal Gwasanaethau Ariannol droi ato.

1. Croeso

1.1 Croeso i Crowdfunder. Mae gwefan www.crowdfunder.co.uk a phob gwefan arall yn y teulu Crowdfunder o wefannau a'r gwasanaethau a ddarperir drwyddynt (gyda'i gilydd, "Crowdfunder.co.uk") yn cael eu gweithredu a'u bod yn eiddo i Crowdfunder Limited ("ni", "ni" neu "ein" fel y bo'n briodol). I gael rhagor o wybodaeth amdanom ni a'n manylion cyswllt, ewch i'r dudalen Amdanom Ni a gweler paragraff 11 o Adran E, Cysylltwch â ni isod.

1.2 Efallai y byddwn yn sicrhau bod ein gwasanaethau ar gael drwy nifer o sianeli. Maent ar gael ar hyn o bryd drwy Crowdfunder.co.uk.

1. 3 Er mwyn gwneud y Telerau hyn yn gyflymach i'w darllen, rydym yn defnyddio ychydig o ddiffiniadau allweddol: rydym yn cyfeirio at Aelodau'r Gymuned (fel y'u diffinnir isod) sy'n ceisio codi arian a chynnig Gwobrau am wneud hynny fel "Perchnogion Prosiect", eu prosiectau codi arian fel "Prosiectau", nodau Prosiect fel ei "Nod Prosiect", Aelodau Cymunedol sy'n cefnogi'r Prosiectau hynny drwy gyfrannu arian fel "Cefnwyr", eu cyfraniadau fel "Addewid", isafswm gwerth yr Addewidion a geisir gan Berchennog Prosiect ar gyfer Prosiect penodol fel y "Targed Ariannu", y cyfnod hwyaf y gellir gwneud Addewid ar gyfer Prosiect fel y "Cyfnod Codi Arian" a chyfanswm gwerth yr Addewidion (ac eithrio Addewid a ganslwyd) y mae Prosiect wedi'i dderbyn ar ddiwedd y Cyfnod Codi Arian fel "Cyfanswm yr Addewidion". Cyfeirir at Aelodau'r Gymuned ac ymwelwyr eraill i Crowdfunder.co.uk fel "Defnyddwyr" neu "chi", fel y bo'n berthnasol. Rydym yn cyfeirio at Elusen sydd wedi'i chofrestru gyda'r Comisiwn Elusennau yn y DU fel "Elusen Gofrestredig" ac at Elusen Gofrestredig sydd wedi'i chofrestru'n benodol gyda The Charities Trust ar ei chronfa ddata fel "Elusen Crowdfunder". Mae'r Ymddiriedolaeth Elusennau yn sefydliad rheoli rhoddion gyda rhif elusen gofrestredig 327489 a rhif cwmni 2142757.

1.4 Rydym yn darparu llwyfan i unigolion a sefydliadau sydd wedi'u cofrestru gyda Crowdfunder.co.uk ("Aelodau Cymunedol") godi arian ar gyfer Prosiectau sydd o fudd i'w cymuned ac i gyfrannu at y Prosiectau hynny drwy eu hariannu neu drwy gyfrannu eu hamser a'u sgiliau. Mae'r platfform yn caniatáu i Berchnogion Prosiectau gynnig eitemau, gwasanaethau neu brofiadau unigryw ("Gwobrau") fel rhoddion 'diolch' am y cymorth hwn ac mae hefyd yn rhoi cyfle iddynt adeiladu cymuned o amgylch pob Prosiect drwy ei hyrwyddo ar y llwyfan ac ar rai safleoedd cyfryngau cymdeithasol i ffrindiau, teulu a chefnogwyr eraill. Rydym hefyd yn darparu 'man cyfarfod ar-lein' a llwyfan y gall Aelodau'r Gymuned ei defnyddio i godi cyllid ar gyfer cyfranddaliadau Cymdeithas Gydweithredol neu Gymdeithas Budd Cymunedol ("Cyfranddaliadau Cymunedol").

Mae'r Telerau Defnyddio hyn wedi'u trefnu'n 6 adran. Mae'r rhai yn yr Adran A hon ac yn Adran F yn gymwys i bob Defnyddiwr, boed yn Aelodau Cymunedol neu'r rhai sy'n ymweld yn unig. Mae'r rhai yn Adrannau B, C a D yn gymwys yn benodol i Berchnogion Prosiectau a Chefnwyr ac mae'r rhai yn Adran E yn gymwys i bob Aelod o'r Gymuned. Mae ein Canllawiau yn rhan o'r telerau ac amodau sydd wedi'u hymgorffori yn y contract rhyngom (gyda'n gilydd, y "Telerau") felly cymerwch amser i'w darllen.

1.6 Fe welwch fod pob adran o'r Telerau Defnyddio hyn yn dechrau gyda blwch testun 'amlygu' sy'n crynhoi'r termau allweddol yn yr adran honno. Mae'r uchafbwyntiau hyn yn grynodeb anffurfiol ac nid ydynt yn rhan o'r contract rhyngom.

1.7 Darllenwch y Telerau hyn yn ofalus cyn i chi ddechrau defnyddio'Crowdfunder.co.uk, gan y byddant yn rheoli eich defnydd o'Crowdfunder.co.uk, y Prosiectau a'r Gwobrau yr ydych yn eu creu a'u cynnig fel Perchennog Prosiect a'r Addewidion a wnewch fel Cefnwr, yn ogystal â'r cynnwys a bostiwch fel Aelod Cymunedol. Rydym yn argymell eich bod yn argraffu neu'n cadw copi o'r Telerau hyn er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol.

1.8 Drwy ddefnyddio Crowdfunder.co.uk, rydych yn cadarnhau eich bod yn derbyn y Telerau hyn a'ch bod yn cytuno i gydymffurfio â hwy. Os ydych yn defnyddio Crowdfunder.co.uk mewn cysylltiad â'ch sefydliad, mae'r termau 'chi', 'eich' neu 'eich sefydliad' yn y Telerau hyn hefyd yn gyfeiriad at y busnes, y sefydliad elusennol neu sefydliad neu endid arall ("Busnes") yr ydych yn gweithredu ar ei ran wrth ddefnyddio, cofrestru, cefnogi neu greu Prosiect ar Crowdfunder.co.uk. Os nad ydych am gael eich rhwymo (neu os yw eich Busnes wedi'i rwymo, lle bo hynny'n berthnasol) gan y Telerau hyn, peidiwch â chael mynediad at, defnyddio a/neu gyfrannu unrhyw gynnwys at Crowdfunder.co.uk neu ryngweithio â'i Aelodau Cymunedol.

1.9 Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon ynglŷn â'r Telerau hyn, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion ym mharagraff 11 o Adran E, Cysylltwch â ni isod.

2. Cyrchu a defnyddio Crowdfunder.co.uk

2.1 Gall unrhyw un gael mynediad at Crowdfunder.co.uk. Fodd bynnag, i bostio Prosiect a dod yn Berchennog Prosiect neu wneud Adduned fel Cefnwr bydd angen i chi gofrestru fel Aelod Cymunedol drwy gofrestru a chreu cyfrif. At y diben hwnnw, rhaid i chi fod yn 18 oed o leiaf neu, os yw'n uwch, yr oedran y cewch eich cydnabod yn gyfreithiol fel oedolyn yn eich awdurdodaeth ac ni ddylai fod rheswm pam na ddylech fod mewn cysylltiad ag unrhyw Aelodau Eraill o'r Gymuned. I greu cyfrif, ewch i'r dudalen Cofrestru. I dderbyn arian a godir gan Brosiectau, rhaid i Berchnogion Prosiectau gael cyfrif banc yn y DU. I wneud Adduned, bydd angen cerdyn talu dilys sy'n dderbyniol i ni.

2.2 Nid ydych yn gymwys i ddefnyddio'Crowdfunder.co.uk os ydym wedi atal dros dro neu derfynu eich mynediad i Crowdfunder.co.uk yn flaenorol ac nad ydym wedi eich awdurdodi'n ysgrifenedig yn benodol i ailddechrau defnyddio'Crowdfunder.co.uk.

2.3 Rydym yn ceisio sicrhau bod Crowdfunder.co.uk ar gael bob amser, ond, wrth gwrs, ni allwn warantu hyn. Gweler paragraff 4 pellach o Adran E, Addewidion, atebolrwydd ac ymwadiad ynghylch argaeledd Crowdfunder.co.uk.

3. Eich preifatrwydd

3.1 Rydym yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif. Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd i weld sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol.

4. Cofrestru cyfrif

4.1 Gallwch gofrestru a chreu eich cyfrif ar y dudalen Cofrestru. Gallwch hefyd greu cyfrif gyda Crowdfunder.co.uk drwy gysylltu eich cyfrif Facebook gan ddefnyddio'r cyfleuster 'Parhau â Facebook' ar y dudalen Cofrestru. P'un ai drwy ddefnyddio'r broses gofrestru safonol neu gofrestru gan ddefnyddio Facebook, gofynnir i chi gadarnhau eich bod yn derbyn y Telerau hyn.

4.2 Rhaid i chi sicrhau bod yr holl wybodaeth a ddarperir gennych pan fyddwch yn cofrestru gyda'Crowdfunder.co.uk yn wir, yn gywir ac yn gyfredol ac yn gyflawn.

4.3 Os byddwch yn newid unrhyw un o'ch manylion cofrestru (e.e. cyfeiriad e-bost, cyfeiriad post), rhaid i chi ddiweddaru eich cyfrif.

4.4 Er mwyn ein helpu i gynnal diogelwch Crowdfunder.co.uk, rhaid i chi, ac unrhyw berson yr ydych yn rhannu eich manylion mewngofnodi ag ef, gadw eich manylion mewngofnodi'n gyfrinachol. Peidiwch â rhannu eich manylion mewngofnodi gydag unrhyw berson nad ydych yn ei adnabod ac yn ymddiried ynddo neu nad yw'n rhan o'ch Prosiect (na gadael eich dyfais heb oruchwyliaeth wrth fewngofnodi i'Crowdfunder.co.uk) gan y byddwch yn gyfrifol am yr holl weithgareddau sy'n digwydd ar eich cyfrif (gyda neu heb eich gwybodaeth) o ganlyniad i wneud hynny. Os byddwch yn dod yn ymwybodol o unrhyw gamddefnydd neu ddefnydd anawdurdodedig o'ch manylion mewngofnodi, yna rhaid i chi roi gwybod i ni ar unwaith drwy anfon e-bost atom.

4.5 Os bydd gennych, neu os oes gennym reswm i gredu eich bod wedi torri, neu y byddwn yn torri'r Telerau hyn, gallwn derfynu neu atal eich cofrestriad a/neu fynediad at Crowdfunder.co.uk a/neu unrhyw gynnwys sydd ar gael ar Crowdfunder.co.uk.

4.6 Gallwch ofyn am ddileu eich cyfrif ar unrhyw adeg ar yr amod nad oes gennych unrhyw Brosiectau gweithredol nac unrhyw Wobrau neu Addewidion sy'n weddill sy'n ymwneud â Phrosiectau nas gwariwyd yr ydych wedi'u cefnogi. Anfonwch e-bost atom i ofyn am ddileu eich cyfrif.

4.7 Cadwn yr hawl i ddileu eich cyfrif ar unrhyw adeg.

B. Creu Prosiectau, cynnig gwobrau a gwneud Addunedau

Mae'r adran hon yn nodi'r telerau sy'n berthnasol i'r prosiectau rydych chi'n eu creu a'r gwobrau rydych chi'n eu cynnig neu'r addewidion neu gyfraniadau eraill a wnewch i gefnogi prosiectau.

1. Ein rôl

1.1 Yr hyn a wnawn

1.1.1 Rydym yn darparu 'man cyfarfod ar-lein' a llwyfan i Aelodau'r Gymuned godi arian ar gyfer eu Prosiectau cymunedol ac elusennol a chynnig Gwobrau neu gefnogi'r Prosiectau hynny drwy wneud Addunedau a derbyn Gwobrau. Drwy ddarparu'r platfform hwn, ynghyd ag awgrymiadau ac arweiniad cyllido torfol, rydym yn hwyluso cytundeb rhwng Perchnogion Prosiectau a Chefnogwyr addewidion a Gwobrau, yn amodol bob amser ar y Telerau hyn; 'rheolau sylfaenol' a roddwn ar waith i weithredu fel mesurau diogelu er budd holl Aelodau'r Gymuned. Rydym hefyd yn darparu 'man cyfarfod ar-lein' a llwyfan y gall Aelodau'r Gymuned godi cyllid ar ei gyfer a buddsoddi mewn Cyfranddaliadau Cymunedol.

1.1.2 Er y gallwn o bryd i'w gilydd gytuno i hyrwyddo a hysbysebu rhai Prosiectau neu helpu i godi ymwybyddiaeth o'u Nodau Prosiect, ni fyddwn yn ymwneud â rheoli neu ddefnyddio Addunedau mewn perthynas â Phrosiect ac ni fyddwn yn cynnig nac yn cyflawni Gwobrau ein hunain yn uniongyrchol.

1.2 Yr hyn nad ydym yn ei wneud

1.2.1 Ac eithrio fel y soniwyd uchod, nid oes gennym unrhyw ran mewn unrhyw drefniadau y mae Aelodau'r Gymuned yn eu gwneud â'i gilydd drwy Crowdfunder.co.uk. Felly, nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am natur nac ansawdd perfformiad Prosiect neu gyfran gymunedol nac unrhyw Wobrau neu ffurflenni, ac nid ydym ychwaith yn addo y bydd unrhyw Aelod Cymunedol, boed yn Berchennog Prosiect neu'n Ôl-gefn, yn gwneud fel y maent yn addo. Mae'r trefniadau a wnewch yn breifat yn unig a gwneir y contractau sy'n ymwneud â Phrosiectau, Addunedau, Cyfranddaliadau Cymunedol a/neu Wobrau yn uniongyrchol rhwng y partïon unigol dan sylw. Yn unol â hynny, wrth ddefnyddio Crowdfunder.co.uk, rydych yn cymryd cyfrifoldeb llawn am eich trefniadau gydag Aelodau Eraill o'r Gymuned yr ydych yn cysylltu â hwy a natur, telerau a graddau eich trefniadau gyda hwy a rhwymedigaethau iddynt.

1.2.2 Nid ydym yn gwirio pwy yw unrhyw un sy'n dod yn Aelod Cymunedol na'r wybodaeth y maent yn ei darparu am eu Prosiect, y Gwobrau a gynigir neu eu hunain. Felly, ni allwn roi unrhyw sicrwydd mai unrhyw un o'r Aelodau Cymunedol yw pwy y maent yn dweud eu bod neu fod y wybodaeth a ddarperir ganddynt yn gywir, yn gyflawn neu'n wir. O ganlyniad, nid ydym yn gwneud unrhyw argymhelliad na sylwadau mewn perthynas ag unrhyw Aelodau Cymunedol na'u Prosiectau.

2. Perchnogion Prosiectau

2.1 Creu a diweddaru Prosiectau

2.1.1 Unwaith y byddwch wedi cofrestru fel Aelod Cymunedol, gallwch greu a phostio manylion eich Prosiect i dudalen we sy'n hygyrch i'r cyhoedd ar Crowdfunder.co.uk ("Tudalen Proffil Prosiect") gan ddefnyddio'r swyddogaethau a ddarparwn.

2.1.2 Mae gennym reolau penodol ynghylch y mathau o Brosiectau y gallwch eu postio ar Crowdfunder.co.uk. Gweler ein Canllawiau sy'n cynnwys y rheolau hyn ac sy'n rhan o'n Telerau.

2.1.3 Ni chewch godi arian drwy ariannu torfol ar-lein arall neu lwyfan tebyg (boed yn wefan neu'n ap) yn ystod Cyfnod Cyllido eich Prosiect a rhaid gwneud pob addewid gan Aelodau'r Gymuned drwy Crowdfunder.co.uk. Fel arall, oni bai ein bod yn cytuno'n benodol ar drefniant unigryw gyda chi yn ysgrifenedig, nid oes rheidrwydd arnoch i godi arian ar gyfer eich Prosiect drwy Crowdfunder.co.uk sy'n golygu eich bod yn rhydd i godi arian gan ddefnyddio dulliau a sianelau eraill a ffynhonnell gyllid.

2.1.4 Er ein bod yn argymell nad oes gennych fwy nag un Prosiect gweithredol ar unrhyw un adeg, rydym yn caniatáu i chi bostio cynifer o Brosiectau gweithredol ag y mynnwch.

2.1.5 Nid oes terfyn ar y Targed Ariannu a ddewiswch ar gyfer pob Prosiect. Os ydych yn Fusnes sydd wedi'i gofrestru ar gyfer TAW, ystyriwch hyn wrth gyfrifo'r Targed Ariannu ar gyfer eich Prosiect.

2.1.6 Wrth gyflwyno manylion eich Prosiect, byddwch yn cael tri opsiwn ariannu, fel a ganlyn:

 • 'Pawb neu Ddim' – os byddwch yn dewis yr opsiwn hwn wrth restru eich Prosiect, byddwn ond yn dosbarthu arian i chi os byddwch yn cyrraedd eich Targed Codi Arian. Os na fyddwch yn cyrraedd eich Targed Codi Arian, bydd yr holl Addewidion a chynghorion yn cael eu dychwelyd i'r Cefnwyr.
 • 'Cadwch yr hyn a Godwch' – os byddwch yn dewis yr opsiwn hwn wrth restru eich Prosiect, byddwn yn dosbarthu arian i chi ar ddiwedd y Cyfnod Codi Arian p'un a oes unrhyw Darged Codi Arian wedi'i gyrraedd ai peidio.
 • 'Cyllid Am byth' – os byddwch yn dewis yr opsiwn hwn bydd eich Prosiect yn aros ar agor i dderbyn Addunedau yn barhaus (ond o leiaf ar gyfer y Cyfnod Codi Arian isod) a byddwn yn trosglwyddo arian i chi yn ddyddiol.

2.1.7 Y Cyfnod Codi Arian lleiaf y gallwch ei ddewis ar gyfer eich Prosiect yw 28 diwrnod a'r uchafswm yw 8 wythnos.

2.1.8 Mae crowdfunder yn defnyddio prosesydd talu, Stripe Inc, i brosesu Addewidion i'ch Prosiect ac i drosglwyddo Addewidion (ffioedd minws) i chi. Er mwyn sefydlu Prosiect efallai y bydd gofyn i chi gytuno i Gytundeb Cyfrif Cysylltiedig Stripe a rhoi manylion i Stripe o gyfrif banc dilys yn y DU yn ogystal â manylion eraill amdanoch chi. Rydych yn gwarantu bod gennych yr holl awdurdodiadau perthnasol i ddefnyddio'r cyfrif banc enwebedig a bod yr holl wybodaeth a roddwch i Stripe yn wir ac yn gywir. Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch i Stripe yn cael ei phrosesu yn unol â'i pholisïau preifatrwydd ac nid ein rhai ni. Gweler ein Polisi Preifatrwydd am ragor o fanylion am eich gwybodaeth bersonol a'r darparwyr gwasanaethau trydydd parti a ddefnyddiwn.

2.1.9 Efallai y bydd eich Prosiect yn cymryd hyd at 3 diwrnod gwaith cyn iddo fynd yn fyw ac mae eich Tudalen Proffil Prosiect ar gael ar Crowdfunder.co.uk. O bryd i'w gilydd, efallai y byddwn yn darparu hyfforddwr cyllido torfol ("Coach") i ddarparu canllawiau sy'n ymwneud â'ch Prosiect, meddwl am syniadau ar gyfer Gwobrau a chynnig awgrymiadau ar gyfer marchnata ac amlygiad i'r wasg. Os gwnawn hynny, bydd eich Hyfforddwr fel arfer yn cael ei neilltuo i chi o fewn 24 awr i gyflwyno manylion eich Prosiect. Nodwch fod Anogwyr yn darparu arweiniad a gwybodaeth gyffredinol yn unig ac ni fyddant hwy na ni yn atebol i chi mewn cysylltiad â Nod y Prosiect, unrhyw Brosiect, Gwobrau a/neu berfformiad, hyrwyddo a marchnata eich Prosiect, sydd i gyd yn parhau i fod yn gyfrifoldeb i chi. Gweler y dudalen Amdanom Ni i gael rhagor o wybodaeth am ein Hyfforddwyr.

2.1.10 Unwaith y byddwch wedi cyflwyno manylion eich Prosiect ar gyfer postio, ni allwch newid ei Nod Prosiect, y Targed Ariannu na'r Cyfnod Codi Arian. Fodd bynnag, gallwch newid y Gwobrau ar gyfer eich Prosiect ar yr amod nad ydych wedi derbyn unrhyw Addewidion.

2.1.11 Gallwch bostio cynnwys a deunydd arall (e.e. deunydd hyrwyddo fel fideo sy'n cynnwys eich Prosiect) a phostio diweddariadau Prosiect i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cefnwyr am berfformiad eich Prosiect. Gweler paragraff 1 pellach o Adran D, Ynglŷn â'r cynnwys yr ydych chi ac eraill yn ei ddarparu i Crowdfunder.co.uk, am y rheolau sy'n ymwneud â'r cynnwys yr ydych yn ei bostio ar Crowdfunder.co.uk.

2.1.12 Os byddwch yn dewis Popeth Neu Ddim, gallwch dynnu Prosiect yn ôl ar unrhyw adeg cyn diwedd y Cyfnod Codi Arian. Unwaith y byddwch wedi gwneud hynny, ni fydd gennych hawl i unrhyw Addewidion pan fyddwch yn tynnu'n ôl. Ni fyddwch ychwaith yn gallu ailddechrau'r Prosiect hwnnw'n ddiweddarach tra'n cadw arian o unrhyw un o'r Addewidion a gawsoch ar adeg tynnu'n ôl. Os ydych yn defnyddio Cadwch Yr Hyn a Godwch, gallwch dynnu Prosiect yn ôl ar unrhyw adeg cyn diwedd y Cyfnod Codi Arian. Unwaith y byddwch wedi gwneud hynny, bydd gennych hawl i dderbyn arian gan unrhyw Addewidion ar yr adeg y byddwch yn tynnu'n ôl ar ôl i Crowdfunder gynnal gwiriadau ar Addewidion a wnaed i'ch Prosiect. Ni fyddwch yn gallu ailddechrau'r Prosiect hwnnw'n ddiweddarach tra'n cadw unrhyw un o'r Addewidion a gawsoch ar adeg tynnu'n ôl. Fodd bynnag, caniateir i chi dderbyn arian o'ch Addunedau tra'n parhau â'r Prosiect (gweler paragraff 2.5.5 o'r Adran B hon am ragor o wybodaeth). Os ydych yn defnyddio Cyllid Am Byth gallwch dynnu Prosiect yn ôl ar unrhyw adeg. Unwaith y byddwch wedi gwneud hynny, bydd gennych hawl i unrhyw Addewidion ar yr adeg y byddwch yn tynnu'n ôl.

2.1.13 Rydym yn cadw'r hawl, ond nid oes rheidrwydd arnoch, i geisio gwirio eich hunaniaeth a gwybodaeth arall a roddwch i ni.

Yn benodol, bydd Prosiectau neu Addewidion sy'n cael eu nodi i ni fel rhai twyllodrus gan Gefnwyr neu ein darparwyr taliadau trydydd parti yn destun adolygiad. Os byddwn yn dod o hyd i Addewidion twyllodrus wedi'u gwneud i'ch Prosiect, byddwn yn canslo'r Addewidion hynny ac yn dileu manylion y Cefnwr cysylltiedig o'ch Tudalen Proffil Prosiect. Os byddwn, yn ôl ein disgresiwn llwyr, yn penderfynu bod eich Prosiect yn risg twyll, efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi am ragor o wybodaeth ac rydych yn cytuno i ymateb i geisiadau o'r fath a darparu gwybodaeth o'r fath o fewn amser rhesymol. Gallwn ni neu ein darparwyr taliadau hefyd gynnal archwiliad cyn i unrhyw arian gael ei ddosbarthu i chi. Ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw golledion yr ydych yn eu dioddef neu eu hysgwyddo o ganlyniad i ni gymryd unrhyw un o'r camau gweithredu yn y paragraff hwn 2.1.13. Rydym yn cadw'r hawl i drosglwyddo cost codi tâl i chi.

2.1.14 Rydym yn cadw'r hawl, ond nid oes rheidrwydd arnynt i ganslo, torri ar draws, dileu neu atal Prosiect gweithredol ar unrhyw adeg ac am unrhyw reswm.

2.1.15 Os bydd Cyfnod Codi Arian eich Prosiect yn dod i ben heb ddosbarthu arian i chi (am resymau heblaw am doriad gennych chi o'r Telerau hyn) gallwch ddewis ail-greu eich Prosiect a'i ail-bostio i'w gyflwyno.

2.1.16 Efallai y byddwch yn gymwys i wneud cais am gyllid ychwanegol ar gyfer eich Prosiectau gan ein partneriaid ("Cyllid Ychwanegol"). Ar yr adeg y byddwch yn cyflwyno eich Prosiect i'w restru, efallai y byddwn yn nodi i chi pa bartneriaid sy'n cynnig Cyllid Ychwanegol a allai fod ar gael ar gyfer eich Prosiect. Os byddwch wedyn yn cyflwyno ffurflen mynegi diddordeb ar gyfer Cyllid Ychwanegol, rydym yn ymdrechu i roi gwybod i chi am yr arian a gynigir gan y partner hwnnw y gallech fod yn gymwys i wneud cais amdano. Bydd unrhyw Gyllid Ychwanegol yn amodol ar gais a chymeradwyaeth gan y partner perthnasol. Nid ydym yn gwarantu argaeledd cyllid o'r fath nac y bydd unrhyw gais a wnewch am gyllid o'r fath yn llwyddiannus. Pennir darpariaeth y cronfeydd hynny a'r telerau ac amodau y maent ar gael iddynt i chi yn ôl disgresiwn y partner perthnasol yn unig. Ni fydd unrhyw Arian Ychwanegol y byddwch yn gwneud cais amdano yn cyfrif tuag at eich Targed Ariannu ac ni ddylech osod y targed hwnnw cyn derbyn unrhyw Arian Ychwanegol. Bydd eich cymhwysedd i wneud cais am, derbyn a defnyddio unrhyw Gyllid Ychwanegol yn ddarostyngedig i delerau ac amodau'r partner perthnasol. I gael rhagor o wybodaeth am Gyllid Ychwanegol, gan gynnwys partneriaid sy'n cynnig cyllid o'r fath a sut i wneud cais, ewch i'r dudalen Ariannu Ychwanegol. Ni fydd ein dosbarthiad i chi o arian o Addunedau a gewch yn cael ei effeithio os na fyddwch yn derbyn unrhyw Gyllid Ychwanegol. Mae ffioedd ar wahân yn berthnasol i unrhyw Gyllid Ychwanegol y mae eich Prosiect yn ei dderbyn yn hytrach na'r ffioedd a godir ar Addewidion gan Gefnwyr, nad ydynt yn berthnasol i Gyllid Ychwanegol. Nodir y ffioedd sy'n daladwy gennych mewn perthynas â Chyllid Ychwanegol a gewch ym mharagraff 2.4.2 o'r Adran B hon.

2.1.17 Nid ydym yn darparu arian ar gyfer Prosiectau a/neu'n cynnig Gwobrau i Aelodau'r Gymuned. Mae'r holl gyllid ar gyfer Prosiectau a/neu gynigion Gwobrau yn cael eu gwneud gan Aelodau'r Gymuned i Aelodau'r Gymuned. Os yw'r Prosiectau a/neu'r cynnig o Wobrau yn ymwneud ag achosion cyfreithiol gweithredol neu sy'n aros, nid ydym yn cymryd unrhyw ran mewn Prosiectau o'r fath, nid ydym yn elwa'n bersonol o ganlyniad unrhyw Brosiect ac nid ydym yn ceisio rheoli Prosiectau na'u canlyniadau.

2.1.18 Os yw eich Prosiect yn codi arian at ddibenion elusennol, llesol neu ddyngarol, rhaid i chi gadw at yr adrannau perthnasol o'r Cod Codi Arian.

2.2 Cynnig Gwobrau

2.2.1 Mae gennym reolau penodol ynghylch y mathau o Wobrau y gallwch eu cynnig i Gefnwyr ar Crowdfunder.co.uk. Gweler ein Canllawiau Prosiectau a Gwobrwyon sy'n cynnwys y rheolau hyn ac sy'n rhan o'n Telerau.

2.2.2 Gallwch ddewis a ddylid cyfyngu ar nifer y Gwobrau a gynigiwch ar gyfer pob swm Adduned ai peidio.

2.2.3 Rhaid i chi gael yr holl ganiatadau, caniatâd a thrwyddedau sy'n angenrheidiol i gynnig yr holl Wobrau sy'n ymwneud â'ch Prosiect cyn i chi eu cynnig ar eich Tudalen Proffil Prosiect.

2.3 Tynnu Gwobrau

2.3.1 Rydym wedi nodi rheolau ynghylch rhedeg gwobrau ar Crowdfunder.co.uk. Gweler ein Canllawiau Raffl sy'n cynnwys y rheolau hyn ac sy'n rhan o'n Telerau.

2.3.2 Rhaid sefydlu gwobrau drwy'r llwybr prosiect tynnu gwobrau penodol yma. Bydd y gwobrau a sefydlwyd mewn ffyrdd eraill megis drwy brosiect sy'n seiliedig ar wobrau neu nad ydynt yn bodloni ein Canllawiau Tynnu Gwobrau yn cael eu dileu heb rybudd.

2.3.3 Ni ellir ariannu'r gwobrau'n gyfatebol ac nid ydynt yn gymwys i gael Arian Ychwanegol.

2.4 Ffioedd sy'n daladwy gan Berchnogion Prosiectau a derbyn arian

2.4.1 Ni chodir tâl am greu Prosiect a chyhoeddi manylion y Prosiect ar Crowdfunder.co.uk ac nid oes unrhyw ffioedd yn daladwy os daw'r Cyfnod Codi Arian ar gyfer eich Prosiect i ben heb ddosbarthu arian i chi.

2.4.2 Codir ffioedd platfform y Crowdfunder ar Berchnogion Prosiectau a'r ffioedd trafodion a nodir ar ein tudalen Ffioedd oni chytunir yn wahanol. Mae'r dudalen Ffioedd yn rhan o'n Telerau Caiff y ffioedd hyn eu didynnu o'r Addewidion a dderbyniwn ar gyfer eich Prosiect cyn iddynt gael eu dosbarthu i chi.

2.4.3 Mae'r holl ffioedd sy'n daladwy gan Berchnogion Prosiectau yn ddarostyngedig i Dreth ar Werth ("TAW") ar y gyfradd berthnasol sydd mewn grym o bryd i'w gilydd. Nodwch fod TAW yn cael ei asesu ar y ffioedd uchod ac nid Cyfanswm yr Addewidion a godwyd a chi sy'n gyfrifol yn unig am sicrhau eich bod wedi cofrestru ar gyfer TAW neu dreth werthiant debyg fel sy'n ofynnol gan gyfreithiau perthnasol yr awdurdodaeth y sefydlir eich Busnes ynddi.

2.4.4 Ar gyfer Pob Prosiect Neu Ddim Os bydd Cyfanswm yr Addewidion yn bodloni neu'n rhagori ar y Targed Ariannu ar ddiwedd y Cyfnod Codi Arian, bydd y symiau sy'n ddyledus i Berchnogion Prosiectau yn cael eu trosglwyddo i Berchnogion Prosiectau o fewn tua 7 diwrnod gwaith i'r cyfrif banc a bennir gan Berchennog y Prosiect.

2.4.5 Ar gyfer Cadw'r Hyn rydych chi'n ei Godi Bydd y symiau sy'n ddyledus i Berchnogion Prosiectau yn cael eu trosglwyddo ar ddiwedd y Cyfnod Codi Arian, neu'n gynt os bydd Perchennog y Prosiect yn dewis cau'r Prosiect cyn i'r cyfnod hwnnw ddod i ben. Bydd y symiau sy'n ddyledus i Berchnogion Prosiectau yn cael eu trosglwyddo'n ddyddiol ar gyfer Prosiectau Ariannu Am Byth.

2.4.6 Bydd y symiau sy'n ddyledus i Berchnogion Prosiectau yn cael eu trosglwyddo'n ddyddiol ar gyfer Prosiectau Ariannu Am Byth.

2.4.7 Sylwer mai amcangyfrifon yn unig yw'r amserlenni uchod ac efallai y bydd oedi rhwng diwedd y Cyfnod Codi Arian ar gyfer Prosiect llwyddiannus a'ch mynediad i unrhyw arian. Bydd yr holl symiau a drosglwyddir o Addewidion i Berchnogion Prosiectau yn cael eu cyfrifo yn unol â pharagraff 2 o'r Adran B hon.

2.4. 8 Dim ond ar ôl i Berchennog y Prosiect ddilysu'r Prosiect yn adran ariannol ei gyfrif y bydd y symiau sy'n ddyledus i Berchnogion Prosiect yn cael eu trosglwyddo iddynt ac os nad yw Perchennog Prosiect yn gwneud hyn o fewn 28 diwrnod i'r dyddiad y mae'r symiau sy'n ddyledus i Berchennog y Prosiect ar gael yn gyntaf i'w trosglwyddo yn unol â'r paragraff 2 hwn, yna bydd pob Addewid yn cael ei ddychwelyd i'r Cefnwyr.

2.4.9 Bydd yr holl ffioedd sy'n daladwy i ni, ac unrhyw symiau sy'n daladwy gennym i Berchnogion Prosiectau, yn cael eu talu mewn punnoedd Prydeinig.

2.5 Addewidion

2.5.1 Efallai na fydd cefnogwyr yn cyflawni taliad o Addewidion ac rydych yn cydnabod bod eu taliad o Addunedau yn gwbl y tu hwnt i'n rheolaeth. O ganlyniad, ni allwn warantu ac ni fydd gennym unrhyw atebolrwydd i unrhyw Berchennog Prosiect am eu methiant i dderbyn unrhyw arian a Addawyd gan Gefnwyr mewn perthynas â'u Prosiect(au) drwy Crowdfunder.co.uk.

2.5.2 Os na allwn wirio unrhyw wybodaeth i'n boddhad, efallai y byddwn yn oedi, yn atal, yn canslo neu'n ad-dalu unrhyw Addunedau neu symiau eraill heb roi unrhyw rybudd i chi a gwneud hynny heb orfod talu unrhyw atebolrwydd i chi.

2.5.3 Gall Perchnogion Prosiect gysylltu â ni i ganslo unrhyw Adduned am unrhyw reswm ac ar unrhyw adeg cyn i'r Cyfnod Codi Arian ddod i ben neu fel arall bydd y Prosiect yn cau'n llwyddiannus ac ni fydd yn ofynnol iddynt gyflawni unrhyw Wobrau cysylltiedig os byddant yn gwneud hynny. Ar ôl i'r Cyfnod Codi Arian ddod i ben neu fod y Prosiect yn cau'n llwyddiannus a bod y symiau sy'n ddyledus o Addewid wedi'u trosglwyddo i Berchennog Prosiect, y bydd Perchennog y Prosiect yn gyfrifol am ad-dalu unrhyw symiau i Gefn (gweler paragraff 2. 6.1(i) o'r Adran B hon am ragor o wybodaeth).

2.5.4 Os byddwch yn dewis yr opsiwn ariannu Pawb neu Ddim ac nad yw eich Prosiect yn cyrraedd ei Darged Codi Arian erbyn diwedd y Cyfnod Codi Arian, bydd unrhyw Addewidion a wneir gan Gefnwyr y Prosiect yn cael eu canslo ac ni fydd gennych hawl i dderbyn unrhyw arian mewn perthynas â nhw.

2.5.5 Os byddwch yn dewis yr opsiwn ariannu Cadwch Beth Rydych yn ei Godi, bydd unrhyw symiau sy'n ddyledus o Addewidion i'ch Prosiect yn cael eu trosglwyddo i Berchennog y Prosiect waeth beth fo'ch Prosiect yn cyrraedd ei Darged Codi Arian erbyn diwedd y Cyfnod Codi Arian. Gyda'r opsiwn ariannu hwn, gallwch hefyd ddewis derbyn y symiau sy'n ddyledus o Addunedau i'ch Prosiect ar unrhyw adeg. Unwaith y byddwch yn gofyn am dderbyn y symiau hyn, gallwch ddewis parhau â'r Prosiect neu dynnu eich Prosiect yn ôl (ac ni ellir ailddechrau hynny). Os ydych wedi cynnig Gwobrau yn erbyn yr Addunedau y mae eich Prosiect wedi'u derbyn, gwneir unrhyw ddosbarthiad o symiau i chi ar yr amod eich bod yn cyflawni'r Gwobrau hynny cyn gynted â phosibl a chyn diwedd y Cyfnod Codi Arian lle bo hynny'n bosibl.

2.5.6 Os byddwch yn dewis yr opsiwn ariannu Cyllid Am Byth, bydd unrhyw symiau sy'n ddyledus o Addunedau i'ch Prosiect yn cael eu trosglwyddo i Berchennog y Prosiect yn ddyddiol waeth beth fo'ch Prosiect yn cyrraedd ei Darged Codi Arian.

2.5.7 Isafswm swm yr Adduned sengl yw £1. Rhaid talu pob Addewid mewn punnoedd Prydeinig sterling (ac eithrio pan ddefnyddir pwyntiau teyrngarwch yn unol â'r Telerau hyn).

2.5.8 Os gall eich sefydliad hawlio Cymorth Rhodd, cewch yr opsiwn i wneud Addunedau'n gymwys i gael Cymorth Rhodd ac i gasglu'r wybodaeth angenrheidiol gan Gefnwyr i'ch galluogi i hawlio Cymorth Rhodd gan CThEM. Eich cyfrifoldeb chi (ac nid ein cyfrifoldeb ni) yw sicrhau bod pob Adduned yn bodloni'r meini prawf cymhwyso ar gyfer Cymorth Rhodd yn unol â chanllawiau Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi ac mai dim ond ar Addewidion o'r fath y ceisiwch hawlio Cymorth Rhodd.

2.5.9 Nid ydym yn gynghorwyr ariannol, treth na chyfrifyddu ac ni ddylech ddibynnu ar wybodaeth yn y Telerau hyn nac sy'n ymddangos fel arall ar Crowdfunder.co,uk i benderfynu ar driniaeth ariannol, treth neu gyfrifyddu unrhyw Addewid a gewch gan ddefnyddio Crowdfunder.co,uk. Gofynnwch am gyngor gan weithiwr proffesiynol â chymwysterau priodol os nad ydych yn siŵr ynghylch unrhyw un o'r materion hyn.

2.6 Cyfathrebu â Chefnwyr a data personol a rannwn gyda chi mewn perthynas â Chefnwyr

2.6.1 Efallai y byddwn yn darparu i chi drwy eich cyfrif neu ran arall o'Crowdfunder.co.uk manylion pob Cefnwr sy'n gwneud Adduned i'ch Prosiect a all gynnwys data personol sy'n ymwneud â'r Cefnogwyr hynny (gan gynnwys eu henw, cyfeiriad e-bost, dyddiad a swm eu Haddewid ac unrhyw sylwadau a wnânt). Rydych yn cydnabod bod prosesu'r data personol hwnnw yn ystod ac ar ôl y Cyfnod Codi Arian gan gynnwys yn ystod eich Prosiect (e.e. cadw mewn cysylltiad â Chefnogwyr ynghylch cynnydd eich Prosiect a'ch cyflawniadau) yn prosesu ar gyfer prosesu ar gyfer y diben a'r modd yr ydych yn pennu diben a dulliau, yn annibynnol arnom. O ganlyniad, at ddibenion cyfreithiau diogelu data a phreifatrwydd, rydych yn rheolwr ar wahân ar y data personol hwnnw wrth ei ddefnyddio at eich dibenion eich hun a bydd yn sicrhau eich bod yn cydymffurfio â phob deddf o'r fath mewn perthynas â defnyddio'r wybodaeth honno. Yn benodol, byddwch yn sicrhau nad ydych yn cysylltu ag unigolion ag unrhyw ddeunyddiau marchnata heb ganiatâd pan fo angen caniatâd o'r fath yn ôl y gyfraith.

2.6.2 Efallai y byddwn ar gael i chi o fewn eich cyfrif sy'n eich galluogi i anfon negeseuon e-bost neu negeseuon at Backers. I'r graddau yr ydym, at ddibenion cyfraith diogelu data, yn brosesydd o'r data personol a broseswn pan fyddwch yn defnyddio'r swyddogaeth hon, bydd telerau ein Ychwanegiad Prosesu Data yn berthnasol.

2.7 Rhwymedigaethau Perchnogion Prosiectau

2.7.1 Fel Perchennog Prosiect, byddwch yn:

(a) cymhwyso unrhyw arian a gewch gan Gefnwyr yn unig ac yn uniongyrchol er mwyn cyflawni Nodau'r Prosiect ac nid at unrhyw ddibenion eraill;

(b) bodloni'r holl ymrwymiadau a wnewch yn eich Prosiect gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, ddarparu'r holl Wobrau a gynigiwch i Gefnwyr;

(c) defnyddio pob ymdrech resymol i gyflawni pob Gwobr erbyn y dyddiad cyflawni neu gyflawni amcangyfrifedig (fel y bo'n berthnasol) a bennir gennych ar y Dudalen Proffil Prosiect berthnasol.

(d) ymateb yn brydlon ac yn gywir yn llawn ac i'n boddhad i bob ymholiad, eglurhad neu gais a wnaed gennym ni a/neu unrhyw Gefnwr;

(e) cydymffurfio â'ch holl rwymedigaethau fel 'rheolydd' data personol o dan gyfreithiau diogelu data a phreifatrwydd perthnasol, gan gynnwys drwy ddarparu gwybodaeth breifatrwydd briodol i'r Cefnwyr y mae eu gwybodaeth a gewch drwy Crowdfunder.co.uk;

(f) cysylltu'n brydlon a gweithio gyda'r Cefnwyr i ddod i benderfyniad sy'n foddhaol i'r ddwy ochr, a all gynnwys ad-dalu eu Haddewidion os na allwch gyflawni unrhyw un o'ch ymrwymiadau (gan gynnwys darparu unrhyw Wobrau);

(g) cydymffurfio â'r holl gyfreithiau a rheoliadau perthnasol mewn perthynas â'ch Prosiect, eich defnydd o Addunedau a'ch cynnig a'ch boddhad o Wobrau;

(h) bod yn gyfrifol am dalu'r holl ffioedd a chasglu a thalu'r holl drethi perthnasol (gan gynnwys treth incwm a TAW neu drethi tebyg) sy'n gysylltiedig â'ch defnydd o Crowdfunder.co.uk, yr Addewidion a gewch a'r Gwobrau a gynigiwch;

(i) os ydych wedi derbyn unrhyw Addunedau, bod yn gyfrifol am ad-dalu Addewidion ac ymateb iddynt i geisiadau am ad-daliadau Addewid gan Gefnwyr;

(j) peidio â chymryd unrhyw gamau na gwneud unrhyw fusnes neu benderfyniad arall gan ddibynnu ar gael eich Prosiect wedi'i bostio ar Crowdfunder.co.uk neu ar gael unrhyw arian o Addewid nes eich bod wedi derbyn arian clir i'ch cyfrif banc; a

(k) darparu'r holl gymorth a chydweithrediad sy'n ofynnol gennym o bryd i'w gilydd, gan gynnwys drwy ddarparu copïau o unrhyw gofnodion neu wybodaeth sydd gennych, yn enwedig mewn perthynas ag unrhyw ymchwiliad, archwiliad neu ymholiad rheoleiddiol.

3. Cefnwyr

3.1 Mathau o gyfraniad

3.1.1 Gall cefnwyr gyfrannu at Brosiect drwy:

(a) gwneud Adduned; a/neu

(b) cynnig eu hamser a'u sgiliau i Berchennog Prosiect drwy anfon neges breifat atynt gan ddefnyddio'r nodwedd negeseuon mewnol ar Crowdfunder.co.uk. Os ydych yn cynnig eich amser a'ch sgiliau, byddwch yn gwneud hynny ar eich risg eich hun a byddwch yn gyfrifol am unrhyw drefniadau a wnewch gyda Pherchnogion Prosiectau mewn cysylltiad â darparu'r gwasanaethau a gynigiwch.

3.1.2 Rydych yn cydnabod nad yw eich cyfraniad (boed yn ariannol neu fel arall) yn rhoi hawl i chi unrhyw hawliau mewn neu i unrhyw Brosiect, gan gynnwys unrhyw berchnogaeth, rheolaeth neu hawliau eiddo deallusol.

3.1.3 Ar yr adeg y byddwch yn gwneud Adduned, gallwch ddewis talu tip i ni. Os caiff eich Adduned neu Addewid unigol ei ganslo neu ei ad-dalu neu os caiff pob Addewid ar gyfer Prosiect ei ddychwelyd, bydd eich tip i ni yn cael ei ad-dalu i chi heb ddidyniad.

3.2 Gwneud Adduned

3.2.1 Unwaith y byddwch wedi cofrestru fel Aelod Cymunedol, gallwch wneud Addewid drwy ymweld â Thudalen Proffil Prosiect Prosiect, gan ddewis y swm yr hoffech ei gyfrannu a'r Wobr yr hoffech ei derbyn ac yna dewis eich dull talu a chyflwyno taliad. Mae adran D yn cynnwys telerau ychwanegol sy'n gymwys os ydych yn rhoi Pwyntiau Nectar.

3.2.2 Bydd eich enw defnyddiwr ar gael i'r cyhoedd mewn cysylltiad â phob Prosiect y byddwch yn gwneud Adduned ar ei gyfer o dan dab 'Cefnwyr' Tudalen Proffil y Prosiect oni bai eich bod yn dewis gwneud Adduned yn ddienw. Os byddwch yn gwneud Adduned dienw, er na fydd eich manylion yn cael eu cyhoeddi ar Crowdfunder.co.uk, bydd eich manylion yn dal i gael eu rhannu â Pherchennog perthnasol y Prosiect.

3.3 Gwobrwyon

3.3.1 Os dymunwch, gallwch wneud Adduned a dewis peidio â derbyn Gwobr.

3.3.2 Unwaith y byddwch wedi gwneud Addewid, ni allwch newid eich Gwobr a ddewiswyd heb ganslo eich Adduned.

3.4 Dulliau talu

3.3.1 Unwaith y byddwch wedi cadarnhau'r swm yr hoffech ei addo, byddwch yn cael eich annog i dalu drwy ein darparwr taliadau trydydd parti, Stripe Payments Europe Limited ("Stripe"). Bydd telerau ac amodau ar wahân yn berthnasol i ddarparu gwasanaethau talu a ddarperir i chi gan a'r taliadau a wnewch gan ddefnyddio ei wasanaethau ("Taliadau Cyllido Torfol"). Bydd unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch i Stripe yn cael ei phrosesu yn unol â'i pholisïau preifatrwydd ac nid ein rhai ni. Gweler ein Polisi Preifatrwydd am ragor o fanylion am eich gwybodaeth bersonol a'r darparwyr gwasanaethau trydydd parti a ddefnyddiwn.

3.4.2 Wrth dalu drwy ddefnyddio Taliadau Cyllido Torfol, rydym yn cymryd eich Addewid ac unrhyw awgrymiadau ar unwaith ac yn ei ddal mewn cyfrif diogel. Felly, rydym yn gyfrifol am ddosbarthu arian i Berchnogion Prosiectau ac am roi ad-daliadau tra bo'r Prosiect ar agor. Gweler paragraff 3.6.4 yn yr Adran B hon am ragor o fanylion am ad-daliadau.

3.4.3 Os byddwch yn gwneud Addewid i Elusen Crowdfunder, caiff ei phrosesu gan ddefnyddio Stripe a'i drosglwyddo o gyfrif diogel Stripe i'r Ymddiriedolaeth Elusennau.

3.4.4 Bydd yr Ymddiriedolaeth Elusennau yn gyfrifol am gynnal cronfeydd Elusen Crowdfunder mewn cyfrif diogel, am brosesu'r holl Gymorth Rhodd perthnasol ac am dalu'r arian i gyfrif banc enwebedig Elusen Crowdfunder.

3.5 Ffioedd sy'n daladwy gan Gefnogwyr

3.5.1 Os byddwch yn dewis talu Addewid gan Daliadau Cyllid Torfol, yna nid oes unrhyw ffioedd prosesu yn daladwy yn ychwanegol at eich Addewid ac (os yw'n berthnasol) swm(au) tip. Fodd bynnag, efallai y codir ffioedd ar Berchennog y Prosiect ar eich Addewid. Nodir manylion y ffioedd ar y dudalen ffioedd.

3.6 Canslo Adduned ac Ad-daliadau

3.6.1 Gallwch ganslo Addewid (ac unrhyw domen) ar Brosiect Pawb neu Ddim neu Cadwch Yr Hyn a Godwch yn ddi-dâl ar unrhyw adeg cyn diwedd y Cyfnod Cyllido ar gyfer Prosiect, p'un a yw wedi cyrraedd ei Darged Codi Arian ai peidio. Os byddwch yn gwneud hynny, ni fyddwch yn gymwys i dderbyn unrhyw Wobrau mewn perthynas â'ch Addewid. Ni allwch ganslo Addewid unwaith y bydd wedi'i wneud mewn perthynas ag unrhyw Brosiect Ariannu Am Byth.

3.6.2 Os na ystyrir bod Prosiect yr ydych wedi gwneud Adduned ar ei gyfer yn cael ei ariannu erbyn diwedd y Cyfnod Codi Arian ac o dan y cynllun ariannu Cyfan Neu Ddim, bydd eich Addewid yn cael ei ganslo'n awtomatig.

3.6.3 Efallai na fyddwch yn canslo eich Addewid unwaith y bydd Cyfnod Codi Arian Prosiect wedi dod i ben os bernir bod y Prosiect yn cael ei ariannu ar ddiwedd y Cyfnod Codi Arian. Nid yw hyn yn effeithio ar eich hawliau statudol na chyfreithiol. Mae cyngor am yr hawliau hyn ar gael gan eich Swyddfa Cyngor ar Bopeth neu'ch swyddfa Safonau Masnachleol. Gweler paragraff 4.1 pellach o'r Adran B hon, Y contract rhwng Perchnogion Prosiectau a Chefnwyr.

3.6.4 Unwaith y bydd eich Adduned wedi'i dosbarthu i Berchennog Prosiect, perchennog y Prosiect fydd yn gyfrifol am gyhoeddi, ac ymateb i geisiadau am, unrhyw ad-daliadau o Addewidion. Ni fyddwn yn atebol am unrhyw fethiant perchnogion prosiect i roi unrhyw ad-daliadau o Addewidion i chi.

3.6.5 Os talwch domen i ni, nid oes rheidrwydd arnom i ad-dalu'r domen honno i chi ac eithrio o dan yr amgylchiadau a nodir ym mharagraff 3.1.3 o'r Adran B hon.

3.7 Rhwymedigaethau Cefnogwyr

3.7.1 Fel Cefnwr, byddwch yn:

(a) sicrhau bod gennych ddigon o arian neu gredyd ar gael i dalu'r Adduned;

(b) ymateb yn brydlon i Berchennog Prosiect yn dilyn cais am wybodaeth sy'n rhesymol ofynnol gan Berchennog y Prosiect i gyflawni Gwobr yr ydych wedi'i dewis ar yr adeg y gwnaethoch eich Adduned;

(c) cydymffurfio â thelerau ac amodau'r gwasanaethau prosesu taliadau a ddarperir gan ein darparwyr taliadau trydydd parti (gweler paragraff 3.4 yn yr Adran B hon, Dulliau Talu, am ragor o fanylion am y darparwyr hynny a'r telerau ac amodau perthnasol); a

(d) sicrhau na fydd unrhyw arian a ddefnyddir i wneud Addunedau yn arwain at dorri'r gyfraith berthnasol.

3.8 Cymorth Rhodd

3.8.1 Gall addewidion i Elusennau Cofrestredig fod yn gymwys ar gyfer cynllun Cymorth Rhodd Llywodraeth y DU.

3.8.2 Os byddwch yn gwneud Addewid i Elusen Gofrestredig sydd wedi dewis hawlio Cymorth Rhodd, gofynnir i chi gadarnhau eich bod yn drethdalwr yn y DU yn unol â gofynion y cynllun Cymorth Rhodd.

3.8.3 Bydd Perchennog y Prosiect neu Ymddiriedolaeth Elusennau yn gallu adennill Cymorth Rhodd ar Addunedau cymwys lle mae'r rhain yn bodloni'r gofynion o dan y cynllun Cymorth Rhodd ac yn ychwanegu hyn at y swm a roddwyd.

3.8.4 Er mwyn hawlio Cymorth Rhodd rhaid gwneud addewidion yn rhydd heb i'r rhoddwr neu "berson cysylltiedig" gael budd-dal yn gyfnewid am yr Addewid. Gall derbyn Gwobr gan Gefnwr neu barti cysylltiedig effeithio ar gymhwysedd Adduned am Gymorth Rhodd.

3.8.5 Mae rhagor o wybodaeth am y cynllun Cymorth Rhodd ar gael ar wefan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi ac yn https://www.gov.uk/donating-to-charity/gift-aid, gan gynnwys manylion am sut y gall trethdalwyr cyfradd uwch ac ychwanegol adennill rhyddhad treth uwch neu ychwanegol ar eu rhoddion.

3.8.6 Pan wneir Addewid i Elusen Ariannu Torfol, mae'n ofynnol i ni drosglwyddo manylion y cefnogwyr hynny sy'n hawlio Cymorth Rhodd i'r Ymddiriedolaeth Elusennau y mae'n ofynnol iddynt drosglwyddo'r manylion hyn i CThEM. Gweler ein Polisi Preifatrwydd am ragor o fanylion am y wybodaeth bersonol a rannwn gyda'r Ymddiriedolaeth Elusennau.

3.8.7 Nid ydym yn gynghorwyr ariannol, treth na chyfrifyddu ac ni ddylech ddibynnu ar wybodaeth yn y Telerau hyn nac fel arall ar Crowdfunder.co,uk i benderfynu ar driniaeth ariannol, treth neu gyfrifyddu unrhyw Addunedau a wnewch gan ddefnyddio Crowdfunder.co.uk. Gall datganiadau Cymorth Rhodd ffug neu anghywir fel arall effeithio ar eich atebolrwydd treth personol. Cysylltwch â gweithiwr proffesiynol sydd â chymwysterau priodol cyn gwneud unrhyw ddatganiadau o'r fath os nad ydych yn siŵr.

3.9 Arian cyfatebol

3.9.1 Pan fyddwch yn gwneud Adduned, gellir cymhwyso arian cyfatebol i'ch Adduned. Mae hyn yn golygu y bydd trydydd parti yn Addo i'r Prosiect yr un swm â'ch Adduned hyd at uchafswm. Bydd swm unrhyw arian cyfatebol yn cael ei ddangos cyn gwneud eich Adduned.

3.9.2 Gall trydydd parti gwahanol gyfateb i'ch Adduned i'r un a enwir fel ariannwr cyfatebol yn y broses dalu.

3.10 Tynnu Gwobrau

3.10.1 Mae crowdfunder yn caniatáu i Berchnogion Prosiectau gynnal gwobrau ar crowdfunder.co.uk. Perchennog y Prosiect yw hyrwyddwr y raffl. Nid yw crowdfunder yn "hyrwyddwr" o wobrau o dan God Hysbysebu a Marchnata Uniongyrchol a Hyrwyddo 'Cod PAC' y DU neu fel arall ac nid yw'n gyfrifol am delerau'r raffl na'i gweinyddiaeth.

4. Termau pwysig eraill

4.1 Y contract rhwng Perchnogion Prosiectau a Chefnwyr

4.1.1 Mae'r contract sy'n ymwneud â darparu arian o Addewidion a chyflawni Gwobrau yn cael ei wneud rhwng Perchennog Prosiect a Chefnogwyr yn unig, yn amodol ar y Telerau hyn bob amser. Drwy wneud Adduned, mae Cefnwr yn gwneud cynnig i ymrwymo i gontract gyda Pherchennog perthnasol y Prosiect.

4.1.2 Rhaid cymryd y camau canlynol cyn i gontract gael ei wneud rhwng y Cefnwr a Pherchennog y Prosiect:

(a) ar ôl llofnodi i'w cyfrif, mae'r Cefnwr yn gwneud Addewid drwy gyflwyno eu manylion talu ar gyfer prosesu a chlicio "Gwneud Adduned gyda rhwymedigaeth i dalu". Cyn gwneud eu Haddewid, bydd y Cefnwr yn cael cyfle i adolygu swm yr Adduned ac unrhyw Wobr gysylltiedig ac, os oes angen, i ddiwygio'r manylion hyn; a

(b) bydd y Cefnwr yn gweld cydnabyddiaeth ar y sgrin o'u Haddewid ac yn derbyn e-bost yn cadarnhau manylion yr Addewid a wnaed, i'r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd gan y Cefnwr.

4.1.3 Mae Perchennog y Prosiect yn derbyn cynnig y Cefnwr, a gwneir contract rhwymol rhyngddynt, ar y pryd:

(a) bod y Cyfnod Cyllido yn dod i ben yn achos Pob Prosiect Neu Ddim;

(b) bod y Cyfnod Cyllido yn dod i ben (neu, os yw'n gynharach, perchennog y Prosiect yn cau'r Prosiect) yn achos Prosiectau Cadw'r Hyn rydych chi'n ei Godi; neu

(c) bod yr Addewid yn cael ei dderbyn gennym ni, yn achos Prosiectau Ariannu Am Byth.

Yn unol â hynny, ni fydd unrhyw beth yr ydym ni na Pherchennog y Prosiect yn ei ddweud neu'n ei wneud yn gyfystyr ag unrhyw dderbyn cynnig Cefnwr hyd nes y bydd y digwyddiad perthnasol a restrir uchod yn y paragraff hwn yn digwydd.

4.2 Diddordeb ar Addunedau

4.2.1 Bydd unrhyw log ar Addewidion neu gronfeydd eraill a ddelir gennym yn cronni i'n budd ni ac ni fydd gan Berchnogion Prosiectau na Chefnwyr hawl i fuddiant o'r fath mewn perthynas â chronfeydd dosbarthedig neu Addewid a ad-dalu.

4.3 Cyhoeddi a rhannu gwybodaeth bersonol sy'n ymwneud â Chefnwyr gyda Pherchnogion Prosiectau

4.3.1 Oni bai eich bod wedi dewis yr opsiwn rhoi dienw, rydym yn cyhoeddi enw defnyddiwr pob Cefnwr ar Dudalen Proffil y Prosiect ac rydym yn rhannu'r manylion hyn ac enw llawn, cyfeiriad e-bost a chyfeiriad post pob Cefnwr gyda Pherchennog perthnasol y Prosiect iddynt gyflawni eich Gwobr ac i gysylltu â chi mewn perthynas â'r Prosiect. Gweler ein Polisi Preifatrwydd am ragor o fanylion.

4.3.2 Ar gyfer rhai Gwobrau, efallai y bydd angen rhagor o wybodaeth ar Berchennog Prosiect gan Gefnwyr (e.e. meintiau dillad), er mwyn galluogi Perchennog y Prosiect i gyflwyno gwobrau penodol. Bydd Perchennog y Prosiect yn gofyn am wybodaeth o'r fath yn uniongyrchol gan Gefnwr ar ôl diwedd y Cyfnod Codi Arian ar gyfer y Prosiect llwyddiannus perthnasol.

C. Telerau ar gyfer Prosiectau ar gyfer buddsoddi mewn Cyfranddaliadau Cymunedol

Mae'r adran hon yn nodi'r telerau sy'n berthnasol i'r prosiectau ar gyfer Cyfranddaliadau Cymunedol a buddsoddiadau a wneir mewn cyfranddaliadau o'r fath. Mae'r telerau yn yr adran hon yn gymwys yn ychwanegol at y rhai a nodir yn Adran B sy'n ymwneud â phrosiectau yn gyffredinol gan gynnwys mewn perthynas â ffioedd.

1. Ein rôl

1.1 Yr hyn a wnawn

1.1.1 Rydym yn darparu 'man cyfarfod ar-lein' a llwyfan y gall Aelodau'r Gymuned ei defnyddio i godi cyllid ar gyfer Cymdeithas Gydweithredol neu Gymdeithas Budd Cymunedol a buddsoddi ynddi. Drwy wneud hynny a darparu awgrymiadau a chanllawiau eraill rydym yn hwyluso cytundeb rhwng Perchnogion Prosiectau a buddsoddwyr ar gyfer Cyfranddaliadau Cymunedol ar delerau y cytunwyd arnynt rhyngddynt, yn amodol ar y 'rheolau sylfaenol' a roddwn ar waith i weithredu fel mesurau diogelu er budd holl Aelodau'r Gymuned.

1.1. 2 Er y gallwn o bryd i'w gilydd gytuno i hyrwyddo a hysbysebu rhai Prosiectau neu helpu i godi ymwybyddiaeth o nodau'r Gymdeithas Gydweithredol neu'r Gymdeithas Budd Cymunedol, ni fydd Crowdfunder.co.uk yn ymwneud â rheoli'r gymdeithas, defnyddio cronfeydd buddsoddi, talu unrhyw enillion ariannol na'r broses ar gyfer tynnu cyfranddaliadau'n ôl.

1.2 Yr hyn nad ydym yn ei wneud

1.2.1 Ac eithrio fel y soniwyd uchod, nid oes gennym unrhyw ran mewn unrhyw drefniadau y mae Aelodau'r Gymuned yn eu gwneud â'i gilydd drwy Crowdfunder.co.uk. Felly, nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am natur nac ansawdd perfformiad cymdeithas, unrhyw enillion ariannol, gwerth Cyfranddaliadau Cymunedol nac unrhyw gyfle buddsoddi arall a gynigir gan Crowdfunder.co.uk. Mae'r trefniadau a wnewch yn breifat yn unig a gwneir y contractau'n uniongyrchol rhwng y partïon unigol dan sylw. Yn unol â hynny, wrth ddefnyddio Crowdfunder.co.uk, rydych yn cymryd cyfrifoldeb llawn am eich trefniadau gydag Aelodau Eraill o'r Gymuned yr ydych yn cysylltu â hwy a natur, telerau a graddau eich trefniadau gyda hwy a rhwymedigaethau iddynt.

1.2.2 Nid ydym fel arfer yn gwirio pwy yw unrhyw un sy'n dod yn Aelod Cymunedol na'r wybodaeth y maent yn ei darparu o fewn eu Prosiect. Felly, ni allwn roi unrhyw sicrwydd mai unrhyw un o'r Aelodau Cymunedol yw pwy y maent yn dweud eu bod neu fod y wybodaeth a ddarperir ganddynt yn gywir, yn gyflawn neu'n wir.

2. Perchnogion Prosiectau

2.1 Creu a diweddaru Prosiectau

2.1.1 Mae gennym reolau penodol ynghylch y mathau o Brosiectau y gallwch eu postio ar Crowdfunder.co.uk. Gweler ein Canllawiau Prosiect Cyfranddaliadau Cymunedol sy'n cynnwys y rheolau hyn ac sy'n rhan o'n Telerau. Fel arall, bydd y telerau ac amodau sy'n ymwneud â Phrosiectau a nodir yn Adran B uchod yn berthnasol i bob Prosiect sy'n ymwneud â Chyfranddaliadau Cymunedol.

2.1.2 Efallai y bydd ein Hyfforddwyr hefyd ar gael i chi mewn perthynas â Phrosiectau sy'n ymwneud â Chyfranddaliadau Cymunedol. Os ydych yn defnyddio Hyfforddwr, nodwch eu bod yn darparu arweiniad a gwybodaeth gyffredinol yn unig ac ni fyddant ni na ni yn atebol i chi mewn cysylltiad â nodau eich cymdeithas, unrhyw Brosiect, y ffurflenni rydych yn eu cynnig i fuddsoddwyr a/neu berfformiad, dyrchafiad a marchnata eich Prosiect, sydd i gyd yn parhau i fod yn gyfrifoldeb i chi. Gweler paragraff 2.1.9 pellach o Adran B am ragor o fanylion am ein Hyfforddwyr.

2.2 Telerau buddsoddi

2.2.1 Mae gennym reolau penodol ynghylch y telerau ac amodau buddsoddi y gallwch eu cynnig i Gefnwyr ar Crowdfunder.co.uk mewn perthynas â Phrosiectau ar gyfer Cyfranddaliadau Cymunedol. Gweler ein tudalen Cwestiynau Cyffredin sy'n cynnwys y rheolau hyn ac sy'n rhan o'n Telerau.

2.2.2 Dim ond personau a awdurdodir gan y Gymdeithas Gydweithredol neu'r Gymdeithas Budd Cymunedol sy'n ceisio codi cyfalaf all greu Prosiect. Byddwn yn gwrthod unrhyw Brosiectau ar gyfer buddsoddiadau mewn Cyfranddaliadau Cymunedol gan unrhyw berson nad yw wedi'i awdurdodi (neu yr ydym yn rhesymol amau nad yw wedi'i awdurdodi) gan y gymdeithas berthnasol.

2.2.3 Rhaid i'r Gymdeithas gael yr holl ganiatadau, caniatâd a thrwyddedau sy'n angenrheidiol i gynnig Cyfranddaliadau Cymunedol, gan gynnwys cofrestru gyda'r Awdurdod Ymddygiad Ariannol, cyn eu cynnig drwy Crowdfunder.co.uk. Os oes angen caniatâd, caniatâd a thrwyddedau i ymgymryd â gweithgarwch sy'n ymwneud â'r arian buddsoddi, rhaid i'r rhain fod ar waith hefyd cyn creu'r Prosiect.

3. Cefnwyr

3.1 Mathau o gyfraniad

3.1.1 Gall cefnwyr gyfrannu at Brosiect drwy:

(a) gwneud Adduned; a/neu

(b) drwy gynnig eu hamser a'u sgiliau i Berchennog Prosiect drwy anfon neges breifat atynt gan ddefnyddio'r nodwedd negeseuon mewnol ar Crowdfunder.co.uk. Os ydych yn cynnig eich amser a'ch sgiliau, byddwch yn gwneud hynny ar eich risg eich hun a byddwch yn gyfrifol am unrhyw drefniadau a wnewch gyda Pherchnogion Prosiectau mewn cysylltiad â darparu'r gwasanaethau a gynigiwch.

3.1.2 Rydych yn cydnabod nad yw eich cyfraniad (boed yn ariannol neu fel arall) yn rhoi hawl i chi unrhyw hawliau mewn neu i unrhyw Brosiect, gan gynnwys unrhyw berchnogaeth, rheolaeth neu hawliau eiddo deallusol.

D. Telerau ychwanegol yn ymwneud â Nectar Donate

Mae Nectar 360 Limited (Nectar) wedi gwneud trefniadau gyda Crowdfunder i gynnig cyfle i Ddefnyddwyr roi eu Pwyntiau Neithdar i rai Prosiectau (Nectar Donate). Mae'r adran hon yn nodi'r telerau sy'n berthnasol i bob Defnyddiwr a ddewisodd gymryd rhan yn y Nectar Donate naill ai drwy dderbyn Pwyntiau Nectar fel Perchennog y Prosiect (ar ôl derbyn eu Prosiect i'r cynllun Rhodd Nectar) neu drwy roi eu Pwyntiau Nectar fel Cefnwr.

Mae'r telerau yn yr adran hon yn gymwys yn ychwanegol at y rhai a nodir yn Adran B sy'n ymwneud â Phrosiectau yn gyffredinol ac eithrio lle y nodir fel arall. Mae cyfeiriadau at "Addewidion" mewn Adrannau eraill o'r Telerau hyn yn cynnwys Rhoddion Pwyntiau Nectar ac eithrio lle y'u eithrir yn benodol yn yr Adran D hon.

Os oes gwrthdaro rhwng y Paragraffau yn yr Adran hon ac Adrannau eraill mewn perthynas â'u cais i Nectar Donate, bydd yr Adran hon yn drech.

1. Perchnogion Prosiectau

1.1 Cymhwystra i dderbyn rhoddion o Bwyntiau Neithdar

1.1.1 Efallai y byddwch yn gymwys i wneud cais i'ch Prosiect dderbyn rhoddion (ond nid Addewidion am Wobrau neu luniau gwobr) ar ffurf pwyntiau Neithdar ("RhoddIon Pwynt Nectar") drwy ein cynllun Rhodd Nectar. Nid ydym yn gwarantu y bydd eich Prosiect yn gymwys nac y bydd unrhyw gais a wnewch yn llwyddiannus. I gael rhagor o wybodaeth am y Rhodd Nectar gan gynnwys Meini Prawf Cymhwysedd a sut i wneud cais, ewch i'r dudalen Nectar Donate.

1.1.2 Rydych yn cytuno i roi i ni unrhyw wybodaeth y gall fod ei hangen yn rhesymol arnom i gadarnhau eich bod yn bodloni'r Meini Prawf Cymhwysedd, ac yn parhau i'w bodloni drwy gydol eich Prosiect.

1.1.3 Rhaid i chi roi gwybod i ni ar unwaith os byddwch yn peidio â bodloni'r Meini Prawf Cymhwysedd.

1.2 Gweinyddu Rhodd Nectar

1.2.1 Gallwn yn ôl ein disgresiwn llwyr a heb rybudd:

 • newid y Meini Prawf Cymhwysedd;
 • gwrthod unrhyw gais am Nectar Donate;
 • tynnu unrhyw Brosiect byw o Nectar Donate;
 • atal neu ganslo derbyn ceisiadau newydd i Nectar Donate;
 • canslo unrhyw Rodd Pwyntiau Nectar; a
 • diwygio, atal neu ganslo Rhodd Nectar.

1.3 Ffioedd sy'n daladwy gan Berchnogion Prosiectau a derbyn arian

1.3.1 Ni chodir ffioedd llwyfan na thrafodion arnoch ar Roddion Pwynt Nectar.

1.3.2 Nid yw paragraffau 2.4.4 i 2.4.6 o Adran B yn gymwys i Roddion Pwynt Nectar. Yn hytrach, bydd y canlynol yn berthnasol:

 • Ar gyfer prosiectau Ariannu Forever bydd y symiau sy'n ddyledus i Berchnogion Prosiect o Roddion Nectar Point yn cael eu trosglwyddo i gyfrif banc Perchennog y Prosiect o fewn tua 8 wythnos i ddyddiad y Rhoddion Pwynt Nectar.
 • Ar gyfer Prosiectau Cadw'r Hyn rydych chi'n ei Godi bydd y symiau sy'n ddyledus i Berchnogion Prosiectau o Roddion Nectar Point yn cael eu trosglwyddo i Berchnogion Prosiectau o fewn tua 8 wythnos o ddiwedd y Cyfnod Codi Arian, neu os bydd Perchennog y Prosiect yn dewis cau'r Prosiect cyn i'r cyfnod hwnnw ddod i ben, o fewn 8 wythnos i'r dyddiad hwnnw.
 • Ar gyfer Pob Prosiect Neu Ddim Os yw Cyfanswm yr Addewidion yn bodloni neu'n rhagori ar y Targed Ariannu ar ddiwedd y Cyfnod Codi Arian, bydd y symiau sy'n ddyledus i Berchnogion Prosiect o Roddion Nectar Point yn cael eu trosglwyddo i Berchnogion Prosiect o fewn tua 8 wythnos i'r cyfrif banc a bennir gan Berchennog y Prosiect.

1.3.3 Dim ond os yw balans Rhoddion Nectar Point a roddwyd ond nad ydynt eisoes wedi'u trosglwyddo i Berchennog y Prosiect yn fwy nag £20 y caiff symiau sy'n ddyledus i Berchnogion Prosiectau O Roddion Nectar Point eu trosglwyddo.

1.4 Ad-daliadau

1.4.1 Ni ellir canslo Rhoddion Pwynt Nectar ac eithrio o dan yr amgylchiadau ym Mharagraff 2.2 o'r Adran D hon.

1.4.2 Nid yw paragraff 2.5.3 o Adran B a Pharagraff 2.7.1(f) ac (i) o Adran B yn gymwys i Roddion Pwynt Nectar.

1.5 Termau eraill

1.5.1 Ni ellir hawlio cymorth rhodd ar gyfer Rhoddion Pwynt Nectar.

1.5.2 Nid yw paragraff 5 o Adran F yn gymwys i Berchnogion Prosiectau sy'n rhan o Nectar Donate.

2. Cefnwyr

2.1 Rhoi eich Pwyntiau Neithdar ar Crowdfunder

2.1.1 I roi Pwyntiau Neithdar i Brosiectau, rhaid i chi gael cerdyn Nectar gyda chydbwysedd o Bwyntiau Nectar. Os nad oes gennych gerdyn Nectar bydd angen i chi ymweld â nectar.com i gofrestru. Rhaid i chi fod yn breswylydd yn y DU i gofrestru ar gyfer cerdyn Nectar a chymryd rhan yn y rhaglen Nectar.

2.1.2 Dim ond deiliad cerdyn Nectar all ddefnyddio Pwyntiau Neithdar.

2.1.4 Dim ond 1 Cerdyn Neithdar y gellir ei ddefnyddio fesul trafodyn.

2.1.5 Yr isafswm y gallwch ei roi mewn un trafodyn yw 200 o bwyntiau.

2.1.6 Nid yw paragraffau 3.4 o Adran B yn gymwys i Roddion Pwynt Nectar. Yn hytrach, mae'r canlynol yn berthnasol:

 • Ni ellir ail-wneud Pwyntiau Neithdar am Wobrau. Dim ond i Brosiectau Cymeradwy y gellir eu rhoi.
 • Bydd Crowdfunder yn trosglwyddo gwybodaeth Nectar am eich Rhodd Pwynt Nectar fel y gall Nectar weinyddu eich Rhodd Pwynt Nectar. Gweler ein Polisi Preifatrwydd am ragor o fanylion.
 • Bydd pob Pwynt Nectar a roddwch i Brosiect yn cyfateb i rodd i'r Prosiect o £0.005.
 • Wrth roi eich Pwyntiau Nectar, bydd eich balans Nectar Point yn cael ei ddiweddaru ar unwaith.

2.2 Canslo Adduned Pwynt Nectar ac Ad-daliadau

2.2.1 Nid yw paragraff 3.6, Adran B yn gymwys i Roddion Pwynt Nectar. Yn hytrach, mae'r canlynol yn berthnasol:

 • Unwaith y byddwch wedi defnyddio Pwyntiau Nectar i wneud rhodd, nid yw'n bosibl eu trosi'n ôl yn Bwyntiau Nectar ac eithrio yn yr amgylchiadau cyfyngedig canlynol bydd eich RhoddIon Pwynt Nectar yn cael eu canslo a byddwn yn cyfarwyddo Nectar i wrthdroi'r symudiad pwyntiau cysylltiedig (fel eich bod yn cael eich ail-gredydu):
 • Ar gyfer Pob Prosiect Neu Ddim, os daw'r Cyfnod Ariannu i ben ond nad yw'n bodloni neu'n rhagori ar ei Darged Ariannu;
 • Ar Brosiect Cadw Beth Rydych chi'n ei Godi, os byddwn ni neu Berchennog y Prosiect yn canslo'r Prosiect (heb gau'r Prosiect);
 • lle bo'n ofynnol yn ôl y gyfraith berthnasol.

2.2.2 Er mwyn osgoi amheuaeth, ni ellir canslo na ad-dalu Rhoddion Pwynt Nectar i Brosiectau Ariannu Am byth.

2.3 Cymorth Rhodd

2.3.1 Ni fydd paragraff 3.8 o Adran B yn gymwys i Roddion Pwynt Nectar.

3. Termau Pwysig Eraill

3.1 Ni fydd paragraff 4.1 o Adran B yn gymwys i Roddion Pwynt Nectar. Yn hytrach, mae'r canlynol yn berthnasol

3.1.1 Rhodd neu rodd a roddir yn rhydd gennych chi i Berchennog y Prosiect yw Rhodd Pwynt Neithdar. Mae Crowdfunder yn casglu rhoddion o Bwyntiau Nectar ar ran Perchennog y Prosiect.

E. Telerau ar gyfer Aelodau'r Gymuned

Mae'r adran hon yn nodi'r prif delerau defnyddio ar gyfer y gymuned Crowdfunder.co.uk. Mae'n esbonio sut i uwchlwytho cynnwys, ac yn darparu'r rheolau sylfaenol ar gyfer cyfrannu cynnwys. Mae'r adran hon hefyd yn disgrifio pa gamau y gallwn eu cymryd os nad yw unrhyw ddefnydd o'Crowdfunder.co.uk yn cydymffurfio â'n telerau ac amodau.

1. Ynglŷn â'r cynnwys rydych chi a Defnyddwyr eraill yn ei ddarparu i Crowdfunder.co.uk

1.1 Rheolau'r gymuned Crowdfunder.co.uk

1.1.1 Mae'r rheolau canlynol yn berthnasol i'ch defnydd o'r nodweddion cymunedol a gynhwysir ar Crowdfunder.co.uk:

(a) unrhyw gynnwys rydych chi a Defnyddwyr eraill yn ei bostio neu'n cyfrannu ato Crowdfunder.co.uk gan ddefnyddio ei nodweddion cymunedol (gan gynnwys cynnwys a lanlwythwch i'ch Tudalen Proffil Prosiect, sylwadau a wnewch ar Dudalennau Proffil Prosiectau, negeseuon mewnol a diweddariadau Prosiect) yn cael ei alw'n "gynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr" neu "UGC" yn fyr. Mae paragraffau 1.1.2 i 1.2.1 isod yn yr Adran E hon yn nodi'r rheolau ar gyfer cyfrannu cynnwys, sut y gallwn ni a Defnyddwyr eraill ddefnyddio eich UGC a sut y gallwch ddefnyddio eu UGC.

(b) yn amlwg rydym yn annog Aelodau'r Gymuned yn gadarnhaol i wneud defnydd llawn o'Crowdfunder.co.uk ac yn arbennig i gymryd rhan yn y gymuned Crowdfunder.co.uk. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau bod gan bawb brofiad pleserus a boddhaol, rydym yn mynnu eich bod yn cadw at y canllawiau a nodir yn y rheolau hyn:

1.1.2 Rydych yn cytuno i sicrhau:

(a) dim ond os ydych yn gwybod bod gennych yr hawliau angenrheidiol i wneud hynny y byddwch yn cyfrannu UGC at Crowdfunder.co.uk. Drwy gyfrannu UGC i Crowdfunder.co.uk, boed yn destun, delweddau, fideo, recordiadau sain neu ddeunydd arall, rydych yn addo i ni ac i Ddefnyddwyr eraill: (i) eich bod naill ai'n berchen ar unrhyw hawlfraint yn y cynnwys hwnnw neu eich bod wedi cael yr hawl(au) angenrheidiol i sicrhau bod y cynnwys ar gael drwy'Crowdfunder.co.uk yn unol â'r Telerau hyn a chaniatáu ei ddefnyddio drwy Crowdfunder.co.uk ac yn ein cylchlythyrau a bod caniatâd o'r fath ar gael am ddim ar gais gennym ni pe dylech sydd ei angen arnom; a (ii) na fyddwch yn torri eiddo deallusol unrhyw un na hawliau eraill nac yn torri unrhyw gyfraith neu reoliad (gan gynnwys cyfreithiau diogelu data a phreifatrwydd), drwy gyfrannu'r cynnwys hwnnw a thrwy ganiatáu iddo gael ei ddefnyddio yn y ffyrdd a ddisgrifir yn y Telerau hyn. Os oes gennych unrhyw amheuaeth ynghylch a oes gennych ganiatâd i bostio eich UGC, peidiwch â'i lanlwytho na'i bostio i Crowdfunder.co.uk.

(b) bod yr holl wybodaeth a ddarperir gennych drwy Crowdfunder.co.uk neu a ddarperir gennych i Aelodau Eraill y Gymuned neu mewn cysylltiad ag unrhyw Brosiect yn gywir, yn wir ac yn gyfredol ym mhob ffordd ac ar bob adeg ac nad yw'n gamarweiniol mewn unrhyw ffordd;

(c) bod yr holl gynnwys a bostiwyd gennych yn gyfreithlon ac nid yn ddifenwol, yn sarhaus, yn fygythiol, yn aflonyddu, yn anweddus, yn wahaniaethol, neu fel arall yn wrthwynebus neu'n chwithig i unrhyw berson arall fel y'i pennwyd gennym yn ôl ein disgresiwn llwyr;

(d) y byddwch yn defnyddio Crowdfunder.co.uk ac unrhyw wybodaeth a chynnwys a geir ganddo yn gyfreithlon a dim ond at y dibenion y'i darparwyd ar eu cyfer ac yn unol â'r Telerau hyn;

(e) na fyddwch yn aflonyddu neu'n camarwain nac yn gweithredu'n anghyfreithlon tuag at unrhyw berson yr ydych wedi cysylltu ag ef drwy Crowdfunder.co.uk neu ddatgelu neu ddefnyddio unrhyw wybodaeth gyswllt y gallant ei darparu i chi heb eu caniatâd;

(f) byddwch yn peidio â chysylltu ag unrhyw un yr ydych wedi cysylltu ag ef drwy Crowdfunder.co.uk ar unwaith os byddant yn gofyn i chi wneud hynny; a

(g) nad yw unrhyw gynnwys a lanlwythwch yn torri unrhyw hawlfraint neu hawliau eiddo deallusol eraill sy'n eiddo i drydydd parti ac, yn achos unrhyw luniau neu fideos sy'n adnabod unigolion, bod gennych eu caniatâd llawn i sicrhau bod eu delwedd ar gael drwy Crowdfunder.co.uk ac i ganiatáu i unrhyw drydydd parti ddefnyddio'r cyfryw gynnwys a delwedd, gallwn ei awdurdodi o dan y Telerau hyn.

1.1.3 Efallai na fyddwch yn:

(a) dosbarthu neu bostio sbam, yn enwedig drwy anfon negeseuon marchnata digymell at Aelodau eraill y Gymuned, neu ddosbarthu neu bostio llythyrau cadwyn, benthyciadau digymell (Crowdfunder.co.uk yn argymell yn gryf nad ydych yn cysylltu ag aelodau sy'n cynnig benthyciadau digymell i chi. Ni all Crowdfunder.co.uk fod yn atebol am unrhyw golledion a dynnir os byddwch yn dewis anwybyddu'r cyngor hwn) neu gynlluniau pyramid;

(b) dosbarthu firysau neu unrhyw dechnolegau eraill a allai niweidio Crowdfunder.co.uk neu fuddiannau Defnyddwyr Crowdfunder.co.uk neu Aelodau Cymunedol neu ymyrryd fel arall â'n gweinyddwyr neu amharu ar eu gweinyddion;

(c) postio neu drosglwyddo unrhyw hysbysebion ar gyfer busnes neu ei gydgefnogaeth;

(d) ar ôl cael rhybudd, parhau i amharu ar lif arferol deialog, neu bostio neu drosglwyddo sylwadau nad ydynt yn gysylltiedig â'r pwnc sy'n cael ei drafod;

(e) ac eithrio fel y caniateir o dan y Telerau hyn, copïwch, addasu, neu ddosbarthu ein cynnwys neu farciau masnach o ddeunydd hawlfraint a nodau masnach Crowdfunder.co.uk neu Aelodau'r Gymuned neu unrhyw gynnwys neu farciau masnach sy'n eiddo i drydydd parti oni bai bod gennych eu caniatâd penodol;

(f) cynaeafu neu gasglu neu ddefnyddio gwybodaeth am Aelodau'r Gymuned heb eu caniatâd penodol;

(g) dynwared Aelod Cymunedol arall neu ddatgan ar gam neu fel arall gamliwio eich cysylltiad â pherson neu endid;

(h) caniatáu i unrhyw berson neu endid arall ddefnyddio'ch manylion mewngofnodi neu gyfrif am bostio neu wylio sylwadau neu ar gyfer cyfathrebu ag Aelodau Eraill o'r Gymuned;

(i) parhau i ddefnyddio Crowdfunder.co.uk os yw eich mynediad i Crowdfunder.co.uk wedi'i atal dros dro neu os terfynwyd eich cyfrif;

(j) cymryd rhan mewn unrhyw ymddygiad arall sy'n cyfyngu neu'n atal unrhyw bersonau eraill rhag defnyddio neu fwynhau Crowdfunder.co.uk, neu sydd, yn ein barn ni, yn ein hamlygu i unrhyw atebolrwydd neu anfantais o unrhyw fath; neu

(k) uwchlwytho, postio neu gyhoeddi i Crowdfunder.co.uk neu fel arall ddarparu i ni unrhyw ddata personol am blant (h.y. unigolion o dan 16 oed) neu 'gategori arbennig' neu ddata euogfarn droseddol.

1.1.4 Sylwer mai barn y person sy'n postio neu'n anfon negeseuon mewnol ar neu drwy Crowdfunder.co.uk yw barn y person sy'n postio neu'n anfon yn unig ac nad yw o reidrwydd yn adlewyrchu ein barn na'n hagweddau.

1.2 Pwy all ddefnyddio eich UGC a sut y gallant ei ddefnyddio

1.2.1 Pan fyddwch yn cyfrannu UGC at Crowdfunder.co.uk:

(a) eich bod yn rhoi caniatâd diderfyn, amhenodol a di-dâl i ni (gan gynnwys yr hawl i is-drwyddedu'r caniatâd hwnnw) i ddefnyddio, ailddefnyddio, copïo, addasu, pont, diwygio, dosbarthu, addasu, cyfieithu, cyhoeddi, perfformio, arddangos, datblygu, atgynhyrchu, cyfathrebu â'r cyhoedd a sicrhau bod eich UGC ar gael fel arall ar unrhyw ffurf a/neu gan unrhyw gyfryngau (p'un a ydynt bellach yn hysbys neu wedi'u dyfeisio o hyn ymlaen), gan gynnwys drwy unrhyw wasanaeth ar alw neu ddarlledu, boed hynny ar sail fasnachol neu anfasnachol yn unrhyw le yn y byd. Er enghraifft yn unig, bydd hyn yn cynnwys caniatâd i;

 • sicrhau bod y cyfan neu unrhyw ran o'ch UGC ar gael drwy Crowdfunder.co.uk i Ddefnyddwyr eraill Crowdfunder.co.uk;
 • cynnwys rhai UGC yn ein cylchlythyrau;
 • caniatáu i unrhyw drydydd parti a awdurdodir gennym atgynhyrchu, arddangos, cyhoeddi, cyfathrebu, perfformio a/neu ymgorffori gweithgarwch a chynnwys ar eu llwyfannau, gan gynnwys eu gwefannau a'u ceisiadau; a
 • caniatáu i drydydd partïon gysylltu â thudalennau ar Crowdfunder.co.uk sy'n cynnwys eich UGC.

(b) os ydych yn rhoi i bob defnyddiwr arall o'Crowdfunder.co.uk ganiatâd diderfyn, nad yw'n derfynol ac am ddim i ddefnyddio'r cyfan neu unrhyw ran o'ch UGC ar yr un telerau ag y caniateir i chi ddefnyddio eu UGC fel y disgrifir ym mharagraff 1 Adran E isod, Ein cynnwys.

1.2.2 Byddwch chi (neu, lle bo'n berthnasol, eich trwyddedwyr) yn cadw'r holl hawliau eiddo deallusol yn UGC rydych yn cyfrannu atynt Crowdfunder.co.uk ac ni fydd unrhyw beth yn y Telerau hyn yn aseinio neu'n trosglwyddo fel arall unrhyw berchnogaeth ar unrhyw hawliau o'r fath yn eich UGC neu i'ch UGC.

1.3 Monitro eich UGC

1.3.1 Gallwn (ond nid oes rheidrwydd arnom) fonitro'r defnydd o'r cyfleusterau cymunedol o bryd i'w gilydd, ond rydym yn dal i ddibynnu arnoch i roi gwybod i ni am unrhyw gamdriniaeth neu ymddygiad amhriodol, ac os felly, efallai y byddwn yn adolygu negeseuon penodol. Os ydych yn teimlo eich bod wedi cael eich bygwth, eich niweidio neu eich cam-drin yn ein cymuned neu drwy ein systemau cyfathrebu neu os ydych yn credu y gallai unrhyw achos o dorri eich hawliau fod wedi digwydd drwy'Crowdfunder.co.uk cysylltwch â ni.

1.3.2 Nid ydym yn ymwneud ag unrhyw drefniadau a wneir rhwng Defnyddwyr. Nid yw unrhyw negeseuon ar Crowdfunder.co.uk a llwytho unrhyw luniau, lluniau, fideos, animeiddiadau neu ddeunydd clyweledol arall i'Crowdfunder.co.uk gan Aelodau'r Gymuned yn gyfystyr ag unrhyw fath o argymhelliad, cynrychiolaeth, cymeradwyaeth neu drefniant gennym ni. Yn benodol, nid oes gennym unrhyw reolaeth dros ac nid ydym yn gyfrifol am wirionedd na chywirdeb unrhyw gynnwys, ei gydymffurfiad ag unrhyw ofyniad cyfreithiol neu reoleiddiol na'i ansawdd na'i ddiogelwch. Cysylltwch â Crowdfunder os oes gennych unrhyw bryderon am gynnwys unrhyw wybodaeth a welir ar y wefan.

1.3.3 Sylwer mai barn y person sy'n postio yn unig yw unrhyw wybodaeth a bostiwyd drwy'r swyddogaeth sydd ar gael ar Crowdfunder.co.uk. Os ydych chi'n dibynnu ar y wybodaeth a bostiwyd, rydych chi'n gwneud hynny ar eich risg eich hun. Er bod gennym reolau ar gyfer postio cynnwys, mae'n bosibl y gallai ein nodweddion rhyngweithiol fod yn agored i gamddefnyddio. Gofynnwn i bob Defnyddiwr gysylltu â ni mewn perthynas ag unrhyw amheuaeth o gamddefnyddio.

2. Cyfnewid gwybodaeth bersonol gyda Defnyddwyr eraill

2.1 Datgelu gwybodaeth bersonol

2.1.1 Byddwch yn ofalus wrth ddefnyddio Crowdfunder.co.uk ac unrhyw gyfleusterau cymunedol nad ydych yn datgelu unrhyw wybodaeth y gallwch gael eich adnabod yn bersonol ohoni gan Ddefnyddwyr eraill fel eich cartref neu fanylion cyswllt gwaith, eich enw olaf neu ble rydych yn byw ac eithrio yn unol â'r Telerau hyn a lle rydych yn teimlo'n gyfforddus yn datgelu gwybodaeth bersonol o'r fath i bersonau o'r fath. Beth bynnag, dylech ddatgelu gwybodaeth bersonol o'r fath drwy gyfathrebiadau diogel na all pobl eraill eu gweld.

2.2 Derbyn gwybodaeth bersonol

2.2.1 Os hoffech wneud cwyn am unrhyw fater sy'n ymwneud â gwybodaeth bersonol, defnyddiwch y botymau "Adrodd" ar Crowdfunder.co.uk neu anfonwch e-bost atom. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn ymdrin â chwynion, gweler paragraff 7 o'r Adran E isod.

3. Camddefnyddio Crowdfunder.co.uk

3.1 Rydym yn cadw'r hawl (ond nid oes rheidrwydd arnom) i wneud unrhyw un neu bob un o'r canlynol:

 • cofnodi'r cynnwys (gan gynnwys unrhyw gyfathrebiadau), y gymuned Crowdfunder.co.uk neu yn ein systemau cyfathrebu;
 • ymchwilio i honiad nad yw unrhyw un neu fwy o eitemau o gynnwys yn cydymffurfio â'r rheolau cymunedol a nodir o dan baragraff 1 o'r Adran E hon, Ynglŷn â chynnwys yr ydych chi ac eraill yn ei ddarparu i Crowdfunder.co.uk, a phenderfynu yn ôl ein disgresiwn llwyr i ddileu neu ofyn am ddileu'r cynnwys;
 • dileu heb sylwi ar unrhyw gynnwys sy'n sarhaus, yn anghyfreithlon neu'n aflonyddgar, neu sydd fel arall yn methu â chydymffurfio â'r Telerau hyn;
 • terfynu mynediad defnyddiwr i gynnwys post;
 • monitro, golygu neu ddatgelu unrhyw gynnwys;
 • golygu neu ddileu unrhyw gynnwys a bostiwyd ar Crowdfunder.co.uk, p'un a yw cynnwys o'r fath yn torri'r Telerau hyn ai peidio;
 • atal neu derfynu eich mynediad i Crowdfunder.co.uk.

3.2 Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad a wnaed gennym, dylech anfon eich apêl atom drwy e-bost. Rhaid i chi beidio â defnyddio'r cyfleusterau cymunedol i herio neu ddadlau am unrhyw benderfyniad a wnawn.

3.3 Bydd unrhyw benderfyniad a wnawn i ddileu neu ofyn am ddileu unrhyw gynnwys neu derfynu neu atal unrhyw gyfrifon yn derfynol. Bydd terfynu neu atal cyfrif yn gymwys i unrhyw gyfrifon defnyddiwr a allai fod wedi'u defnyddio gan ddefnyddiwr.

4. Anghydfodau rhwng Aelodau'r Gymuned

4.1 Nid oes rheidrwydd arnom i gymryd rhan mewn anghydfodau rhwng unrhyw Aelodau Cymunedol, na rhwng Defnyddwyr ac unrhyw drydydd parti sy'n codi mewn cysylltiad â defnyddio Crowdfunder.co.uk. Mae hyn yn cynnwys cyflawni Gwobrau neu ymrwymiadau a gwasanaethau eraill, ond nid yw'n gyfyngedig iddynt, ac unrhyw delerau, amodau, gwarantau neu sylwadau eraill sy'n gysylltiedig â Phrosiectau. Nid ydym yn monitro ac nid ydym yn atebol i chi am berfformiad neu brydlondeb Prosiectau ac nid ydym yn eu cymeradwyo ychwaith.

4.2 Byddwn yn cydweithredu ag unrhyw awdurdodau gorfodi'r gyfraith mewn unrhyw ymchwiliadau sy'n deillio o'ch anghydfod gydag Aelod Cymunedol arall.

F. Darpariaethau cyffredinol

Mae'r adran hon yn nodi'r telerau sy'n berthnasol i bawb sy'n defnyddio Crowdfunder.co.uk.

1. Ein cynnwys

1.1 Mae'r holl gynnwys ar Crowdfunder.co.uk yn eiddo i (a bydd yr holl hawlfraint, marc masnach a hawliau eiddo deallusol eraill yn y cynnwys hwnnw bob amser yn parhau i fod yn fes i mewn) ni neu ein trwyddedwyr ac fe'i diogelir gan hawlfraint y DU a chyfreithiau eiddo deallusol eraill.

1.2 Mae ein cynnwys yn cynnwys unrhyw wybodaeth neu ddeunydd arall a geir ar neu drwy Crowdfunder.co.uk, gan gynnwys heb gyfyngiad testun, cronfeydd data, graffeg, fideos, meddalwedd a'r holl nodweddion eraill a geir ar neu drwy Crowdfunder.co.uk.

1.3 Rydym yn sicrhau bod Crowdfunder.co.uk, ein cynnwys ac unrhyw UGC ar gael drwy Crowdfunder.co.uk at eich defnydd personol, anfasnachol yn unig (gweler paragraff 1 o Adran E, Ynglŷn â'r cynnwys yr ydych chi ac eraill yn ei ddarparu i Crowdfunder.co.uk am ragor o fanylion am UGC yr ydym yn ei ddarparu drwy Crowdfunder.co.uk). Gallwch weld tudalennau a chynnwys Crowdfunder.co.uk ar-lein ac argraffu copi o'r Telerau hyn ar gyfer eich cofnodion. Ni chewch atgynhyrchu, addasu, copïo na dosbarthu na defnyddio unrhyw un o'r cynnwys ar Crowdfunder.co.uk heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.

1.4 I fod yn glir, ni chaniateir i chi:

1.4.1 gwneud defnydd masnachol o unrhyw gynnwys o'r fath ac eithrio yn achos eich UGC eich hun y gallwch ei ddefnyddio at ddibenion darparu gwybodaeth mewn cysylltiad â'ch Prosiect ar Dudalen Proffil y Prosiect a/neu eich Busnes (os yw'n berthnasol);

1.4.2 golygu unrhyw gynnwys o'r fath; neu

1.4.3 dileu, cuddio neu ymyrryd fel arall ag unrhyw hysbysiadau hawlfraint a phriodoldeb sy'n ymwneud â'r cynnwys, neu sydd wedi'i gynnwys ynddynt.

1.5 Mae'r marciau masnach, logos a brandiau sy'n ymddangos ar Crowdfunder.co.uk yn eiddo i ni neu ein trwyddedwyr. Ni roddir caniatâd mewn perthynas â defnyddio unrhyw un o'r marciau, logos neu frandiau hyn, a gall unrhyw ddefnydd o'r fath fod yn amharu ar hawliau'r deiliad.

2. Meddalwedd trydydd parti

2.1 Rydych yn cydnabod y gallai fod angen i chi lawrlwytho ac ysgogi meddalwedd penodol er mwyn defnyddio cynnwys penodol sydd ar gael ar Crowdfunder.co.uk. Bydd y feddalwedd hon yn cael ei nodi'n glir ar Crowdfunder.co.uk.

2.2 Er mwyn defnyddio meddalwedd neu dechnoleg trydydd parti o'r fath, efallai y bydd yn rhaid i chi dderbyn telerau cytundeb trwydded gyda'r trydydd parti hwnnw. Rydych yn cydnabod nad oes gennym unrhyw gyfrifoldeb na rheolaeth dros feddalwedd trydydd parti o'r fath.

3. Dolenni

3.1 Rydych yn cydnabod y gall Crowdfunder.co.uk gynnwys dolenni i wefannau trydydd parti. Nid ydym yn adolygu'r gwefannau trydydd parti hyn nac yn rheoli drostynt, ac nid ydym yn gyfrifol am y gwefannau na'u cynnwys na'u hargaeledd.

3.2 Felly, nid ydym yn cymeradwyo, nac yn gwneud unrhyw sylwadau amdanynt, nac unrhyw gynnwys a geir yno, nac unrhyw ganlyniadau y gellir eu cael o'u defnyddio.

3.3 Os byddwch yn penderfynu cael mynediad i unrhyw un o'r gwefannau trydydd parti hyn, rydych yn gwneud hynny'n gyfan gwbl ar eich risg eich hun.

3.4 Os byddwch yn defnyddio unrhyw wefannau cysylltiedig, ymdrinnir ag unrhyw wybodaeth bersonol a roddwch iddynt yn unol â'u polisi preifatrwydd, nid ein rhai ni, felly sicrhewch eich bod yn darllen eu telerau ac amodau a'u polisi preifatrwydd cyn i chi ddefnyddio eu gwefannau a darparu unrhyw wybodaeth bersonol.

3.5 Dim ond ar Crowdfunder.co.uk yr amod:

3.5.1 nid yw'r hafan wedi'i llwytho i fframiau ar eich gwefan, oni bai ein bod yn cytuno'n benodol; a

3.5.2 nid yw eich safle neu'ch gwasanaethau yn camliwio ei berthynas â ni nac yn cyflwyno gwybodaeth ffug amdanom ni neu fel arall yn niweidio ein busnes neu'n gwrthdaro â'n buddiannau neu'n gwerthoedd;

3.6 Cadwn yr hawl i dynnu caniatâd cysylltu yn ôl i unrhyw adeg heb rybudd ymlaen llaw.

4. Addewidion, atebolrwydd ac ymwadiad

4.1 Rydym yn addo y byddwn yn gweithredu Crowdfunder.co.uk gyda sgiliau a gofal rhesymol. Fel arall, darperir y cynnwys a'r gwasanaethau sydd ar gael ar Crowdfunder.co.uk ar sail 'fel y mae' ac 'fel sydd ar gael'. I'r graddau llawnaf a ganiateir o dan y gyfraith berthnasol ac yn ddarostyngedig i'r paragraff hwn 4.1 a pharagraff 4.3 o'r Adran F hon, rydym yn gwrthod unrhyw addewidion, gwarantau, amodau neu sylwadau sy'n ymwneud â Crowdfunder.co.uk a'i gynnwys, boed yn ddatganedig, ymhlyg, llafar neu ysgrifenedig. Yn benodol:

4.1.1 Nid ydym yn gwneud unrhyw addewidion ynghylch gwirionedd, cywirdeb, uniondeb, ansawdd na chyflawnrwydd y cynnwys neu'r wybodaeth sy'n ymddangos ar Crowdfunder.co.uk ac ni ddylech ddibynnu arno'n gywir, yn onest nac yn gyflawn.

4.1.2 Nid ydym yn gyfrifol am ddilysu perchnogaeth unrhyw gynnwys a bostiwyd neu a lanlwythwyd ar Crowdfunder.co.uk.

4.1.3 Unrhyw bostio sylwadau neu wybodaeth am Crowdfunder.co.uk yw barn y person sy'n postio'n unig ac nid yw'n adlewyrchu ein barn na'n hagweddau mewn unrhyw ffordd, nac yn gyfystyr ag unrhyw fath o argymhelliad, cynrychiolaeth, cymeradwyaeth neu drefniant gennym ni. I fod yn glir, mae pob defnyddiwr yn gweithredu ar ei ran ei hun bob amser ac nid yw'n gweithredu fel ein cynrychiolydd neu asiant mewn unrhyw ffordd.

4.1.4 Ni allwn warantu ac ni fyddwn yn atebol i chi mewn perthynas â pherfformiad neu ddibynadwyedd y gwasanaethau prosesu taliadau ar-lein Crowdfunder a Stripe.

4.1.5 Rydych yn cytuno bod eich mynediad a'ch defnydd o Crowdfunder.co.uk a'i gynnwys ar eich risg eich hun. Nid oes gennym unrhyw wybodaeth am y diben(au) penodol y defnyddir y wybodaeth a'r cynnwys sydd ar gael ar Crowdfunder.co.uk ar eu cyfer. Darperir y cynnwys a'r wybodaeth a ddarparwn ar Crowdfunder.co.uk er gwybodaeth yn unig. Yn unol â hynny, rydym yn eithrio unrhyw atebolrwydd a phob atebolrwydd am unrhyw golled o unrhyw natur a ddioddefir gennych o ganlyniad uniongyrchol neu anuniongyrchol i'ch defnydd o unrhyw wybodaeth neu gynnwys sydd ar gael ar Crowdfunder.co.uk neu o wneud unrhyw benderfyniad, neu ymatal rhag gwneud unrhyw benderfyniad o'r fath, yn seiliedig yn gyfan gwbl neu'n rhannol ar unrhyw fynegiant barn, datganiad neu wybodaeth arall sydd wedi'i chynnwys yn y cynnwys sydd ar gael ar Crowdfunder.co.uk.

4.1.6 Drwy ddefnyddio Crowdfunder.co.uk rydych yn cydnabod ac yn derbyn risgiau, nodweddion a chyfyngiadau cynhenid y rhyngrwyd, yn enwedig o ran perfformiad technegol Crowdfunder.co.uk, amseroedd ymateb i weld, dilysu neu drosglwyddo gwybodaeth; a'r risgiau sy'n rhan annatod o bob cyswllt, cysylltiad a throsglwyddiad trydydd parti drwy'r rhyngrwyd. Felly:

a) Nid ydym yn gwneud unrhyw addewidion ynghylch argaeledd na hygyrchedd Crowdfunder.co.uk nac yn addo y bydd eich mynediad at Crowdfunder.co.uk, y cynnwys arno neu'r gwasanaethau a ddarparwn yn cael ei ddarparu'n ddi-dor, yn amserol neu'n ddi-wall;

b) Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw ddata na gwybodaeth a lanlwythir gan unrhyw Ddefnyddwyr gan gynnwys unrhyw gynnwys a bostiwyd, a lanlwythwyd neu a gyhoeddwyd ar Crowdfunder.co.uk. Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud copïau wrth gefn o unrhyw un o'r cynnwys rydych chi'n ei bostio, ei lanlwytho neu ei gyhoeddi ar Crowdfunder.co.uk ac rydym yn argymell yn gryf eich bod yn gwneud hynny;

c) Nid ydym yn gwneud unrhyw addewidion mewn perthynas ag unrhyw niwed a allai gael ei achosi drwy drosglwyddo firws cyfrifiadurol, mwydod, bom amser, ceffyl Trojan, cancelbot, bom rhesymeg nac unrhyw fath arall o raglennu a gynlluniwyd i niweidio, dinistrio neu amharu fel arall ar ymarferoldeb neu weithrediad cyfrifiadur gan gynnwys trosglwyddo sy'n deillio o'ch llwytho i lawr o unrhyw gynnwys, meddalwedd rydych chi'n ei ddefnyddio i lawrlwytho'r cynnwys, Crowdfunder.co.uk neu'r gweinydd(au) sy'n sicrhau ei fod ar gael. Yn hyn o beth rydych yn cytuno mai eich cyfrifoldeb chi yw gosod meddalwedd gwrth-firws a diogelwch addas ar galedwedd eich cyfrifiadur a dyfeisiau eraill i ddiogelu rhag unrhyw fygiau, firysau neu arferion rhaglennu niweidiol eraill o'r fath. Gwneir unrhyw gynnwys a lawrlwythir neu a geir fel arall drwy ddefnyddio Crowdfunder.co.uk ar eich risg eich hun a chi fydd yn gyfrifol am unrhyw ddifrod i'ch system gyfrifiadurol yn unig neu golli data sy'n deillio o lawrlwytho unrhyw gynnwys o'r fath;

d) Er ein bod yn gobeithio y byddwch yn dod o hyd i'r gwefannau sy'n gysylltiedig â Crowdfunder.co.uk o ddiddordeb, ni dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb o gwbl am unrhyw ddolenni o'r fath nac unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddynt.

4.2 Os ydych yn delio â ni a Pherchnogion Prosiect fel Aelod Cymunedol, mae gennych hawliau penodol, gan gynnwys mewn perthynas â'r Gwobrau a gewch gan Berchnogion Prosiectau. Ni fydd unrhyw beth yn y Telerau hyn yn lleihau'r hawliau cyfreithiol hyn. I gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau cyfreithiol, cysylltwch ag Adran Safonau Masnach eich awdurdod lleol neu Ganolfan Cyngor ar Bopeth.

4.3 Mae rhai rhwymedigaethau na allwn eu heithrio yn ôl y gyfraith ac nid oes dim yn y Telerau hyn yn eithrio nac yn cyfyngu ar ein hatebolrwydd am y canlynol:

4.3.1 ar gyfer marwolaeth neu anaf personol a achosir gan ei esgeulustod, ei dwyll neu ei gamliwio twyllodrus; neu

4.3.2 unrhyw fater arall y byddai'n anghyfreithlon neu'n anghyfreithlon i ni eithrio neu geisio eithrio ei atebolrwydd.

4.4 Ni fyddwn yn gyfrifol nac yn atebol os cawn ein hatal neu ein gohirio rhag cydymffurfio â'n rhwymedigaethau o dan y Telerau hyn gan unrhyw beth yr ydych chi (neu unrhyw un sy'n gweithredu ar eich rhan) yn ei wneud neu'n methu â'i wneud neu oherwydd digwyddiadau neu amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth resymol (fel y nodir ymhellach ym mharagraff 9.3 o'r Adran F hon).

4.5 Yn ddarostyngedig i baragraff 4.3 o'r Adran F hon:

4.5.1 OS YDYCH YN AELOD O'R GYMUNED YNA OS BYDDWN NI NEU CHI'N METHU Â CHYDYMFFURFIO Â'R TELERAU HYN, NI FYDD YR UN OHONOM YN GYFRIFOL AM UNRHYW GOLLEDION Y MAE'R LLALL YN EU DIODDEF O GANLYNIAD, AC EITHRIO'R COLLEDION HYNNY SY'N GANLYNIAD RHAGWELADWY I'R METHIANT I GYDYMFFURFIO Â'R TELERAU HYN. GELLIR RHAGWELD COLLEDION LLE CAWSANT EU HYSTYRIED GENNYCH CHI A NI AR YR ADEG Y BYDDWCH YN DERBYN Y TELERAU HYN; A

4.5.2 OS YDYCH YN BERCHENNOG PROSIECT YNA NI FYDDWN, O DAN UNRHYW AMGYLCHIADAU, YN ATEBOL I CHI, BOED HYNNY MEWN CONTRACT, CAMWEDD (GAN GYNNWYS ESGEULUSTOD), TORRI DYLETSWYDD STATUDOL, NEU FEL ARALL, SY'N CODI O DAN NEU MEWN CYSYLLTIAD Â'R CONTRACT AR GYFER:

(a) UNRHYW GOLLEDION SY'N GYSYLLTIEDIG AG UNRHYW FUSNES O'CH BUSNES CHI GAN GYNNWYS OND HEB FOD YN GYFYNGEDIG I DDATA COLL, ELW, REFENIW, ARBEDION, BUSNES, CYFLE, EWYLLYS DA, ENW DA, TORRI AR DRAWS BUSNES NEU UNRHYW GOLLED ECONOMAIDD PUR (YM MHOB ACHOS, P'UN A YW COLLED O'R FATH YN UNIONGYRCHOL NEU'N ANUNIONGYRCHOL); NEU

(b) UNRHYW FATH O GOLLED ANUNIONGYRCHOL, GANLYNIADOL NEU ARBENNIG,

YM MHOB ACHOS AR GYFER (a) A (b), FODD BYNNAG YN CODI; A

(c) UNRHYW GOLLED UNIONGYRCHOL (NAD YW ATEBOLRWYDD WEDI'I HEITHRIO'N BENODOL AR EI GYFER YN Y TELERAU HYN) SY'N FWY NA CHYFANSWM Y FFIOEDD A GAWSOM MEWN PERTHYNAS Â'R PROSIECT Y MAE EICH HAWLIAD YN YMWNEUD AG EF (BOED HYNNY MEWN PERTHYNAS AG UN DIGWYDDIAD, CYFRES O DDIGWYDDIADAU CYSYLLTIEDIG NEU DDIGWYDDIADAU HEB GYSYLLTIAD); NEU OS NA THALWYD UNRHYW FFIOEDD, MWY NA £100.

5. Indemniad

5.1 Rydych yn cytuno i ddefnyddio Crowdfunder.co.uk yn unol â'r Telerau hyn yn unig. Rydych yn cytuno y byddwch yn ein digolledu ni (a'n cyflogeion, swyddogion, asiantau a chyflenwyr) yn llawn am unrhyw iawndal, colledion, costau a threuliau, gan gynnwys ffioedd cyfreithiol rhesymol yr ydym yn eu hysgwyddo sy'n deillio o unrhyw doriad gan chi o'r Telerau hyn (gan gynnwys o ganlyniad i unrhyw UGC y byddwch yn ei bostio i'Crowdfunder.co.uk neu unrhyw gamau a gymerwch sy'n amharu ar fynediad at a/neu weithrediad Crowdfunder.co.uk) neu unrhyw atebolrwydd a achoswn o ganlyniad i unrhyw atebolrwydd a ofygwn o'r defnydd o Crowdfunder.co.uk gennych chi ac unrhyw berson arall sy'n defnyddio'ch cyfrif gyda'ch caniatâd neu o ganlyniad i'ch esgeulustod.

6. Cwynion hawlfraint

6.1 Rydym yn parchu hawliau eiddo deallusol pobl eraill, ac rydym yn gwahardd Defnyddwyr Crowdfunder.co.uk rhag cyflwyno, llwytho, postio neu drosglwyddo fel arall unrhyw ddeunyddiau sy'n torri neu'n torri hawliau eiddo deallusol person arall.

6.2 Ein polisi ni yw cydymffurfio â hysbysiadau clir o dorri hawlfraint honedig. Os ydych am gyflwyno hysbysiad o dorri hawlfraint honedig neu wrth-hysbysiad, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion a ddarperir ym mharagraff 11 o'r Adran F hon.

6.3 Yn ogystal, ein polisi ni yw terfynu hawliau defnyddio ac unrhyw gyfrifon perthnasol o Aelodau Cymunedol y byddwn yn penderfynu eu bod yn torri hawlfraint pobl eraill. Gweler paragraff 3.2 o Adran E am ragor o fanylion.

6.4 Cyfrifoldeb y gwefannau hynny yw cynnwys a gynhelir ar wefannau trydydd parti sy'n hygyrch o Crowdfunder.co.uk, ac nid ein cyfrifoldeb ni. Os mai chi yw perchennog hawlfraint y cynnwys a gynhelir ar wefan trydydd parti, ac nad ydych wedi awdurdodi'r defnydd o'ch cynnwys, cysylltwch â gweinyddwr y wefan letya yn uniongyrchol i gael gwared ar y cynnwys.

7. Cwynion cyffredinol a cheisiadau am ragor o wybodaeth

7.1 Rydym am roi gwasanaeth cwsmeriaid gwych i chi ond weithiau mae pethau'n mynd o chwith. Fel arfer, gallwn ddatrys y rhan fwyaf o faterion yn gyflym, felly anfonwch e-bost atom i ddweud wrthym sut y gallwn helpu.

7.2 Os oes gennych unrhyw gwynion cyffredinol neu os hoffech ofyn am ragor o wybodaeth am Crowdfunder.co.uk, cysylltwch â ni drwy e-bost neu drwy'r post i'r cyfeiriad a nodir o dan baragraff 11 o'r Adran F hon, Cysylltwch â ni, a byddwn yn gwneud ein gorau i ddatrys y rhain.

Bydd unrhyw gŵyn a wneir yn cael ei chydnabod o fewn 48 awr. Rydym yn delio â phawb yn brydlon ac yn deg, o ddifrif a byddwn yn ymchwilio'n llawn i'r mater. Os yw'r gŵyn yn ymwneud ag unigolyn, ni fydd y person y mae'r gŵyn yn ymwneud â'r gŵyn yn ymchwilio iddo. Byddwn yn ysgrifennu atoch gyda chanlyniad ein hymchwiliad o fewn 8 wythnos i'r gŵyn ddod i law. Gan nad yw cyllido torfol sy'n seiliedig ar wobrwyon a gwerthu Cyfranddaliadau Cymunedol yn dod o fewn awdurdodaeth Gwasanaeth yr Ombwdsmon Ariannol, ni fyddwch yn gallu cyfeirio eich cwyn at y corff hwn.

8. Cyfathrebu ysgrifenedig

8.1 Mae cyfreithiau cymwys yn mynnu y dylai rhywfaint o'r wybodaeth neu'r cyfathrebiadau a anfonwn atoch fod yn ysgrifenedig. Wrth ddefnyddio Crowdfunder.co.uk, rydych yn derbyn y bydd cyfathrebu â ni yn electronig yn bennaf. Byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost neu'n rhoi gwybodaeth i chi drwy bostio hysbysiadau ar Crowdfunder.co.uk. At ddibenion cytundebol, rydych yn cytuno i'r dull electronig hwn o gyfathrebu ac rydych yn cydnabod bod yr holl gontractau, hysbysiadau, gwybodaeth a chyfathrebu arall a ddarparwn i chi yn cydymffurfio'n electronig ag unrhyw ofyniad cyfreithiol bod cyfathrebiadau o'r fath yn ysgrifenedig. Nid yw'r amod hwn yn effeithio ar eich hawliau statudol.

9. Cyffredinol

9.1 Gwrthdroi. Os canfyddir nad oes modd gorfodi unrhyw ran o'r Telerau hyn fel mater o gyfraith, ni fydd pob rhan arall o'r Telerau hyn yn cael ei heffeithio a bydd yn parhau mewn grym. Er mwyn osgoi amheuaeth, os bernir bod y Telerau hyn neu unrhyw ran ohonynt yn wag neu'n wag, ni fydd hyn yn effeithio ar ddilysrwydd unrhyw drwydded a ddarperir o dan y Telerau hyn (gan gynnwys ar gyfer defnyddio eich UGC).

9.2 Cytundeb Cyfan. Mae'r Telerau hyn yn rheoli ein perthynas â chi ac yn cynrychioli ein cytundeb cyfan gyda chi.

9.3 Digwyddiadau neu amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth resymol. Os cawn ein hatal neu ein gohirio rhag cydymffurfio â'n rhwymedigaethau o dan y Telerau hyn gan unrhyw beth yr ydych chi (neu unrhyw un sy'n gweithredu ar eich rhan) yn ei wneud neu'n methu â'i wneud neu oherwydd digwyddiadau neu amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth resymol, ni fyddwn yn cael ein hystyried yn torri contract. Ymhlith yr amgylchiadau hyn mae tân, llifogydd a gweithredoedd eraill Duw, streiciau, anghydfodau masnach, cloi allan, cyfyngiadau mewnforion neu allforion, terfysg, damwain, tarfu ar gyflenwadau ynni, commotion sifil, gweithredoedd terfysgaeth neu ryfel.

9.4 Cyfeiriadau at 'gynnwys' ac ymadroddion tebyg eraill. Yn y Telerau hyn, ni fydd geiriau sy'n ymddangos ar ôl yr ymadrodd 'cynnwys', 'gan gynnwys', 'arall', 'er enghraifft', 'megis' neu 'yn benodol' (neu unrhyw fynegiant tebyg) yn cyfyngu ar ystyr y geiriau sy'n ymddangos gerbron mynegiant o'r fath.

9.5 Aseiniad. Ni chewch aseinio, is-drwyddedu neu drosglwyddo unrhyw un o'ch hawliau o dan y Telerau hyn fel arall.

9.6 Hepgor. Os byddwch yn torri'r Telerau hyn ac rydym yn dewis anwybyddu eich toriad, bydd gennym hawl o hyd i ddefnyddio ein hawliau a'n rhwymedïau yn ddiweddarach neu mewn unrhyw sefyllfa arall lle byddwch yn torri'r Telerau eto.

9.7 Eithrio hawliau trydydd parti. Nid yw'r Telerau hyn yn creu unrhyw hawl y gellir ei gorfodi gan unrhyw berson nad yw'n barti iddynt hwy nac unrhyw Gontract a wneir oddi tanynt, ac eithrio y gall unrhyw un o'n trwyddedwyr orfodi darpariaethau'r Telerau hyn.

9.8 Iaith. Gellir cyflwyno'r Telerau hyn i chi mewn mwy nag un iaith. Fodd bynnag, bydd fersiwn Saesneg y Telerau hyn yn drech. Bydd yr holl gontractau a wneir o dan y Telerau hyn yn dod i ben yn Saesneg.

9.9 Tiriogaeth. Crowdfunder.co.uk yn cael ei reoli a'i weithredu o'r Deyrnas Unedig. Os byddwch yn dewis cael mynediad at Crowfunder.co.uk o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig, nid ydym yn gwneud unrhyw gynrychiolaeth y bydd cynnwys a gweithrediad Crowdfunder.co.uk yn cydymffurfio â chyfreithiau lleol.

9.10 Cyfraith lywodraethu ac awdurdodaeth. Caiff unrhyw anghydfodau neu hawliadau rhyngom sy'n deillio o'r Telerau hyn neu mewn cysylltiad â hwy neu unrhyw gontract a wneir oddi tanynt (gan gynnwys anghydfodau neu hawliadau nad ydynt yn gontractau) eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â chyfreithiau Lloegr. Os bydd anghydfod yn codi rhyngom ni allan o'r Telerau hyn neu mewn cysylltiad â hwy neu unrhyw gontract a wneir oddi tanynt, byddwn yn ceisio ei setlo drwy gyfryngu yn unol â Gweithdrefn Cyfryngu Enghreifftiol y Ganolfan Datrys Anghydfod (CEDR). Os bydd y naill neu'r llall ohonom yn gwrthod cychwyn y weithdrefn gyfryngu o fewn 30 diwrnod i'r anghydfod sy'n codi neu os bydd y ddau ohonom yn methu â chytuno ar delerau setlo o fewn 40 diwrnod arall i gychwyn y weithdrefn, bydd y naill neu'r llall ohonom yn rhydd i gychwyn achos yn llysoedd Lloegr a fydd, yn ddarostyngedig i baragraff 9.11 o'r Adran F hon, mae ganddynt awdurdodaeth unigryw i ddelio ag anghydfod o'r fath.

9.11 Ni fydd unrhyw beth ym mharagraff 9.10 o'r Adran F hon yn amddifadu Aelodau'r Gymuned o'r hawl i ddwyn neu amddiffyn achosion yn eu cyflwr cartref nac o'r amddiffyniad a roddir iddynt gan reolau cyfreithiol gorfodol y wlad y maent yn byw ynddi.

10. Newidiadau i'r Telerau hyn ac i Crowdfunder.co.uk

10.1 Gallwn wneud newidiadau i'r Telerau hyn ar unrhyw adeg drwy anfon e-bost atoch gyda'r Telerau wedi'u haddasu neu drwy bostio copi ohonynt ar Crowdfunder.co.uk. Bydd unrhyw newidiadau yn dod i rym saith diwrnod ar ôl dyddiad ein e-bost neu'r dyddiad yr ydym yn postio'r telerau wedi'u haddasu ar Crowdfunder.co.uk, pa un bynnag yw'r cynharaf. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio Crowdfunder.co.uk ar ôl i'r cyfnod hwnnw ddod i ben, mae'n golygu eich bod yn derbyn unrhyw newidiadau o'r fath. Am y rheswm hwn, edrychwch o bryd i'w gilydd ar y tudalennau yr ydym yn postio ein Telerau arnynt. Os nad ydych yn cytuno â'r newidiadau, rhaid i chi roi'r gorau i ddefnyddio Crowdfunder.co.uk.

10.2 Rydym yn cadw'r hawl i newid, atal neu derfynu'r Crowdfunder.co.uk gwefan a/neu'r gwasanaeth a ddarparwn drwyddo (gan gynnwys argaeledd unrhyw nodwedd, cronfa ddata neu gynnwys ymarferoldeb) ar unrhyw adeg ac am unrhyw reswm. Gallwn hefyd gyflwyno neu ddileu terfynau ar rai nodweddion neu gyfyngu ar eich mynediad i bob rhan neu rannau penodol o'Crowdfunder.co.uk heb rybudd i chi a heb orfod ysgwyddo unrhyw atebolrwydd.

11. Cysylltwch â ni

11.1 Mae Crowdfunder Limited yn gwmni a ymgorfforir yn Lloegr. Ein cyfeiriad swyddfa gofrestredig yw Crowdfunder, C-Space 5-7 The Crescent, Newquay, Cernyw, TR7 1DT. Cysylltwch â ni drwy e-bost.

Rhif ein cwmni cofrestredig yw 07831511 ac mae rhif cofrestru TAW yn 162895181.