Freshfields Horse Track Resurfacing

by Freshfields Animal Rescue in Wales

Freshfields Horse Track Resurfacing
We did it
On 10th March 2016 we successfully raised £1,630 with 28 supporters in 28 days

Torrential rains we've been having almost washed away the horse track in our Wales shelter. Please pledge your support in rebuilding it!

by Freshfields Animal Rescue in Wales

 New stretch target

Dear friends,

Your amazing support made it possible to not just reach our current goal, but to go above it with nearly £500! We have set up a new stretch goal, as the campaign will run for two more weeks. Any extra money raised, will go to increasing the quality of the track resurfacing and considering better types of surface!

Thank you so much for stepping up and supporting us and the animals! Without your generosity, a small charity like ours will never be able to provide help and support to all abused and neglected animals and support the local community!

Thank you,

Freshfields Animal Rescue Team

 

Annwyl gyfeillion,

Mae eich cefnogaeth anhygoel yn ei gwneud yn bosibl i nid yn unig yn cyrraedd ein nod ar hyn o bryd, ond i fynd uwch ei ben gyda bron i £ 500! Rydym wedi sefydlu nod darn newydd, gan y bydd yr ymgyrch yn rhedeg am bythefnos mwy. Unrhyw arian ychwanegol a godir, yn mynd i gynyddu ansawdd y wyneb newydd trac ac ystyried gwell mathau o arwyneb!

Diolch yn fawr am gamu i fyny a ni a'r anifeiliaid sy'n cefnogi chi! Heb eich haelioni, bydd elusen fach fel ni byth yn gallu rhoi cymorth a chefnogaeth i bob anifail cam-drin a'u hesgeuluso a chefnogi'r gymuned leol!

Diolch,

Tîm Achub Anifeiliaid Freshfields


HELP FRESHFIELDS GET BACK ON TRACK!

Freshfields Animal Rescue needs your help to get us over the latest obstacle in our path. The tracks at our Horse and Pony Sanctuary in North Wales have been washed away by the recent torrential rain. It's now almost impossible for vehicles to travel up to the Shelter, which is affecting every aspect of our day to day running including managing the adoption process for our rescued animals. The horses in our sanctuary, many of them elderly, are struggling to walk to their stables on the rough and uneven ground

We urgently need your help so that we can carry on our vital work to transform the lives of abused, abandoned and unwanted animals. 

Please donate as much as you can. Our target is £1,000 and the campaign will run until March 10th. 

Thank You on behalf of the animals.

 

YN OL AR Y TRAC

Mae ‘Freshfields Animal Rescue’ angen eich cymorth i’n cynorthwyo i orchfygu ein rhwystr diweddaraf.  Mae’r llwybrau yn ein cangen yng Ngogledd Cymru wedi cael eu golchi i ffwrdd yn ystod y glaw trwm diweddar.  Bellach mae bron yn amhosb i gerbydau deithio i fyny at a Gwarchodfa ac o ganlyniad yn effeithio ar bob agwedd o’r gwaith dydd i ddydd gan gynnwys rheoli’r broses mabwysiadu’r anifeiliaid a achubwyd.  Mae’r ceffylau, nifer ohonynt yn oedrannus, yn ei chael hi’n anodd cerdded ar y tirwedd garw ac anwastad.

Rydym angen eich help ar frys fel y gallwn barhau gyda’n gwaith angenrheidiol o weddnewid bywydau anifeiliaid sydd wedi cael eu camdrin a’u gadael.

Cyfranwch cymaint ag y gallwch os gwelwch yn dda.  Mae gennym targed o £1,000 a bydd yr ymgyrch yn rhedeg hyd at Mawrth 10fed. 

Diolch yn fawr, ar ran yr anifeiliaid!

 

 

Rewards

This project offers rewards in return for your donation. Please select a reward below.

£1 or more

£1 Reward

Thank you for supporting us! Diolch i chi am ein cefnogi!

£2 or more

£2 Reward

Thank you for supporting us! Diolch i chi am ein cefnogi!

£5 or more

£5 Reward

Thank you for supporting us! Diolch i chi am ein cefnogi!

£10 or more

£10 Reward

Thank you for supporting us! Diolch i chi am ein cefnogi!

£20 or more

£20 Reward

Thank you for supporting us! Diolch i chi am ein cefnogi!

£50 or more

£50 Reward

Thank you for supporting us! Diolch i chi am ein cefnogi!

£100 or more

£100 Reward

Thank you for supporting us! Diolch i chi am ein cefnogi!

Got an idea like this?

Over £200 million has been raised from our crowd to support the projects they love! Plus tens of millions more unlocked by our partners.