The Sustain Wales Awards

The Sustain Wales Awards

To recognise and award the people and organisations in Wales who have excelled in the area of sustainable development

We did it!

On 29th Jul 2015 we successfully raised £70 with 3 supporters in 49 days

Project aim

To recognise and award the people and organisations in Wales who have excelled in the area of sustainable development and to share and celebrate their achievements and best practice stories with the wider world

About the project

Many people and organisations in Wales are doing great things under the umbrella of sustainable development. It is the intention of Cynnal Cymru-Sustain Wales to highlight this, to praise the achievements and showcase good practice.

We are inviting applications from individuals and organisations from the community sector, businesses, local authorities and other tiers of government.

The first Awards ceremony will be held in the Wales Millennium Centre on the 19 November 2015, with applications open until 7 August and online voting taking place throughout September.

We need your help in supporting, sharing and sponsoring the awards and to create a truly inspiring showcase of sustainable development in Wales.

Cynnal Cymru – Sustain Wales is the leading networking and membership organisation for sustainable development for over 12 years’.

For more information, please contact email awards@cynnalcymru.com or contact Dan Jones Tel : 02920 192021

 

Nod y Prosiect

Cydnabod a gwobrwyo 'r bobl a sefydliadau yng Nghymru sydd wedi rhagori ym maes datblygu cynaliadwy ac i rannu a dathlu eu campau a'i straeon arfer orau â'r byd ehangach

Am y Prosiect

Mae nifer o bobl a sefydliadau yng Nghymru yn gwneud pethau mawr dan ymbarél datblygu cynaliadwy. Mae'n fwriad gan Cynnal Cymru-Sustain Wales i dynnu sylw at hyn, i ganmol llwyddiannau ac arddangos arfer orau.

Rydym yn gwahodd ceisiadau gan unigolion a sefydliadau o'r sector cymunedol, busnesau, awdurdodau lleol a haenau eraill o lywodraeth.

Bydd y seremoni Wobrwyo gyntaf yn cael ei chynnal yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ar y 19 Tachwedd, 2015, gyda cheisiadau ar agor tan 7 Awst, a'r pleidleisio ar-lein yn digwydd drwy gydol mis Medi.

Rydym angen eich help wrth gefnogi, rhannu a noddi'r gwobrau ac i greu arddangosfa gwirioneddol ysbrydoledig o ddatblygu cynaliadwy yng Nghymru.

Ers 12 mlynedd, Cynnal Cymru - Sustain Wales yw'r sefydliad rhwydweithio ac aelodaeth fwyaf blaenllaw ar gyfer datblygu cynaliadwy.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch e-bost awards@cynnalcymru.com neu cysylltwch â Dan Jones 02920 192021

2009 - 2010 Cynnal Cymru Green Heroes


Got an idea like this?

Start your Crowdfunder