Blas Lôn Las - A Community Farm Shop and Cafe

by Blas Lôn Las in Tregarth, Wales, United Kingdom

Blas Lôn Las - A Community Farm Shop and Cafe
We did it
On 13th November 2017 we successfully raised £2,630 with 21 supporters in 28 days

Blas Lôn Las is looking to expand and secure it's place on Moelyci Farm. Sicrhau datblygiad a dyfodol caffi a siop Blas Lon Las ar Moelyci.

by Blas Lôn Las in Tregarth, Wales, United Kingdom

Welcome to Blas Lôn Las / Croeso i Blas Lôn Las

We are a local growing space , café & shop based on the freehold of Moelyci farm, but since the land is now up for sale that means so is our future.

Rydym yn safle tyfu ,chaffi a siop wedi ei leoli ar ffarm Moelyci, ond wrth fod y ffarm ar werth, mae hyny yn golygu fod ein dyfodol ninnau hefyd.

Since the beginning of our journey in 2016 we have acted as a focal point for all the other activities on the farm, be that a space to sit and enjoy a delicious cake or delicious meal prepared from the fresh produce grown here on site or come for a coffee to kick start the day.  We've also seen our annual turnover rise from just £6,000 to £120,000 as we've taken on a commercial training kitchen, small market garden and established ourselves as the food hub for the Ogwen Valley and beyond.

Ers cychwyn ein siwrnau yn 2016 rydym wedi sefydlu fel pwynt ffocws i nifer o wahanol weithgareddau ar y ffarm, gan gynnwys lleoliad i eistedd, ymlacio a mwynhau deisen flasus neu bryd chwaethus wedi ei baratoi gyda'r cynnyrch  a dyfwn yma, neu fwynhau baned o de neu goffi i roi hwb i'ch diwrnod. Rydym wedi gweld tyfiant yn ein hincwm o £6000 i £120,000 wrth i  ni ddatblygu ac ehangu i gynnwys cegin hyfforddi, safle tyfu a sefydlu ein hunain fel fforum bwyd o fewn Dyffryn Ogwen ac ymhellach. 

We love offering the local community and many visitors to the area a space to relax. However sticking to our roots of local, good food & supporting our producers means we are not millionaires quite yet! That's why we need you, our amazing community both near and far, to pledge so that we can continue to deliver delicious, local and sustainable food.

Ymfalchiwn ein bod wedi medru creu llecyn lle mae y gymuned leol ac ymwelwyr yn medru ymlacio . Gan ein bod yn rhoi y pwyslais ar fwyd safonnol, lleol,a chynhaliaeth i'n cynhyrchwyr tyda ni ddim yn filiynydd eto!Dyna paham da ni angen eich help chi, ein cymuned leol ac ar wasgar i wneud addewid ariannol i'n galluogi i ddatblygu a gwerthu bwyd a chynnyrch lleol a datblygu ein menter ymhellach.   

Give us a chance to Grow! Helpwch ni i ehangu a datblygu!

Sitting on the Lôn Las cycle route from Cardiff to Holyhead we offer a warm Welsh welcome to anyone stopping off. Pop inside for a tea, coffee with a delicious meal, and discover all the local produce we offer, from award winning Cosyn Cymru cheeses, dairy produce, artisan breads, farm reared meat  to fresh vegetables picked from our growing space. 

 The farm we live on is a haven for wildlife, and while here, we have fostered a close working relationship with the local community, becoming a space to relax and educate, & supporting other micro-businesses.

Yn eistedd ar lwybyr beicio Lôn Las, sy'n rhedeg o Gaerdydd i Gaergybi, rydym yn cynnig croeso cynnes Cymreig bob amser i bawb sy'n galw draw. Piciwch fewn am baned neu goffi a phryd blasus, a dewch i ddarganfod y wledd o gynnyrch lleol safonnol sy gennym ar werth, o gaws gwobredig Cosyn Cymru, cynnyrch llaethdy LLŷn, bara ffres, cig organic o'r fferm a llysiau wedi 'i casglu o'n safle tyfu.

 Mae'r ffarm yn lecyn unigriw ac yn loches arbennig i bob math o fywyd gwyllt. Rydym wedi maethu a sefydlu perthynas  weithio glos, ac yn rhan bwysig o'r gymuned leol. Wedi sefydlu llecyn i  ymlacio ac addysgu  a chefnogi nifer o fusnesau  bychain o fewn y gymuned.

eae5b20fa5e2024f326abfccff62dd9abf19cafd

The shop and café is managed by Carol who has a wealth of retail experience, is used to engaging with the public and has successfully raised the profile of the business throughout the locality. Carol has the drive and motivation to take this project to it's next phase and has the ability to encourage and motivate others  to be part of the development process. She has a clear vision of how the business should evolve and needs you all  to join us to ensure our success. 

Mae'r siop ar caffi yn cael ei rheoli gan Carol ac mae ganddi flynyddoedd o brofiad yn y byd busnes.  Mae ei sgiliau o ymgysylltu gyda phawb wedi codi ymwybyddiaeth  y busnes drwy yr ardal leol. Mae ganddi yr egni y brwdfrydedd ar gallu i gymhellu eraill i fod yn rhan o ddyfodol y fenter. Mae ganddi weledigaeth  glir a chryf syd mae angen datblygu y busnes ac angen chi oll i sefyll gyda hi er mwyn sicrhau llwyddiant a dyfodol Blas Lon Las.

026d2cfb6cb3b2ea7317bac9056641a5672f8336

Your support is crucial!  Dyma lle da chi'n hanfodol bwysig!

Currently we are an enterprise set up within Cwm Harry Land Trust, a charity that supports and launches small community businesses and organisations.

Yn bresennol rydym yn fenter o fewn" Cwm Harry Land Trust", elusen sy'n helpu sefydlu a chynnal busnesau cymunedol.

Our time has come! Mae ein awr wedi dod!

We're ready to launch ourselves as a social enterprise, but to do that we need enough money so we can secure our spot on the farm. We've managed to raise 2/3rd's of the funds ourselves but must ask you for help in making the rest.

Rydym yn barod i lansio ein hunain fel menter cymunedol, ond i wneud hyn rydym angen digon o arian i sicrhau ein cartref ar y ffarm. Rydym wedi llwyddo i  godi 2/3 o'r arian ein hunain ond rydym yn dod ar eich gofyn chi i'n helpu sicrhau y gweddill.

With your support we'll be able to grow our business, secure our lease, provide jobs and services within our community and continue to provide visitors and locals a warm space to put their feet up and enjoy the best the Ogwen Valley has to offer.

Bydd eich cefnogaeth yn ein galluogi i ehangu a datblygu ein menter, sicrhau ein tenantiaeth, creu swyddi a gwasanaethau newydd er budd ein cymuned, yn ogystal a chreu llecyn delfrydol i drigolion lleol ac ymwelwyr ymlacio a mwynhau y gorau su gan  Ddyffryn Ogwen godidog  ei gynnig.

77295400dfe6d1c9afaa8d8c4cb72f9381ae433bdb03eba3ba3f2eeb292f07506d2b98c10be86b1f

With your support then I'm sure that we'll succeed, but in the unlikely event we don't, we'd like to ask your permission to use the money raised to find a new base for us so a valuable part of our community & all the hard work to establish this project to date is not lost.

Gydach cefnogaeth rwy'n ffyddiog y byddwn yn llwyddo, ond os na fyddwn yn llwyddo, rydym yn gofyn am eich caniatad i ddefnyddio yr arian  i'n galluogi i ail sefydlu Blas Lôn Las ar safle newydd er mwyn sicrhau na fyddwn yn colli darn pwysig o'r gymuned ar holl waith pwysig su wedi mynd i sefydlu y fenter hyd yma.

All money pledged will go toward building our business and serving our community, specifically in securing us a long term lease.

If our target is exceeded and we get to stay on Ffarm Moelyci then any surplus funds will go toward buying further extensions to our lease.

If you want to get in touch with us directly then please email us as we'd love to hear from you:

siop@moelyci.org

Rewards

This project offers rewards in return for your donation.

£10 or more

£10 Reward

A huge thanks from all the team! Diolch enfawr gan y tim

£25 or more

£25 Reward

A huge thanks, a place on our wall of fame and a free afternoon tea on us when you visit. Diolch enfawr, lle ar ein wal enwogrwydd ac un te prynhawn am ddim .

£35 or more

£35 Reward

All the above PLUS a free soup lunch when you visit.

£75 or more

1 of 25 claimed

£75 Reward

A huge thank you, a spot on our wall of fame and a handmade Christmas wreath in time for the festivities

£200 or more

3 of 15 claimed

£200 Reward

A huge thanks and a place on our wall of fame PLUS we invite you to join us for a taster evening with local producers and help us decide what to sell in our shop!

£450 or more

0 of 15 claimed

£450 Reward

A veg box every week for a month, including lots of local, seasonal and yummy veg! (you can pick it up from the farm every week)

£2,000 or more

0 of 10 claimed

£2,000 Reward

A veg box from us every week for a whole year, including lots of local, seasonal and yummy veg. (you get to come and pick up from the farm)


Got an idea like this?

Our crowd has raised over £70 million for bright ideas and good causes.