2021 Challenge: Win Cardiff West- Defeat Drakeford

by Neil McEvoy in Cardiff, Wales, United Kingdom

We did it
On 27th November 2020 we successfully raised £3,830 with 76 supporters in 28 days

[Cymraeg isod]My name’s Neil McEvoy and I’m standing against the Welsh First Minister, Mark Drakeford, in Cardiff West.In the election i...

by Neil McEvoy in Cardiff, Wales, United Kingdom

[Cymraeg isod]

My name’s Neil McEvoy and I’m standing against the Welsh First Minister, Mark Drakeford, in Cardiff West.

In the election in 2016 I came within just 3 and a half percent of beating him. Drakeford’s vote plummeted by 11.5%. My vote doubled. 

1604068675_drakeford_mcevoy.png

Cardiff West is now a marginal seat, needing just a tiny swing towards me. I’m ready to finish the job and defeat Drakeford for good in this election.

I still got elected to the Welsh Parliament in 2016 but as a member for South Wales Central. 

1604068708_cardiff_west_election_night.png

Since then I’ve asked serious questions and unearthed scandal after scandal.

Labour loses a million

Like when the Welsh government lost a million pounds selling just two shops in Pontypridd.

Nuclear mud

Or when I led the movement against nuclear mud being dredged from outside a nuclear reactor in Somerset, before being dumped in Wales.

Fake fire safety certificates

Just this autumn, I exposed a major scandal of fake fire safety certificates being signed on blocks of flats in south Wales, after Grenfell. 

Cladding scandal

And I’ve led calls to get justice for those living in flats with unsafe cladding. Millions of people have watched me expose these scandals.

The Welsh Establishment hasn’t liked it. They’ve done everything to try to stop me.

I’ve had my microphone repeatedly turned off in the Parliament chamber, I’ve been under investigation almost constantly by the Standards Commissioner and now I’ve been banned by the Presiding Officer from being called to speak in the Parliament.

Drakeford, meanwhile, became First Minister and has made mistake after mistake during the coronavirus pandemic.

The shocking toll of care home deaths

Like when he recklessly sent care home patients out of hospital and into care homes, who were infected with the virus but not tested. Hundreds died.

Testing kit failure

Or when he failed to buy testing kits that could have saved lives.

Business destroyed

Now he’s destroying businesses across the country through his badly thought out lockdown. Children’s clothes are barricaded in shops that parents are not allowed to buy because they’re considered to be non-essential. Entire blocks of our towns and cities are now boarded up

The self-employed are being forced into poverty. Musicians and artists cannot work. Long-standing local businesses are going under.

Green fields trashed

Labour was elected promising to protect green fields in Cardiff West. But they've built very expensive housing, that most local people cannot afford, on almost all of them. 

1604137641_labour_voice_ldp.png

When I warned of Labour's plans to trash our green fields, rather than admit it, Drakeford accused me of "scaremongering". Since then he's done almost nothing to protect our green fields and refused to answer my questions on their 'carmageddon' Local Development Plan. Now almost all of our green fields are being built on.

My principles

I'll be standing for the WNP, a party that I lead and founded this year. We already have WNP Councillors sitting across Wales in three different local authorities, in addition to community councillors and a member of the Senedd. If you want to find out more about our principles then visit the Welsh Nation Party website. 

Defeat Drakeford

Drakeford doesn’t deserve to be First Minister and he should not be the Member of the Welsh Parliament for Cardiff West.

There’s one thing that is really non-essential in Wales. Please donate to my campaign to defeat Drakeford for good.

------------------------

Neil McEvoy yw fy enw i ac rydw i'n sefyll yn erbyn Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, yng Ngorllewin Caerdydd.

Yn yr etholiad yn 2016 deuthum o fewn trwch blewyn, sef 3.5% - i’w guro. Gostyngodd pleidlais Drakeford gan 11.5%. Dyblodd fy mhleidlais innau.

1604311977_copy_of_drakeford_(1).png

Mae Gorllewin Caerdydd bellach yn sedd ymylol, dim ond cynnydd bach yn fy mhleidlais sydd ei angen. Rwy'n barod i gael y maen i’r wal a threchu Drakeford yn yr etholiad hwn.

1604309000_cardiff_west_election_night.png

Fe'm hetholwyd i Senedd Cymru yn 2016 ond fel aelod dros Ganol De Cymru.

Llafur yn colli miliwn

Fel pan gollodd Llywodraeth Cymru filiwn o bunnoedd wrth werthu dwy siop ym Mhontypridd.

Mwd niwclear

Neu pan arweiniais yr ymgyrch yn erbyn mwd niwclear yn cael ei garthu o'r tu allan i adweithydd niwclear yng Ngwlad yr Haf, cyn cael ei waredu yng Nghymru.


Tystysgrifau diogelwch tân ffug

Yr hydref hwn, datgelais sgandal fawr mewn perthynas â thystysgrifau diogelwch tân ffug yn cael eu llofnodi ar gyfer blociau o fflatiau yn ne Cymru, a hynny ar ôl trasiedi ddiweddar Grenfell.

Sgandal cladin

Ac rydw i wedi arwain galwadau i sicrhau cyfiawnder i'r rhai sy'n byw mewn fflatiau â chladin anniogel. Mae miliynau o bobl wedi fy ngwylio yn codi cwr y llen ar y sgandalau hyn.

Nid yw’r Sefydliad Cymreig wedi hoffi hyn. Maen nhw wedi gwneud popeth o fewn eu gallu i geisio fy rhwystro.

Mae fy meicroffon wedi'i ddiffodd dro ar ôl tro yn siambr y Senedd, rwyf wedi bod yn destun ymchwiliad parhaus gan y Comisiynydd Safonau ac yn awr mae’r Llywydd wedi fy ngwahardd rhag siarad yn y Senedd.

Yn y cyfamser, daeth Drakeford yn Brif Weinidog ac mae wedi gwneud camgymeriad ar ôl camgymeriad yn ystod y pandemig coronafirws.

Niferoedd brawychus y marwolaethau mewn cartrefi gofal

Fel pan anfonodd gleifion cartrefi gofal o'r ysbytai yn ôl i gartrefi gofal, a’r unigolion hynny wedi'u heintio â'r firws ond heb eu profi. Bu farw cannoedd o ganlyniad i hyn.

Methiant profion Covid-19

Neu pan fethodd â phrynu profion Covid-19 a allai fod wedi achub bywydau.

Dinistrio busnes

Nawr mae'n dinistrio busnesau ledled y wlad o ganlyniad i’r clo byr cenedlaethol diweddaraf. Mae rhieni yn cael eu hatal rhag prynu dillad plant mewn siopau oherwydd nad ydynt yn cael eu hystyried yn eitemau angenrheidiol. Mae ardaloedd cyfan yn ein trefi a'n dinasoedd bellach wedi eu cau i lawr.

Mae'r hunangyflogedig yn gorfod brwydro i gadw’r blaidd o’r drws. Ni all cerddorion ac artistiaid weithio. Mae busnesau lleol hirsefydlog yn mynd i’r wal.

Caeau gwyrdd 

Etholwyd Llafur ar yr addewid y byddent yn amddiffyn caeau gwyrdd Gorllewin Caerdydd. Ond maen nhw wedi adeiladu tai drud, na all y mwyafrif o bobl leol eu fforddio, ar bron pob un ohonyn nhw.

1604309221_labour_green_fields.png

Pan rybuddiais am gynlluniau Llafur i ysbeilio ein caeau gwyrdd, yn hytrach na chyfaddef eu bwriad, fe’m cyhuddwyd gan Drakeford o "godi bwganod". Ers hynny nid yw wedi gwneud unrhyw beth o werth i amddiffyn ein caeau gwyrdd a gwrthododd ateb fy nghwestiynau parhaus ar eu Cynllun Datblygu Lleol. Ac erbyn hyn, mae bron pob un o'n caeau gwyrdd wedi diflannu.


Fy egwyddorion

Byddaf yn sefyll dros y Blaid Genedlaethol, plaid yr wyf yn ei harwain ac â sefydlwyd eleni. Mae gennym eisoes Gynghorwyr yn cynrychioli cymunedau ledled Cymru mewn tri awdurdod lleol gwahanol, yn ogystal â chynghorwyr cymunedol ac aelod o'r Senedd. Os ydych chi am ddarganfod mwy am ein hegwyddorion yna ewch i wefan y Blaid Genedlaethol.

Trechu Drakeford

Nid yw Drakeford yn haeddu bod yn Brif Weinidog ac ni ddylai fod yn Aelod o Senedd Cymru dros Orllewin Caerdydd.

Mae yna un peth sy'n wirioneddol ddianghenraid yng Nghymru. Cyfrannwch i'm hymgyrch i drechu Drakeford unwaith ac am byth.

Got an idea like this?

Over £200 million has been raised from our crowd to support the projects they love! Plus tens of millions more unlocked by our partners.