Polisi Preifatrwydd

Dyma ein Polisi Preifatrwydd

Dyddiad postio: 07/12/2021

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn cynnwys 12 adran. Agorwch bob un i'w ddarllen yn fanylach.

To view this page in English, click here.

1. Cyflwyniad

Croeso i Crowdfunder. Mae'r polisi hwn yn esbonio sut rydym yn trin ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol a'ch hawliau mewn perthynas â'r wybodaeth honno. O dan gyfraith diogelu data, Crowdfunder Limited yw rheolwr y wybodaeth honno ac mae'n gyfrifol am ei defnyddio a'i diogelu. Gan ein bod yn gweithredu llwyfan sy'n caniatáu i'n haelodau redeg prosiectau codi arian ac estyn allan at eraill am gyllid, gall yr aelodau hynny hefyd fod yn gyfreithiol gyfrifol ar wahân am ddefnyddio'ch gwybodaeth mewn cysylltiad â'r prosiectau hynny.

Mae Crowdfunder Limited (ni, ein neu ni) wedi ymrwymo i ddiogelu a pharchu eich preifatrwydd.

Mae'r polisi hwn yn esbonio pam a sut y byddwn yn defnyddio'r wybodaeth bersonol a gawsom gennych chi neu eraill, gyda phwy yr ydym yn ei rhannu a'r hawliau sydd gennych mewn cysylltiad â'r wybodaeth a ddefnyddiwn. Darllenwch y canlynol yn ofalus.

Mae'r polisi hwn yn disgrifio'r ffordd yr ydym yn trin ac yn defnyddio'r wybodaeth bersonol a gawn o'r holl ryngweithio gwahanol a allai fod gennych gyda ni fel busnes, gan gynnwys pan fyddwch yn ymweld â'n swyddfeydd, tudalennau cyfryngau cymdeithasol neu ein gwefannau, gan gynnwys ein prif wefan sydd wedi'i lleoli ar hyn o bryd yn www.crowdfunder.co.uk (gyda'n gilydd, Safle) neu pan fyddwch yn cysylltu â ni neu'n cymryd rhan yn unrhyw un o'n cystadlaethau neu hyrwyddiadau.

Ni, Crowdfunder Limited, yw'r rheolydd mewn perthynas â'r gweithgareddau prosesu a ddisgrifir isod. Mae hyn yn golygu ein bod yn penderfynu pam a sut y caiff eich gwybodaeth bersonol ei phrosesu. Gweler yr adran ar ddiwedd y polisi hwn am ein gwybodaeth gyswllt a chyfreithiol.

Mae ein haelodau'n cynnal ymgyrchoedd codi arian o'n Safle ac wrth wneud hynny gallant gasglu gwybodaeth bersonol gennych os byddwch yn addo arian i'w prosiectau. Mae eu defnydd o'r wybodaeth honno yn ystod ac ar ôl eu hymgyrch (e.e. i gadw mewn cysylltiad â chi am gynnydd eu prosiect a'u cyflawniadau) yn ddefnydd o'ch gwybodaeth y mae'r aelodau hynny'n ei phennu, yn annibynnol arnom. O ganlyniad, bydd yr aelodau hynny'n rheolwyr ar wahân o'ch gwybodaeth bersonol.

Rydym yn cyfeirio at 'berchnogion prosiectau', 'cefnogwyr' ac 'addewidion' drwy gydol y ddogfen hon. I gael rhagor o wybodaeth am y rhain, gweler ein Telerau.

Rydym hefyd yn cyfeirio at ein 'partneriaid' yn y Telerau hyn. Mae'r rhain yn bartneriaid masnachol yr ydym yn gweithio gyda nhw mewn amrywiaeth o ffyrdd i ehangu'r nodweddion ar ein Safle. Mae ein partneriaid yn cynnwys:

 • 'partneriaid ariannu' a allai ddarparu cyllid ychwanegol ar gyfer prosiectau neu fathau penodol o brosiectau;
 • 'partneriaid rhaglen' sy'n gweithio gyda ni i greu rhaglenni codi arian gydag amcanion codi arian sydd fel arfer yn ehangach na phrosiect unigol ac y gall llawer o berchnogion prosiectau restru eu prosiectau codi arian unigol oddi tano; a
 • 'partneriaid teyrngarwch' sy'n gweithredu cynlluniau teyrngarwch cwsmeriaid trydydd parti a gyda phwy rydym yn gweithio i'ch galluogi i addo defnyddio eich pwyntiau teyrngarwch ar gyfer rhai Prosiectau.

Gweler ein tudalen Polisïau Preifatrwydd Partneriaid (neu yn achos partneriaid y rhaglen, y dudalen rhaglen/prosiect berthnasol) am ragor o wybodaeth, gan gynnwys manylion eu polisïau preifatrwydd eu hunain sy'n berthnasol i'w defnydd o'ch gwybodaeth bersonol a gânt gennym.

2. Sut a phryd rydym yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi

Dyma wybodaeth bersonol amdanoch chi rydych chi'n ei rhoi i ni pan:

 • cyflwyno gwybodaeth bersonol drwy ein Safle
 • ein dilyn, rhyngweithio â ni a phostio ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys ein tudalennau swyddogol ar Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill
 • cymryd rhan mewn arolygon at ddibenion ymchwil
 • rydych yn ymweld â'n swyddfeydd
 • rydym yn rhyngweithio â chi mewn digwyddiadau
 • gohebu â ni dros y ffôn, drwy e-bost neu mewn ffordd arall.

Mae'r wybodaeth hon yn cael ei darparu gennych chi'n gwbl wirfoddol.

Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth a ddarperir ar y Safle ar adeg cofrestru fel aelod, postio manylion prosiectau, defnyddio unrhyw un o'r offer cyfathrebu a ddarparwn ar gyfer ein haelodau, addo arian i brosiect ar y Safle neu ganslo addewid a phan fyddwn yn defnyddio ein Gwefan yn gyffredinol. Er enghraifft, gallwch roi eich gwybodaeth bersonol i ni drwy lenwi ffurflenni, uwchlwytho gwybodaeth proffil a chynnwys arall i'r Wefan, rheoli eich cyfrif ar-lein, cymryd rhan mewn gohebiaeth â ni dros y ffôn, drwy e-bost neu fel arall a chyfarfod â ni mewn digwyddiadau (e.e. gallwch ddarparu eich cerdyn busnes i ni). Efallai y byddwn hefyd yn gofyn i chi am wybodaeth a chopïau o ddogfennau adnabod pan fyddwch yn dymuno gwneud cais am gyllid partner, pan fyddwch yn rhoi gwybod am broblem gyda'n Safle neu pan fyddwch yn arfer eich hawliau cyfreithiol.

Os na fyddwn yn derbyn y wybodaeth hon, efallai na fyddwch yn gallu cofrestru gyda'r Wefan, rhestru prosiectau neu godi arian, addo arian i brosiectau, cyfathrebu ag aelodau eraill neu gyfathrebu â ni'n effeithiol neu ganiatáu i ni gydymffurfio â'n rhwymedigaethau ein hunain.

Gwybodaeth a gasglwn amdanoch

Efallai y byddwn yn casglu'r wybodaeth ganlynol yn awtomatig:

 • manylion eich ymweliadau â'n Gwefan, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i ddata traffig, data lleoliad, gweflogau a data cyfathrebu arall, a'r adnoddau y byddwch yn eu cyrchu;
 • gwybodaeth dechnegol, gan gynnwys data dienw a gesglir gan y gweinydd cynnal at ddibenion ystadegol, y cyfeiriad protocol Rhyngrwyd (IP) a ddefnyddir i gysylltu eich cyfrifiadur neu ddyfais â'r Rhyngrwyd, math a fersiwn y porwr, gosodiad parth amser, mathau a fersiynau ategyn porwr, system weithredu a llwyfan. Gweler ein Polisi Cwcis am ragor o wybodaeth; a
 • manylion ynghylch pryd a sut y gwnaethoch gydsynio i dderbyn cyfathrebiadau marchnata gennym (gan gynnwys yr amser a'r dyddiad y gwnaethoch roi eich caniatâd).

Efallai y byddwn hefyd yn gweld unrhyw wybodaeth bersonol yr ydych yn caniatáu ei rhannu, megis y wybodaeth a lanlwythwch i'r Wefan (fel eich proffil Crowdfunder), a gwybodaeth a rannwch ar rwydweithiau cymdeithasol trydydd parti.

Pan fyddwch yn ymweld â'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol rydym yn casglu:

 • y wybodaeth rydych chi'n ei phostio ar y tudalennau hynny;
 • gwybodaeth am eich rhyngweithio â'r cynnwys rydym yn ei bostio; a
 • gwybodaeth ystadegol am holl weithgareddau ein dilynwyr (ond na allwn eich adnabod gan mai dim ond ar ffurf gyfunol y mae gennym fynediad at y wybodaeth hon).

Gwybodaeth bersonol y gallwn ei derbyn o ffynonellau eraill

Efallai y byddwn yn cael gwybodaeth bersonol benodol amdanoch o ffynonellau eraill (gan gynnwys y rhai y tu allan i'n busnes) a all gynnwys ein cyflenwyr a'n cleientiaid. Mae'r trydydd partïon a allai anfon gwybodaeth bersonol atom amdanoch fel a ganlyn:

Aelodau eraill

Gall aelodau'r Wefan rannu gwybodaeth bersonol amdanoch gyda ni, er enghraifft, os byddwch yn camddefnyddio'r Wefan neu'n torri ein Canllawiau.

Ein partneriaid

Efallai y byddwn yn derbyn eich gwybodaeth bersonol gan ein partneriaid os ydych wedi dweud wrthynt yr hoffech i ni gysylltu â chi am gyfleoedd ariannu neu am raglen ariannu benodol. Byddwn ond yn defnyddio'r wybodaeth bersonol hon at ddibenion marchnata e-bost os yw ein partneriaid wedi cael eich caniatâd ymlaen llaw i ni wneud hynny.

Llywodraeth ac awdurdodau cyhoeddus eraill

Efallai y byddwn yn derbyn eich gwybodaeth bersonol gan yr heddlu, Cyllid a Thollau EM ac awdurdodau cyhoeddus eraill, er enghraifft, mewn cysylltiad â'u hymchwiliadau. Efallai y byddwn hefyd yn derbyn eich gwybodaeth bersonol yn anuniongyrchol gan awdurdodau o'r fath e.e. gan drydydd parti yn rhannu gwybodaeth sy'n tarddu o lys, neu fel arall yn ymwneud ag achosion cyfreithiol neu reoleiddiol.

Rhwydweithiau cyfryngau cymdeithasol (ffynhonnell sydd ar gael i'r cyhoedd)

Efallai y byddwn yn gweld eich data cofrestru proffil cyfryngau cymdeithasol lle rydych yn dewis cofrestru gyda'n Gwefan gan ddefnyddio eich proffil cyfryngau cymdeithasol presennol a'ch manylion mewngofnodi.

3. Categorïau o wybodaeth bersonol a ddefnyddiwn amdanoch

Rydym yn prosesu gwahanol fathau o wybodaeth bersonol amdanoch. Er mwyn ei gwneud yn haws deall y wybodaeth a ddefnyddiwn amdanoch, rydym wedi categoreiddio'r wybodaeth hon yn y tabl isod ac wedi rhoi esboniad byr o'r math o wybodaeth y mae pob categori yn ei gynnwys.

Rydym yn prosesu'r categorïau canlynol o wybodaeth bersonol amdanoch:

Ymddygiadol

Eich gweithgareddau, eich gweithredoedd a'ch ymddygiadau

Bywgraffyddol

Eich profiadau bywyd

Cyswllt

Gwybodaeth y gellir ei defnyddio i fynd i'r afael â, anfon neu gyfleu neges i chi fel arall

Bancio/Bilio

Gwybodaeth a ddefnyddir i anfon/derbyn arian i/gennych chi

Twyll

Gwybodaeth yn ymwneud â digwyddiadau, ymchwilio neu atal twyll

Hunaniaeth

Gwybodaeth sy'n dilysu eich hunaniaeth gan gynnwys dogfennau adnabod ffurfiol neu rifau adnabod unigryw sy'n gysylltiedig â chi

Cyfreithiol

Gwybodaeth yn ymwneud â hawliadau cyfreithiol a wneir gennych chi neu yn eich erbyn chi neu'r broses hawlio

Godi

Gwybodaeth yn ymwneud â'ch addewidion a chodi arian, gan gynnwys gwybodaeth yn ymwneud â'ch cyfrif gyda'n partneriaid teyrngarwch

Dewisiadau Marchnata

Mae eich dewisiadau mewn perthynas ag unrhyw gyfathrebiadau marchnata yn ein ffurfio o bryd i'w gilydd mewn perthynas â chynhyrchion neu wasanaethau a allai fod o ddiddordeb i chi yn ein barn ni

Gohebiaeth

Gwybodaeth a gynhwysir yn ein gohebiaeth neu gyfathrebiadau eraill gyda chi am brosiectau a gweithgareddau eraill ar ein Safle, ein gwasanaethau neu ein busnes

Data sensitif

Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol yn fwriadol am blant neu wybodaeth bersonol sy'n ddata personol 'sensitif' o safbwynt cyfreithiol (a elwir hefyd yn 'ddata categori arbennig') neu sy'n ymwneud ag euogfarnau neu droseddau troseddol.

4. Defnyddio eich gwybodaeth bersonol

Rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol am amrywiaeth o resymau. Rydym yn dibynnu ar wahanol sail gyfreithiol i brosesu eich gwybodaeth bersonol, yn dibynnu ar ddibenion ein defnydd a'r risgiau i'ch preifatrwydd. Dim ond os ydych wedi cydsynio y byddwch yn derbyn cyfathrebiadau marchnata digymell gennym ac y gallwch optio allan o'u derbyn ar unrhyw adeg. Nid ydym yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â chwmnïau a fyddai'n anfon eu marchnata atoch.

Rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn y ffyrdd canlynol:

4.1 Pan fyddwch wedi darparu CANIATÂD

Efallai y byddwn yn defnyddio ac yn prosesu eich gwybodaeth bersonol at y dibenion canlynol lle rydych wedi cydsynio i ni wneud hynny (boed hynny drwy roi'r caniatâd hwnnw i ni'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, er enghraifft i un o'n partneriaid):

 • cysylltu â chi drwy e-bost gyda gwybodaeth farchnata am ein prosiectau, cyfleoedd ariannu a busnes (gweler 'Marchnata' am ragor o fanylion); a
 • i ddefnyddio unrhyw ddata personol a gawn drwy ddefnyddio cwcis (gweler ein Polisi Cwcis am ragor o fanylion).

Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth mewn unrhyw un o'r ffyrdd hyn ar unrhyw adeg. Gweler 'Eich hawliau dros eich gwybodaeth bersonol' am ragor o fanylion.

4.2 Lle bo angen, er mwyn i ni gyflawni CAMAU CYN-CONTRACT rydych wedi gofyn amdanynt neu ar gyfer cyflawni ein CONTRACT

Byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol pan fo hyn yn angenrheidiol er mwyn i ni gyflawni ein contract gyda chi neu i gyflawni unrhyw gamau cyn y contract rydych wedi gofyn i ni eu cymryd er mwyn i chi allu ymrwymo i'r contract hwnnw, at y dibenion canlynol:

 • i'ch cofrestru a'ch sefydlu fel aelod ar ein Safle;
 • cyhoeddi manylion eich addewidion (oni bai eich bod yn dewis addo'n ddienw), eich prosiectau a'r gwobrau yr hoffech eu cynnig;
 • i brosesu eich addewidion a rhannu eich manylion gyda'n proseswyr taliadau fel y gellir gwneud taliadau gennych;
 • rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda'n partneriaid ariannu i gael cyllid ar gyfer eich prosiectau;
 • rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda'n partneriaid teyrngarwch i'ch galluogi i wneud addewidion gan ddefnyddio pwyntiau teyrngarwch sydd gennych gyda nhw;
 • i gynnal ein cystadlaethau a'n hyrwyddiadau y byddwch yn eu rhoi o bryd i'w gilydd ac i ddosbarthu gwobrau.

4.3 Lle bo angen i gydymffurfio â'n RHWYMEDIGAETHAU CYFREITHIOL

Byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol:

 • cadw cofnod sy'n ymwneud ag arfer unrhyw un o'ch hawliau mewn perthynas â phrosesu eich gwybodaeth bersonol;
 • i gynnal gwaith golchi gwrth-arian a gwiriadau cysylltiedig lle mae'r gyfraith yn gofyn am y rhain;
 • i ddienw, pseudonymise a dinistrio eich gwybodaeth bersonol yn unol â'n polisïau cadw a'n cyfraith diogelu data;
 • trin a datrys unrhyw gwynion a gawn mewn perthynas â'r gwasanaethau a ddarparwn.

4.4 Lle bo angen, er mwyn i ni ddilyn BUDDIANT CYFREITHLON

Efallai y byddwn yn defnyddio ac yn prosesu eich gwybodaeth bersonol pan fo'n angenrheidiol i ni ddilyn ein buddiannau cyfreithlon fel busnes at y dibenion canlynol:

Prosesu sy'n angenrheidiol er mwyn i ni hyrwyddo ein busnes, ein brand a'n gweithgareddau a mesur cyrhaeddiad ac effeithiolrwydd ein hymgyrchoedd

 • ar gyfer dadansoddi a mewnwelediad a gynhaliwyd i lywio ein strategaethau marchnata, ac i wella a'ch profiad fel ymwelydd;
 • i deilwra a phersonoli ein cyfathrebiadau marchnata yn seiliedig ar eich priodoleddau;
 • i roi eich manylion i gyfryngau cymdeithasol a llwyfannau ar-lein eraill a weithredir gan gwmnïau eraill iddynt gysylltu â chi gyda'n hysbysebu wedi'i dargedu ar-lein, oni bai eich bod yn gwrthwynebu. Efallai y byddwch yn derbyn hysbysebion yn seiliedig ar wybodaeth amdanoch yr ydym wedi'i darparu i'r platfform neu oherwydd, ar ein cais, mae'r platfform wedi nodi bod gennych briodoleddau tebyg i'r unigolion y mae eu manylion wedi'u derbyn gennym. I gael gwybod mwy, gweler ymhellach 'Ein defnydd o gyfryngau cymdeithasol';
 • i nodi a chofnodi pan fyddwch wedi derbyn, agor neu ymgysylltu â'n gwefan neu gyfathrebiadau electronig (gweler ein Polisi Cwcis am ragor o wybodaeth);
 • i rannu eich gwybodaeth bersonol gyda'r Ymddiriedolaeth Elusennau a pherchnogion prosiectau mewn perthynas ag addewidion a wnaed gyda Rhodd Cymorth.

Prosesu sy'n angenrheidiol i ni gefnogi ein haelodau gyda'u hymholiadau

 • i ymateb i ohebiaeth a anfonwch atom a chyflawni'r ceisiadau a wnewch i ni.

Prosesu sy'n angenrheidiol er mwyn i ni ymateb i amodau marchnad sy'n newid ac anghenion ein gwesteion a'n hymwelwyr

 • dadansoddi, gwerthuso a gwella ein Gwefan a gwasanaethau eraill fel bod eich ymweliad a'ch defnydd o'n Gwefan, cymorth codi arian a thudalennau gwasanaethau a chyfryngau cymdeithasol eraill, yn fwy defnyddiol a phleserus (byddwn yn gyffredinol yn defnyddio data wedi'i gyfuno gan lawer o bobl fel nad yw'n eich adnabod chi'n bersonol);
 • cynnal dadansoddiad ac ymchwil i'r farchnad (gan gynnwys cysylltu â chi gydag arolygon) fel y gallwn eich deall yn well fel gwestai;
 • at ddibenion datblygu mentrau a nodweddion newydd ar ein Safle (er enghraifft mathau newydd o opsiynau codi arian neu gymorth.

Prosesu sy'n angenrheidiol er mwyn i ni weithredu agweddau gweinyddol a thechnegol ein busnes yn effeithlon ac yn effeithiol

 • gweinyddu ein Gwefan a'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol ac ar gyfer gweithrediadau mewnol, gan gynnwys datrys problemau, profi, dibenion ystadegol;
 • gwerthuso a ddylai eich prosiect dderbyn cyllid gan ein partneriaid ariannu, gan gynnwys drwy rannu eich gwybodaeth bersonol â'r partner/partneriaid ariannu perthnasol;
 • ar gyfer atal neu ganfod twyll a gweithgareddau troseddol eraill neu i helpu i bryderu troseddwyr, gan gynnwys drwy rannu eich gwybodaeth bersonol â'r partner(au) perthnasol;
 • gwirio cywirdeb y data sydd gennym amdanoch a chreu gwell dealltwriaeth ohonoch fel deiliad cyfrif neu ymwelydd;
 • ar gyfer diogelwch rhwydwaith a gwybodaeth er mwyn i ni gymryd camau i ddiogelu eich gwybodaeth rhag colled neu ddifrod, lladrad neu fynediad heb awdurdod, gan gynnwys archifo, dinistrio, neu ddienw eich gwybodaeth bersonol;
 • i gydymffurfio â chais gennych mewn cysylltiad ag arfer eich hawliau (er enghraifft, pan fyddwch wedi gofyn i ni beidio â chysylltu â chi at ddibenion marchnata, byddwn yn cadw cofnod o hyn ar ein rhestrau atal er mwyn gallu cydymffurfio â'ch cais);
 • at ddibenion ailstrwythuro neu ad-drefnu corfforaethol neu werthu ein busnes neu ein hasedau;
 • ar gyfer effeithlonrwydd, cywirdeb neu welliannau eraill i'n cronfeydd data a'n systemau, er enghraifft, drwy gyfuno systemau neu gyfuno cofnodion sydd gennym amdanoch;
 • gorfodi neu ddiogelu ein hawliau cyfreithiol neu hawliau cyfreithiol eraill neu i ddwyn neu amddiffyn achosion cyfreithiol;
 • rhoi gwybod i chi am ddiweddariadau i'n telerau ac amodau a'n polisïau; a
 • ar gyfer gweinyddiaeth gyffredinol arall gan gynnwys rheoli eich ymholiadau, cwynion neu hawliadau, ac anfon negeseuon gwasanaeth atoch.

Cyfathrebu marchnata: Os byddwch yn rhoi eich caniatâd, efallai y byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i gysylltu â chi drwy e-bost i anfon cylchlythyrau atoch neu i roi gwybod i chi am fanylion prosiectau, gwasanaethau a chystadlaethau. Rydym yn ceisio addasu unrhyw ddeunydd marchnata a anfonwn atoch, er enghraifft drwy roi gwybod i chi am brosiectau sy'n berthnasol i'ch diddordebau ac yn eich lleoliad. Os nad ydych yn dymuno derbyn cyfathrebiadau e-bost gennym, rhowch wybod i ni drwy ddefnyddio'r ddolen datdanysgrifio y tu mewn i'r negeseuon e-bost a anfonwn, drwy ddefnyddio ein ffurflen sylwadau neu, os oes gennych gyfrif cofrestredig ar ein Safle, drwy newid eich gosodiadau Proffil o'ch cyfrif.

Rydym yn darparu offer sy'n caniatáu i berchnogion prosiectau anfon newyddion a diweddariadau i'w prosiectau. Fodd bynnag, nid ydym yn caniatáu i berchnogion prosiectau anfon ceisiadau am godi arian nac unrhyw fath arall o gyfathrebiadau marchnata gan ddefnyddio'r offer hyn. Gall perchnogion prosiectau gael gafael ar fanylion cyswllt y cefnogwyr sy'n ymwneud â'u prosiectau. Bydd unrhyw gyfathrebiadau y maent yn eu hanfon gan ddefnyddio'r manylion hyn yn cael eu hanfon yn seiliedig ar eu penderfyniadau yn unig ac y byddant yn gweithredu fel rheolwr eich gwybodaeth bersonol ar eu cyfer. Gweler y Cyflwyniad i'r polisi hwn uchod.

Os byddwch yn optio allan o dderbyn cyfathrebiadau marchnata gennym, rydym yn cadw eich cyfeiriad e-bost ar ein rhestr atal am gyfnod penodol er mwyn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â'ch dymuniadau. Gweler ymhellach 'Y cyfnodau yr ydym yn cadw eich gwybodaeth bersonol ar eu cyfer.'

5. Datgelu a rhannu eich gwybodaeth bersonol gennym ni

Rydym ond yn datgelu ac yn rhannu eich gwybodaeth bersonol y tu allan i'n busnes mewn amgylchiadau cyfyngedig. Os gwnawn hynny, byddwn yn rhoi contract ar waith sy'n ei gwneud yn ofynnol i dderbynwyr ddiogelu eich gwybodaeth bersonol, oni bai bod yn ofynnol yn gyfreithiol i ni rannu'r wybodaeth honno. Bydd yn ofynnol i unrhyw gyflenwyr sy'n gweithio i ni ddilyn ein cyfarwyddiadau. Nid ydym yn gwerthu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon.

Fel rheolwr eich gwybodaeth bersonol, rydym yn penderfynu pam a sut y caiff ei brosesu. Mae ein cyfrifoldeb am y prosesu hwnnw yn ymestyn i brosesu gan ein darparwyr gwasanaethau os ydynt yn prosesu eich gwybodaeth bersonol yn seiliedig ar ein cyfarwyddiadau. Rydym hefyd yn gweithio gyda sefydliadau eraill, mwy annibynnol, mewn cysylltiad â rhai o'r gweithgareddau prosesu a ddisgrifir yn y datganiad hwn, megis ein partneriaid, llwyfannau cyfryngau cymdeithasol a chyflenwyr penodol, megis y darparwyr gwasanaethau talu rydym yn gweithio gyda nhw.

Pan gaiff y wybodaeth bersonol honno ei chasglu a'i hanfon at sefydliadau eraill at ddiben prosesu sydd er ein budd ni a'u buddiannau neu lle byddwn yn gwneud penderfyniadau gyda'n gilydd mewn perthynas â'r prosesu penodol hwnnw, byddwn yn "cyd-reolwyr" â'r sefydliadau dan sylw. Pan fydd hyn yn berthnasol, byddwn ni a'r sefydliad arall yn gyfrifol ar y cyd i chi o dan gyfreithiau diogelu data ar gyfer y prosesu hwn. Fodd bynnag, os byddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol i sefydliad sy'n penderfynu'n annibynnol pam a sut i ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol, yna bydd yn gyfrifol ar wahân i chi am y prosesu hwnnw ac yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol yn y ffyrdd a ddisgrifir yn ei pholisi preifatrwydd (ac nid ein polisi ni).

Efallai y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth i'r canlynol:

 • ein partneriaid ariannu yr ydym yn gweithio gyda hwy i sicrhau bod ffynonellau cyllid pellach ar gael i berchnogion prosiectau, ein partneriaid rhaglen yr ydym yn gweithio gyda hwy ar raglenni codi arian ehangach a'n partneriaid teyrngarwch yr ydym yn gweithio gyda hwy i'ch galluogi i addo defnyddio pwyntiau teyrngarwch sydd gennych gyda nhw. Mae ein partneriaid yn cynnwys sefydliadau sector preifat fel banciau, manwerthwyr, cwmnïau cyfryngau a hefyd sefydliadau yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector megis cynghorau lleol ac elusennau yn y drefn honno. Rydym hefyd yn gweinyddu ac yn hyrwyddo cystadlaethau gyda rhai o'n partneriaid o bryd i'w gilydd. Pan fyddwn yn gwneud hynny, gallwn ni a'r partner perthnasol wneud penderfyniadau ar y cyd ynghylch sut rydym yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad â'r cystadlaethau hynny a byddwn yn rhoi rhybudd pellach i chi yn esbonio'r berthynas rhyngom. Bydd unrhyw wybodaeth a dderbynnir gan berchennog prosiect mewn perthynas â Phrosiect penodol (fel y disgrifir yn y polisi hwn) hefyd yn cael ei derbyn gan bartner y rhaglen sy'n gysylltiedig â'r Prosiect hwnnw lle mae'n dod o fewn eu rhaglen;
 • sefydliadau rheoli rhoddion mewn perthynas â phrosiectau sy'n codi arian ar gyfer achosion elusennol. Er enghraifft, efallai y byddwn yn rhannu eich manylion cyswllt a'ch statws Cymorth Rhodd gyda'r Ymddiriedolaeth Elusennau pan fyddwch yn gwneud addewid gyda Rhodd Cymorth;
 • perchnogion prosiectau iddynt eu gweinyddu a chysylltu â chi mewn cysylltiad â'u prosiect a'u cefnogwyr i'w galluogi i nodi perchnogion y prosiect sy'n gyfrifol am y prosiectau y maent yn addo iddynt, ym mhob achos yn unol â'n Telerau;
 • llwyfannau cyfryngau cymdeithasol i gyfathrebu â chi ac i hyrwyddo cynhyrchion a gwasanaethau. Gweler ymhellach ein rhestr o gyflenwyr isod a hefyd 'Ein defnydd o gyfryngau cymdeithasol';
 • ein darparwyr gwasanaethau trydydd parti, asiantau ac isgontractwyr (Cyflenwyr) at ddibenion darparu gwasanaethau i ni neu'n uniongyrchol i chi ar ein rhan, gan gynnwys gweithredu a chynnal ein tudalennau Safle a chyfryngau cymdeithasol.

Gellir categoreiddio ein Cyflenwyr fel a ganlyn:

Cyfrifwyr a chynghorwyr ac ymgynghorwyr cyfreithiol a diogelwch

Gwasanaethau Proffesiynol (Cyfrifeg, Diogelwch a Chyfreithiol)

Hysbysebu, Cysylltiadau Cyhoeddus, digidol ac asiantaethau creadigol

Cyfryngau (Hysbysebu a Chysylltiadau Cyhoeddus)

Banciau, proseswyr taliadau a darparwyr gwasanaethau ariannol

Cyllid (Bancio a Phrosesu Taliadau)

Gwybodaeth busnes a gwasanaethau perfformio

TG (Perfformiad Busnes)

Darparwyr systemau meddalwedd cwmwl, gan gynnwys darparwyr cronfa ddata, rheoli/monitro e-bost a dogfennau

TG (Gwasanaethau Cwmwl)

Offeryn gwasanaethau cymorth i gwsmeriaid

Gwasanaethau Cwsmeriaid (Cymorth)

Gwasanaethau rheoli cysylltiadau cwsmeriaid

TG (Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid)

Darparwyr gwasanaethau cyflenwi a phostio

Logisteg (Gwasanaeth Cyflenwi)

Darparwr gwasanaeth archebu digwyddiadau

Digwyddiadau (Archebu)

Darparwyr gwasanaethau cyfleusterau a thechnoleg gan gynnwys darparwyr sganio a dinistrio data

TG (Rheoli Data)

Gwasanaethau dilysu twyll a hunaniaeth

TG (Gwirio)

Gweinyddu treth

Llywodraeth (Gweinyddu Treth)

Gweinyddwyr ac ymgynghorwyr hawliadau iechyd a diogelwch

Iechyd a Diogelwch (Hawliadau)

Yswirwyr a broceriaid yswiriant

Yswiriant (Tanysgrifennu a Brocio)

Darparwyr ymchwil marchnad a chwsmeriaid

Y Cyfryngau (Ymchwil i'r Farchnad)

Llwyfannau a gwasanaethau arolwg ar-lein

TG (Arolwg)

Llwyfannau cyfryngau cymdeithasol

Cyfryngau (Cyfryngau Cymdeithasol)

Offer a gwasanaethau cydweithio tîm ac o bell

TG (Cydweithredu)

Darparwyr llwyfannau dadansoddi gwefannau a data, ac offer perfformio gwefannau

TG (Dadansoddeg Data)

Datblygwyr Gwefannau ac Apiau

TG (Datblygu Meddalwedd)

Gwasanaethau marchnata, chwilio ac integreiddio gwefannau

TG (Datblygu Meddalwedd a Marchnata)

Darparwyr gwasanaethau cynnal gwefannau

TG (Hosting)

Darparwyr trosglwyddo ffeiliau a data

TG (Cwmwl)

Mae'r Cyflenwyr uchod wedi'u lleoli yn y Deyrnas Unedig, yr Ardal Economaidd Ewropeaidd neu UDA.

Pan fyddwn yn defnyddio Cyflenwyr, dim ond unrhyw wybodaeth bersonol sy'n angenrheidiol iddynt i ddarparu eu gwasanaethau a dim ond pan fydd gennym gontract ar waith sy'n ei gwneud yn ofynnol iddynt gadw eich gwybodaeth yn ddiogel.

Efallai y bydd yn ofynnol i chi greu cyfrif gyda rhai Cyflenwyr i ddefnyddio eu gwasanaethau, er enghraifft, gyda'r darparwyr gwasanaethau talu rydym yn gweithio fel Stripe a Mangopay. Bydd y Cyflenwyr hyn yn prosesu eich gwybodaeth bersonol yn y ffyrdd a ddisgrifir yn eu polisïau preifatrwydd (nid ein polisïau preifatrwydd) felly defnyddiwch y dolenni i gael mynediad at eu polisïau preifatrwydd a'u darllen.

Efallai y byddwn yn datgelu'r wybodaeth bersonol i drydydd partïon eraill fel a ganlyn:

 • unrhyw drydydd parti sy'n ailstrwythuro, gwerthu neu gaffael rhywfaint neu'r cyfan o'n busnes neu asedau neu fel arall os bydd uno, ad-drefnu neu ddigwyddiad tebyg; a
 • os ydym o dan ddyletswydd i ddatgelu neu rannu eich gwybodaeth er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth neu gais cyfreithiol neu reoleiddiol, gan gynnwys gan yr heddlu, llysoedd, tribiwnlysoedd, rheoleiddwyr neu awdurdodau tebyg neu os byddwn yn penderfynu cydweithredu'n wirfoddol ag awdurdodau o'r fath.
6. Ein defnydd o gyfryngau cymdeithasol

Rydym yn defnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd, gan gynnwys drwy gyhoeddi tudalennau y gallwch ryngweithio drwyddynt, rhedeg cystadlaethau neu hysbysebu i chi gan ddefnyddio gwybodaeth rydych wedi darparu'r llwyfannau hynny neu sydd wedi'i darparu gennym ni neu a gasglwyd o'r Wefan hon. Mae ein perthynas gyfreithiol â phob platfform yn amrywio gyda'r ffordd benodol rydym yn defnyddio'r platfform hwnnw.

Rydym yn prosesu eich gwybodaeth bersonol gan ddefnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol mewn amrywiaeth o ffyrdd, fel a ganlyn:

Tudalennau. Rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol pan fyddwch yn postio cynnwys neu fel arall yn rhyngweithio â ni ar ein tudalennau swyddogol Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill. Rydym hefyd yn defnyddio'r gwasanaeth Page Insights ar gyfer Facebook, Instagram a LinkedIn i weld gwybodaeth ystadegol ac adroddiadau am eich rhyngweithio â'r tudalennau rydym yn eu gweinyddu ar y llwyfannau hynny a'u cynnwys. Lle caiff y rhyngweithiadau hynny eu cofnodi a'u bod yn rhan o'r wybodaeth a gawn drwy'r gwasanaethau Page Insights, rydym ni a'r platfform perthnasol yn gyd-reolwyr o'r prosesu sydd ei angen i ddarparu'r gwasanaeth hwnnw i ni.

Un arwydd. Mae ein Gwefan yn cynnwys nodwedd a ddarperir gan y cyfryngau cymdeithasol a darparwyr gwasanaethau digidol eraill sy'n eich galluogi i fewngofnodi i'ch cyfrif ar y Safle hwn gan ddefnyddio'r un mewngofnodi rydych eisoes wedi'i sefydlu gyda'r darparwyr hynny. Gelwir y nodwedd hon yn 'wasanaeth arwyddion unigol'. Mae unrhyw ddefnydd a wnawn o'r wybodaeth bersonol a gawn o'r llwyfan gan ddefnyddio'r nodwedd hon yn brosesu mai ni yw'r unig reolwr ar ei gyfer.

Data o'ch proffil. Pan fyddwch yn defnyddio gwasanaethau mewngofnodi sengl, gofynnir i chi gadarnhau eich bod yn hapus i rannu eich cyfeiriad e-bost a gwybodaeth bersonol benodol arall sydd gennych gyda'r darparwyr hynny gyda ni. Efallai y gofynnir i chi a hoffech rannu gwybodaeth gyda ni sy'n mynd y tu hwnt i'r hyn sydd ei angen i'ch mewngofnodi i'ch cyfrif ar ein Safle. Er enghraifft, efallai y gofynnir i chi a hoffech i ni ddefnyddio eich manylion cyswllt neu ddyddiad geni at ddibenion marchnata uniongyrchol. Byddwn ond yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol fel hyn os ydych yn cytuno.

Hysbysebu wedi'i dargedu. Rydym yn defnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol (yn ogystal â pheiriannau chwilio a gwefannau trydydd parti a llwyfannau eraill) i ddarparu hysbysebion wedi'u targedu i chi drwy'r llwyfannau hynny, oni bai eich bod yn gwrthwynebu. Efallai y byddwch yn derbyn hysbysebion oherwydd eich bod wedi rhyngweithio â ni o'r blaen (megis drwy ymweld ag un o'n Safleoedd) neu oherwydd eich proffil ar lwyfan cyfryngau cymdeithasol y mae gennych gyfrif arno. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth drwy ymgynghori â thudalennau cymorth y llwyfan cyfryngau cymdeithasol perthnasol ond yn gryno rydym yn defnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol i anfon hysbysebion wedi'u targedu gan ddefnyddio dau brif ddull:

 • Targedu 'cynulleidfa bersonol'. Efallai y byddwch yn derbyn hysbysebion yn seiliedig ar wybodaeth amdanoch yr ydym wedi'i darparu i'r platfform neu wedi caniatáu iddo gasglu gan ddefnyddio cwcis/picseli neu god wedi'i ymgorffori yn ein Safle (neu gyfuniad o'r ddau). Er enghraifft, efallai y byddwn yn eich targedu os ydych wedi cofrestru ar ein rhestr bostio a lle mae cwcis wedi canfod eich bod wedi ymweld â'n Safle yn ystod y mis diwethaf. Gweler y paragraff isod ynghylch ein defnydd o gwcis i anfon hysbysebion wedi'u targedu gan ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol.
 • 'Cynulleidfa lookalike' yn targedu. Efallai y byddwch hefyd yn derbyn hysbysebu oherwydd, ar ein cais, mae'r llwyfan cyfryngau cymdeithasol wedi nodi eich bod yn dod o fewn grŵp neu 'gynulleidfa' yr ydym wedi'i ddewis, neu grŵp sydd â phriodoleddau tebyg i chi (neu gyfuniad o'r ddau).

Cwcis. Rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau tebyg yn y Wefan hon i gasglu ac anfon gwybodaeth i Facebook (sy'n gweithredu'r llwyfannau Facebook ac Instagram) a LinkedIn am y camau rydych yn eu cymryd ar y Wefan hon. Yn benodol, mae Facebook (sy'n gweithredu'r llwyfannau Facebook ac Instagram) yn defnyddio'r wybodaeth hon i ddarparu gwasanaethau i ni a hefyd i'w brosesu ymhellach at ei ddibenion busnes ei hun. Rydym ni a Facebook yn gyd-reolwyr ar y prosesu sy'n gysylltiedig â chasglu ac anfon eich gwybodaeth bersonol i Facebook gan ddefnyddio cwcis a thechnolegau tebyg gan fod gan bob un ohonom ddiddordeb busnes mewn Facebook yn derbyn y wybodaeth hon. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y technolegau hyn drwy ymweld â'n Polisi Cwcis. Mae'r gwasanaethau a gawn gan Facebook sy'n defnyddio'r wybodaeth hon yn cael eu darparu i ni drwy Offer Busnes Facebook, sy'n cynnwys Facebook Login (gwasanaeth arwyddion sengl Facebook, gweler uchod), Facebook Pixel a Website Custom Audiences (sy'n cynnwys targedu 'cynulleidfa lookalike'). Mae'r data o'r offer hyn yn ein galluogi i dargedu hysbysebu i chi o fewn platfform cyfryngau cymdeithasol Facebook drwy greu cynulleidfaoedd yn seiliedig ar eich gweithredoedd ar ein gwefan a'n ceisiadau. Maent hefyd yn caniatáu i Facebook wella ac optimeiddio'r gwaith o dargedu a chyflwyno ein hymgyrchoedd hysbysebu i ni. Gweler y paragraff uchod am ragor o wybodaeth.

Rydym yn defnyddio LinkedIn Insight Tag, darn bach o god yr ydym yn ei ymgorffori yn y Safle hwn sy'n ein galluogi i gynnal adroddiadau manwl ar ymgyrchoedd a datgloi mewnwelediadau am ddefnyddwyr a allai ymweld â'r Safle hwn drwy ein hymgyrchoedd LinkedIn (e.e. drwy ganiatáu i ni ddarganfod demograffeg busnes drwy haenu data LinkedIn ar ddata am ymwelwyr ein Safle). Mae LinkedIn Insight Tag yn galluogi casglu metadata fel cyfeiriadau IP, stampiau amser, a digwyddiadau fel barn tudalennau. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y technolegau hyn drwy ymweld â'n Polisi Cwcis.

Ein perthynas â llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Gan ein bod yn rheolwyr/rheolwyr ar y cyd â'r llwyfannau hyn ar gyfer prosesu penodol, rydym ni a phob platfform wedi cymryd rhai neu bob un o'r camau canlynol, yn dibynnu ar y platfform:

 • ymrwymo i gytundebau lle rydym wedi cytuno ar bob un o'n cyfrifoldebau diogelu data ar gyfer prosesu eich gwybodaeth bersonol a ddisgrifir uchod;
 • cytuno ein bod yn gyfrifol am ddarparu'r wybodaeth i chi yn y datganiad preifatrwydd hwn am ein perthynas â phob platfform; a
 • cytuno bod pob platfform yn gyfrifol am ymateb i chi pan fyddwch yn arfer eich hawliau o dan gyfraith diogelu data mewn perthynas â phrosesu eich gwybodaeth bersonol fel cyd-reolwr ar y platfform hwnnw.

Mae Facebook, LinkedIn a Twitter hefyd yn prosesu, fel ein proseswyr, wybodaeth bersonol a gyflwynwn at ddibenion paru, targedu ar-lein, mesur, adrodd a dadansoddeg. Mae'r gwasanaethau hyn yn cynnwys prosesu'r llwyfannau hyn pan fyddant yn arddangos ein hysbysebion i chi yn eich porthiant cyfryngau cymdeithasol ar ein cais ar ôl paru manylion cyswllt i chi yr ydym wedi'u llwytho i fyny iddynt. Gall yr hysbysebion hyn gynnwys ffurflenni yr ydym yn casglu gwybodaeth gyswllt a roddwch i ni.

Rhagor o wybodaeth. Y cwmni Facebook sy'n gyd-reolwr eich gwybodaeth bersonol yw Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dulyn 2, Iwerddon. Cwmni LinkedIn sy'n rheolwr ar y cyd ar eich gwybodaeth bersonol yw LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dulyn 2, Iwerddon. Y cwmni Twitter sy'n rheolwr ar eich gwybodaeth bersonol yw Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dulyn 2, Iwerddon. I gael rhagor o wybodaeth am y llwyfannau hyn a'u defnydd o'ch gwybodaeth bersonol, gweler:

7. Trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol y tu allan i Ewrop

Ac eithrio mewn nifer cyfyngedig o achosion, nid ydym yn trosglwyddo eich gwybodaeth bersonol y tu allan i Ewrop. Ble rydym yn gwneud hynny, rydym yn cymryd camau i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol.

Gall yr holl wybodaeth bersonol a gesglir amdanoch chi gennym ni neu ar ein rhan gael ei throsglwyddo i wledydd y tu allan i Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) y Deyrnas Unedig (DU). Er enghraifft, gall hyn ddigwydd pan fo unrhyw un o'n cyflenwyr wedi'u lleoli mewn gwlad y tu allan i'r DU a'r AEE neu os oes unrhyw un o'n gweinyddion neu rai ein darparwyr gwasanaethau trydydd parti o bryd i'w gilydd wedi'u lleoli mewn gwlad y tu allan i'r AEE. Efallai nad oes gan y gwledydd hyn gyfreithiau diogelu data tebyg i'r DU ac felly efallai na fyddant yn diogelu'r defnydd o'ch gwybodaeth bersonol i'r un graddau.

Os byddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth y tu allan i'r DU a'r AEE fel hyn, byddwn yn cymryd camau i sicrhau bod mesurau diogelwch priodol yn cael eu cymryd gyda'r nod o sicrhau bod eich hawliau preifatrwydd yn parhau i gael eu diogelu fel yr amlinellir yn y polisi hwn. Mae'r camau hyn yn cynnwys gosod rhwymedigaethau cytundebol ar dderbynwyr eich gwybodaeth bersonol neu sicrhau bod y derbynwyr yn cael eu tanysgrifio i 'fframweithiau rhyngwladol' sy'n anelu at sicrhau diogelwch digonol. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion ar ddiwedd y polisi hwn i gael rhagor o wybodaeth am yr amddiffyniadau a roddwn ar waith ac i gael copi o'r dogfennau perthnasol.

Os ydych yn defnyddio ein gwasanaethau tra byddwch y tu allan i'r DU a'r AEE, gall eich gwybodaeth gael ei throsglwyddo y tu allan i'r DU a'r AEE er mwyn darparu'r gwasanaethau hynny i chi.

8. Diogelwch a dolenni i wefannau eraill

Rydym yn cymryd diogelwch eich gwybodaeth bersonol o ddifrif ac yn defnyddio amrywiaeth o fesurau yn seiliedig ar arfer da yn y diwydiant i'w gadw'n ddiogel. Er hynny, efallai na fydd trosglwyddiadau dros y rhyngrwyd ac i'n Gwefan yn gwbl ddiogel, felly byddwch yn ofalus. Wrth gyrchu dolenni i wefannau eraill, bydd eu polisïau preifatrwydd, nid ein polisïau preifatrwydd, yn berthnasol i'ch gwybodaeth bersonol.

Rydym yn defnyddio mesurau diogelwch i ddiogelu'r wybodaeth bersonol a roddwch i ni, i atal pobl anawdurdodedig rhag cael mynediad a phrosesu anghyfreithlon, colled ddamweiniol, dinistr a difrod. Pan fyddwn wedi darparu (neu os ydych wedi dewis) cyfrinair neu bin sy'n caniatáu i chi gael mynediad i rannau penodol o'r Wefan, chi sy'n gyfrifol am ei ddiogelu a'i gadw'n gyfrinachol ac rydych yn addo peidio â chaniatáu iddo gael ei ddefnyddio gan drydydd partïon. Yn anffodus, nid yw trosglwyddo gwybodaeth drwy'r rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er y byddwn yn gwneud popeth posibl i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol, ni allwn warantu diogelwch unrhyw wybodaeth bersonol wrth ei throsglwyddo i ni ar-lein. Rydych yn derbyn goblygiadau diogelwch cynhenid defnyddio'r rhyngrwyd ac ni fyddwch yn ein dal yn gyfrifol am unrhyw achos o dorri diogelwch oni bai ein bod ar fai.

Gall ein tudalennau Gwefan a chyfryngau cymdeithasol gynnwys dolenni i wefannau eraill sy'n cael eu rhedeg gan sefydliadau eraill nad ydym yn eu rheoli. Nid yw'r polisi hwn yn berthnasol i'r gwefannau eraill hynny felly rydym yn eich annog i ddarllen eu polisïau preifatrwydd. Nid ydym yn gyfrifol am bolisïau ac arferion preifatrwydd gwefannau eraill (hyd yn oed os byddwch yn eu cyrchu gan ddefnyddio dolenni a ddarparwn) ac rydym yn darparu dolenni i'r gwefannau hynny er eich gwybodaeth a'ch cyfleustra yn unig. Rydym yn llwyr wrthod cyfrifoldeb am eu cynnwys, eu harferion preifatrwydd a'u telerau defnyddio, ac nid ydym yn gwneud unrhyw ardystiadau, sylwadau nac addewidion am eu cywirdeb, eu cynnwys na'u trylwyredd. Mae eich datgeliad o wybodaeth bersonol i wefannau trydydd parti ar eich risg eich hun.

Yn ogystal, os ydych yn cysylltu â'n Gwefan o wefan trydydd parti, ni allwn fod yn gyfrifol am bolisïau ac arferion preifatrwydd perchnogion a gweithredwyr y wefan trydydd parti honno ac rydym yn argymell eich bod yn gwirio polisi'r wefan trydydd parti honno.

9. Y cyfnodau yr ydym yn cadw eich gwybodaeth bersonol ar eu cyfer

Ni fyddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol mewn fformat adnabyddadwy am fwy o amser nag sy'n angenrheidiol at y dibenion y gwnaethom ei chasglu ar eu cyfer. At ddibenion penodol, rydym yn cadw eich gwybodaeth bersonol am gyfnod byr iawn ac i eraill rydym yn ei chadw am gyfnod o 7 mlynedd ar ôl nad oes angen y wybodaeth mwyach am resymau busnes fel y gallwn ddelio ag unrhyw achos cyfreithiol a allai godi.

Rydym yn cadw eich gwybodaeth bersonol am y cyfnodau canlynol:

 • Gwybodaeth gofrestru - 7 mlynedd o'r dyddiad y bydd eich cyfrif ar gau am unrhyw reswm.
 • Gwybodaeth (ac eithrio gwybodaeth gofrestru) sy'n ymwneud â phrosiectau/perchnogion prosiectau gan gynnwys symiau a addawyd - Ar gyfer prosiectau aflwyddiannus, 7 mlynedd o'r dyddiad y bydd eich cyfrif ar gau am unrhyw reswm. Ar gyfer prosiectau llwyddiannus, am gyfnod amhenodol (ond gweler yr eithriadau isod).
 • Gwybodaeth yn ymwneud â chefnogwyr (ac eithrio gwybodaeth gofrestru) gan gynnwys hanes yr addewid - 7 mlynedd o'r dyddiad y bydd eich cyfrif ar gau am unrhyw reswm.
 • Dogfennau adnabod - Os oes angen y rhain arnom at ddibenion dilysu ariannol neu dwyll, 7 mlynedd. Os yw'n ofynnol i'r rhain rannu gyda'n proseswyr taliadau at ddibenion dilysu cleientiaid, 6 mis. Os oes angen y rhain arnom i wirio pwy ydych chi am gais gennych mewn cysylltiad â'ch hawliau dros eich gwybodaeth bersonol (gweler isod), 2 flynedd.
 • Gwybodaeth am draffig a dyfeisiau ar y we - 26 mis o'r dyddiad casglu.
 • Dolenni cyfryngau cymdeithasol - Nes i chi stopio dilyn ein cyfrif neu dudalen cyfryngau cymdeithasol.
 • Dewisiadau marchnata - Cyhyd ag nad ydych wedi optio allan ac os byddwch yn optio allan, am gyfnod amhenodol ar ôl i ni eich rhoi ar ein rhestr atal i sicrhau ein bod yn parchu eich dymuniadau.
 • Cwynion ac ymholiadau - 2 flynedd, ac eithrio pan fo'r rhain yn ymwneud â hawliadau cyfreithiol, ac os felly 7 mlynedd.

Yr unig eithriadau i'r cyfnodau a grybwyllir uchod yw:

 • os ydych yn arfer eich hawl i ddileu'r wybodaeth (pan fo'n berthnasol) ac nid oes angen i ni ei chadw mewn cysylltiad ag unrhyw un o'r rhesymau a ganiateir neu sy'n ofynnol o dan y gyfraith (gweler ymhellach 'Eich hawliau mewn perthynas â'ch gwybodaeth bersonol');
 • os ydych yn arfer eich hawl i'n gwneud yn ofynnol i ni gadw eich gwybodaeth bersonol am gyfnod sy'n hirach na'n cyfnod cadw datganedig (gweler ymhellach Eich hawliau mewn perthynas â'ch gwybodaeth bersonol);
 • rydym yn cyflwyno neu'n amddiffyn hawliad cyfreithiol neu achos arall yn ystod y cyfnod rydym yn cadw eich gwybodaeth bersonol, ac os felly byddwn yn cadw eich gwybodaeth bersonol hyd nes y bydd yr achos hynny wedi dod i ben ac nad oes unrhyw apeliadau pellach yn bosibl;
 • rydym yn archifo'r wybodaeth, ac os felly byddwn yn ei dileu yn unol â'n cylch dileu; neu
 • mewn achosion cyfyngedig, mae cyfraith bresennol neu'r dyfodol neu lys neu reoleiddiwr yn gofyn i ni gadw eich gwybodaeth bersonol am gyfnod hirach neu fyrrach.
10. Eich hawliau mewn perthynas â'ch gwybodaeth bersonol

Mae gennych nifer o hawliau mewn perthynas â'ch gwybodaeth bersonol o dan gyfraith diogelu data. Mewn perthynas â hawliau penodol, efallai y byddwn yn gofyn i chi am wybodaeth i wirio pwy ydych chi a, lle bo hynny'n berthnasol, i'n helpu i chwilio am eich gwybodaeth bersonol. Ac eithrio mewn achosion prin, byddwn yn ymateb i chi o fewn 30 diwrnod ar ôl i ni dderbyn y wybodaeth hon neu, lle nad oes angen gwybodaeth o'r fath, ar ôl i ni dderbyn manylion llawn eich cais. Mae gennych yr hawliau canlynol, a gall rhai ohonynt fod yn berthnasol mewn rhai amgylchiadau yn unig:

10.1. I gael gwybod am brosesu eich gwybodaeth bersonol (dyma beth mae'r polisi hwn yn bwriadu ei wneud)

10.2. Cywiro eich gwybodaeth bersonol os yw'n anghywir a bod gwybodaeth bersonol anghyflawn wedi'i chwblhau

Mae cywirdeb eich gwybodaeth yn bwysig i ni ac rydym yn ei gwneud yn hawdd i chi adolygu a chywiro'r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch yn eich Proffil. Os byddwch yn newid eich enw neu'ch cyfeiriad/cyfeiriad e-bost, neu os byddwch yn darganfod bod unrhyw wybodaeth arall sydd gennym yn anghywir neu'n hen, gallwch roi gwybod i ni drwy gysylltu â ni yn unrhyw un o'r manylion a ddisgrifir ar ddiwedd y polisi hwn ond gofynnwn i chi wirio'n gyntaf na allwch gywiro eich manylion gan ddefnyddio'r offer yn eich Proffil.

Wrth lawrlwytho rhestr o gefnwyr ar eu prosiect, bydd perchnogion prosiectau yn gweld manylion cyfeiriad yr aelodau hynny a addawodd ar eu prosiect. Nodwch, os byddwch yn newid eich cyfeiriad ar ôl i berchennog y prosiect lawrlwytho'r data hwn (mae hyn fel arfer yn digwydd unwaith y bydd ei brosiect yn llwyddiannus) y manylion y gallai perchennog y prosiect ddod yn hen, nes bod perchennog y prosiect yn lawrlwytho rhestr newydd o ddata - felly byddem yn argymell hefyd cysylltu â pherchennog y prosiect i'w hysbysu am newid i'ch manylion cyswllt.

10.3. Gwrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol

Pan fyddwn yn dibynnu ar ein buddiannau cyfreithlon fel sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth bersonol at ddibenion penodol, gallwch wrthwynebu i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol at y dibenion hyn drwy e-bostio neu ysgrifennu atom yn y cyfeiriad ar ddiwedd y polisi hwn. Ac eithrio at y dibenion yr ydym yn siŵr y gallwn barhau i brosesu eich gwybodaeth bersonol ar eu cyfer, byddwn yn rhoi'r gorau i brosesu eich gwybodaeth bersonol dros dro yn unol â'ch gwrthwynebiad nes ein bod wedi ymchwilio i'r mater. Os cytunwn fod cyfiawnhad dros eich gwrthwynebiad yn unol â'ch hawliau o dan gyfreithiau diogelu data, byddwn yn rhoi'r gorau i ddefnyddio'ch data yn barhaol at y dibenion hynny. Fel arall, byddwn yn rhoi ein cyfiawnhad i chi pam mae angen i ni barhau i ddefnyddio'ch data.

Gallwch wrthwynebu i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol a byddwn yn cydymffurfio'n awtomatig â'ch cais. Os hoffech wneud hynny, defnyddiwch ein hoffffat dad-danysgrifio.

10.4. Tynnu eich caniatâd yn ôl i brosesu eich gwybodaeth bersonol

Pan fyddwn yn dibynnu ar eich caniatâd fel sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth bersonol, gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg drwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion ar ddiwedd y polisi hwn. Os hoffech dynnu'n ôl eich caniatâd i dderbyn unrhyw farchnata uniongyrchol yr oeddech wedi optio i mewn iddo o'r blaen, gallwch hefyd wneud hynny drwy ddefnyddio ein hoffynyn dad-danysgrifio.

Gallwch hefyd optio allan o dderbyn ein cylchlythyr ar unrhyw adeg drwy olygu eich gosodiadau Proffil (mewngofnodi, cliciwch eich enw ar ochr dde uchaf y wefan ac yna dewiswch osodiadau Proffil).

Gallwch ddewis derbyn neu optio allan o farchnata yn y dyfodol gan Brosiectau yr ydych wedi addo arnynt.

Perchennog y prosiect fydd yn gyfrifol am drin eich gwybodaeth ar ôl iddynt ei dderbyn gennym ni. Bydd perchennog y prosiect, wrth lawrlwytho rhestr o gefnwyr ar eu prosiect, yn gweld pwy sydd wedi dewis derbyn diweddariadau pellach.

Gallwch hefyd ddewis derbyn neu optio allan o ddiweddariadau gan Brosiectau yr ydych wedi addo arnynt.

Nodwch fod ein negeseuon e-bost a hysbysiadau derbyn safonol neu Brosiect sy'n cau'n llwyddiannus neu'n aflwyddiannus yn cynnwys gwybodaeth ariannol bwysig am eich addewid ac felly ni ellir ei ddiffodd.

Os byddwch yn tynnu eich caniatâd yn ôl, mae ein defnydd o'ch gwybodaeth bersonol cyn i chi dynnu'n ôl yn dal yn gyfreithlon.

10.5. Cyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol

Gallwch ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol yn y sefyllfaoedd canlynol:

- lle rydych chi'n credu ei bod yn anghyfreithlon i ni wneud hynny; neu

- rydych wedi gwrthwynebu ei ddefnyddio ac mae ein hymchwiliad yn yr arfaeth neu mae angen i ni ei gadw mewn cysylltiad ag achosion cyfreithiol.

Yn y sefyllfaoedd hyn, efallai y byddwn ond yn prosesu eich gwybodaeth bersonol tra bo'r prosesu wedi'i gyfyngu os oes gennym eich caniatâd neu os caniateir i ni wneud hynny'n gyfreithiol, er enghraifft at ddibenion storio, i ddiogelu hawliau unigolyn neu gwmni arall neu mewn cysylltiad ag achosion cyfreithiol.

10.6. Dileu eich gwybodaeth bersonol

Mewn rhai amgylchiadau, gallwch ofyn i'ch gwybodaeth bersonol gael ei dileu o'n systemau drwy e-bostio neu ysgrifennu atom yn y cyfeiriad ar ddiwedd y polisi hwn. Oni bai bod rheswm bod y gyfraith yn caniatáu i ni ddefnyddio'ch gwybodaeth bersonol am fwy o amser, byddwn yn gwneud ymdrechion rhesymol i gydymffurfio â'ch cais.

10.7. Gofyn am fynediad i'ch gwybodaeth bersonol a gwybodaeth am sut rydym yn ei phrosesu

Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o'r wybodaeth sydd gennym amdanoch drwy e-bostio neu ysgrifennu atom yn y cyfeiriad ar ddiwedd y polisi hwn. Efallai na fyddwn yn rhoi copi o'ch gwybodaeth bersonol i chi os yw hyn yn ymwneud ag unigolion eraill neu os oes gennym reswm cyfreithlon arall i atal y wybodaeth honno.

Cofiwch, gallwch gael mynediad at lawer o'ch gwybodaeth bersonol drwy eich cyfrif: Gallwch weld cofnod o'r addewidion a wnaethoch yn yr adran Fy addunedau (mewngofnodi, cliciwch eich enw ar ochr dde uchaf y wefan yna dewiswch Fy addunedau).

 • Gallwch hefyd weld cofnod o'r prosiectau rydych wedi'u creu a'u rhedeg - gweler yr adran Fy mhr projectsau.
 • Gallwch hefyd adolygu a golygu'r wybodaeth bersonol a ddarparwyd gennych i Crowdfunder drwy eich gosodiadau Proffil.

Os hoffech wneud cais gwrthrych am wybodaeth, gwiriwch yn gyntaf na allwch gael y data o'r meysydd a restrir uchod. Os ydych am gael mynediad at ddata nad yw wedi'i restru, byddwch yn benodol yn eich cais ac anfonwch neges atom at [email protected] . Yna, wrth gydymffurfio â chanllawiau'r ICO, byddwn yn ymateb i'ch cais.

10.8. I symud, copïo neu drosglwyddo eich gwybodaeth bersonol yn electronig ar ffurf safonol, y gellir ei darllen gan beiriant

Pan fyddwn yn dibynnu ar eich caniatâd fel sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich gwybodaeth bersonol neu os oes angen i chi ei phrosesu mewn cysylltiad â chontract sydd ar waith yn uniongyrchol gyda chi, gallwch ofyn i ni ddarparu copi o'r wybodaeth honno i chi mewn ffeil ddata strwythuredig. Byddwn yn darparu hyn i chi'n electronig ar ffurf strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin ac sy'n ddarllenadwy gan beiriant, megis ffeil CSV.

Gallwch ofyn i ni anfon eich gwybodaeth bersonol yn uniongyrchol at ddarparwr gwasanaeth arall, a byddwn yn gwneud hynny os yw hyn yn dechnegol bosibl. Efallai na fyddwn yn rhoi copi o'ch gwybodaeth bersonol i chi os yw hyn yn ymwneud ag unigolion eraill neu os oes gennym reswm cyfreithlon arall i atal y wybodaeth honno.

10.9. Hawliau sy'n ymwneud â gwneud penderfyniadau awtomataidd, gan gynnwys proffilio

Nid ydym yn rhagweld y bydd unrhyw benderfyniadau sy'n cael effaith gyfreithiol neu arwyddocaol arnoch yn cael eu gwneud amdanoch gan ddefnyddio dulliau awtomataidd yn unig, ond byddwn yn diweddaru'r polisi hwn ac yn rhoi gwybod i chi os bydd y sefyllfa hon yn newid.

Ar ôl cwblhau ffurflen mynegi diddordeb ar gyfer cyllid gan un o'n partneriaid ariannu, byddwn yn dangos i chi gronfeydd partner y gallech fod yn gymwys i'w cael. Gallwch weld y rhestr lawn o gronfeydd ar unrhyw adeg. Gall rhan o'ch cymhwysedd ar gyfer cronfa gynnwys prosesau awtomataidd, ond ni fydd y penderfyniad i gymeradwyo cyllid yn cael ei awtomeiddio'n llwyr.

Mae gennych yr hawl i gyflwyno cwyn gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), y rheoleiddiwr diogelu data yn y DU (neu os ydych wedi'ch lleoli y tu allan i'r DU, rheoleiddiwr tebyg yn y wlad yr ydych yn byw ynddi) lle mae eich gwybodaeth bersonol wedi neu'n cael ei defnyddio mewn ffordd nad yw'n cydymffurfio â chyfreithiau preifatrwydd yn eich barn chi. Mae manylion cyswllt yr ICO ar gael ar wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth. Fodd bynnag, rydym yn eich annog i gysylltu â ni cyn gwneud unrhyw gŵyn a byddwn yn ceisio datrys unrhyw faterion neu bryderon sydd gennych.

11. Newidiadau i'n Polisi Preifatrwydd

Edrychwch ar y dudalen hon yn rheolaidd am newidiadau i'r polisi hwn. Byddwn yn anfon e-bost atoch gyda newidiadau os oes gennym gyfeiriad e-bost dilys ar eich cyfer.

Efallai y byddwn yn adolygu'r polisi hwn o bryd i'w gilydd a bydd unrhyw newidiadau'n cael eu hysbysu i chi drwy bostio fersiwn wedi'i diweddaru ar ein Gwefan a, lle bo'n briodol, drwy gysylltu â chi drwy e-bost. Bydd unrhyw newidiadau yn dod i rym 7 diwrnod ar ôl i ni bostio'r telerau wedi'u haddasu ar ein Safle neu ar ôl y dyddiad y byddwn yn eich hysbysu drwy e-bost. Rydym yn argymell eich bod yn gwirio'r dudalen hon yn rheolaidd am newidiadau ac yn adolygu'r polisi hwn bob tro y byddwch yn ymweld â'n Safle.

12. Gwybodaeth gyswllt a chyfreithiol

Gallwch gysylltu â ni gyda'ch ymholiadau mewn perthynas â'r polisi hwn neu am unrhyw reswm arall drwy ddefnyddio ein ffurflen we neu drwy'r post neu e-bost.

I gysylltu â ni mewn perthynas â'r polisi hwn, gan gynnwys arfer unrhyw un o'ch hawliau mewn perthynas â'ch gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni neu ysgrifennwch atom drwy e-bost yn [email protected].

Rhif cofrestru cwmni Crowdfunder Limited yw 07831511 a chyfeiriad swyddfa gofrestredig yw Crowdfunder, C-Space 5-7 The Crescent, Newquay, Cernyw, TR7 1DT.