Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg (Welsh Day Nursery)

by Annette Evans in Llandudno Junction, Conwy Principal Area, Y Deyrnas Unedig

Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg (Welsh Day Nursery)

Total raised £0

£110,000 target 35 days left
0% 0 supporters
Keep what you raise – this project will receive all pledges made by 3rd July 2024 at 2:48pm

Codi arian i adeiladu estyniad ac ymateb i gostau rhedeg cynyddol/Raising money for building an extension and to meet increasing runing cost

by Annette Evans in Llandudno Junction, Conwy Principal Area, Y Deyrnas Unedig

(English below) Hoffai Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg godi arian i adeiladu estyniad ac ymateb i gostau rhedeg cynyddol. Sefydlwyd y Feithrinfa yn 2015 ar y cyd gan drigolion lleol a Menter Iaith Conwy gan nad oedd unrhyw ddarpariaeth gofal dydd gyfrwng Cymraeg i'w gael yn yr ardal. Mae yn Fenter Gymdeithasol nid er elw. Mae dirfawr angen estyniad ar y feithrinfa i gael mwy o le ynddo. Mae cost yr estyniad a rhedeg y Feithrinfa wedi codi yn sylweddol oherwydd chwyddiant. Er ein bod am chwilio am grantiau byddwn hefyd yn edrych ar godi arian yn lleol i gyfrannu at y costau. Buaswn yn ddiolchgar iawn am eich cefnogaeth fel bod modd parhau a datblygu gwasanaeth hanfodol ac unigryw Cymraeg ar lannau Sir Conwy.

Meithrinfa Gymraeg Derwen Deg would like to raise money to build an extension and respond to increasing running costs. The Nursery was established in 2015 jointly by local residents and Menter Iaith Conwy as there was no Welsh medium day care provision in the area. It is a not for profit Social Enterprise. The nursery desperately needs an extension to have more space in it. The cost of the extension and running the Nursery has risen significantly due to inflation. Although we want to look for grants we will also look at raising money locally to contribute to the costs. We would be very grateful for your support so that it is possible to continue and develop an essential and unique Welsh medium service on the shores of Conwy County.

Show your support

Payment and personal details are protected