Help Labour Win Montgomeryshire & Glyndwr

by Anthony Wedlake in Wrexham, Wrexham Principal Area, United Kingdom

Help Labour Win Montgomeryshire & Glyndwr

Total raised £550

raised so far

13

supporters

To make history with the first ever Labour MP in Montgomeryshire and retake Glyndwr from the Tories

by Anthony Wedlake in Wrexham, Wrexham Principal Area, United Kingdom

We're still collecting donations

On the 14th June 2024 we'd raised £530 with 13 supporters in 21 days. But as every pound matters, we're continuing to collect donations from supporters.

I'm Steve Witherden and I'm proud to be Welsh Labour's Parliamentary Candidate in Montgomeryshire & Glyndwr - please help me win the seat so we can unwind the years of Tory neglect and austerity. 

Steve Witherden ydw i ac rwy'n falch o fod yn Ymgeisydd Seneddol Llafur Cymru dros Sir Drefaldwyn a Glyndŵr - helpwch fi i ennill y sedd fel y gallwn ddadflino'r blynyddoedd o esgeulustod a llymder y Torïaid.

We are the only party that can beat the Tories in Montgomeryshire & Glyndwr and in doing so defeat Rishi Sunak's cheerleader - Craig Williams.

This election will be fought with new Boundaries.  Glyndwr, which covers the communities to the immediate south of Wrexham, has been added to the county of Montgomeryshire. 

The inclusion of Glyndwr means that Welsh Labour are the only party that can beat the Tories.

The new constituency takes in the old Montgomeryshire seat and adds parts of the old Clwyd South constituency such as Cefn Mawr, Plas Madoc, Acrefair, Chirk, Rhosllanerchrugog, Ruabon, Johnstown & Pant and the Ceiriog Valley. 

But we can't win the election on paper. This is a vast constituency that stretches from Machynlleth to Rhostyllen and without big rich backers, we need your help and every penny counts.  

The Tories have raised the spending limits and are pouring huge amounts into online ads and royal mail leaflets.  

To make sure that every elector hears from us between now and polling day we're going to have to invest in digital advertising and Royal Mail delivery as well as traditional campaigning such as door knocking and street stalls. 

I’m asking for help because I know with a well funded online campaign, backed up by the enthusiasm and hard work of our brilliant volunteer team, we can win here and win the country for Labour.

I've got a campaign plan ready to go and a great team already busy on the streets. 

We need to ramp up our campaign activity urgently, so we have just a few weeks to raise this amount. Please give what you can - even £5 will make a difference. 

Let’s win this together. Thank you.

*NOW FOR THE VERY IMPORTANT LEGAL BIT - DON'T SKIP!* 

Donations to a political party are regulated by the Political Parties Elections and Referendums Act 2000. By making a donation to this campaign, you are accepting the following terms and conditions:

  • I am donating to Montgomeryshire & Glyndwr Constituency Labour Party.
  • If I donate more than £500, checks will be made to ensure my name is listed on the UK electoral register (excluding the Channel Islands and Isle of Man).
  • If I donate more than £1,500 to a Constituency Labour Party or more than £7,500 to the national Labour Party in a calendar year, my name and the amount of the donation will be published on the Electoral Commission's website, although my home address will not be made public.
  • I must use my own funds to make a donation to the Labour Party.
  • Donations are not tax-deductible.

Promoted by and on behalf of Steve Witherden, c/o Welsh Labour, 2 Bryn View, Llangollen Road, Acrefair, LL14  3RU

Ni yw’r unig blaid all guro’r Torïaid yn Sir Drefaldwyn & Glyndŵr ac wrth wneud hynny trechu un o gefnogwr cryfaf Rishi Sunak – Craig Williams.

Bydd yr etholiad hwn yn cael ei ymladd gyda Ffiniau newydd. Mae ardal Glyndŵr yn cynnwys cymunedau i'r de o Wrecsam, sydd wedi uno a Sir Drefaldwyn.

Mae cynnwys Glyndŵr yn golygu mai Llafur Cymru yw'r unig blaid all guro'r Torïaid.

Mae'r etholaeth newydd yn cymryd hen sedd Sir Drefaldwyn ac yn ychwanegu rhannau o hen etholaeth De Clwyd fel Cefn Mawr, Plas Madoc, Acrefair, Y Waun, Rhosllannerchrugog, Rhiwabon, Johnstown a Phant a Dyffryn Ceiriog.

Ond ni allwn ennill yr etholiad ar bapur. Mae hon yn etholaeth eang sy'n ymestyn o Fachynlleth i Rhostyllen a heb gefnogwyr mawr cyfoethog, mae angen eich cymorth chi ac mae pob ceiniog yn cyfrif.

Mae'r Torïaid wedi codi'r terfynau gwariant ac yn arllwys symiau enfawr i hysbysebion ar-lein a thaflenni post brenhinol.

Er mwyn gwneud yn siŵr bod pob etholwr yn clywed gennym rhwng nawr a'r diwrnod pleidleisio, bydd yn rhaid i ni fuddsoddi mewn hysbysebu digidol a dosbarthu llythyrau drwy'r Post Brenhinol yn ogystal ag ymgyrchu traddodiadol fel curo drysau a stondinau stryd.

Rwy’n gofyn am help oherwydd rwy’n hyderus, gydag ymgyrch ar-lein sydd wedi’i hariannu’n dda, ynghyd a brwdfrydedd gwaith caled ein tîm gwych o wirfoddolwyr, y gallwn ennill yma ac ennill y wlad i Lafur.

Mae gen i gynllun ymgyrchu yn barod i fynd a thîm gwych eisoes yn brysur ar y strydoedd.

Mae angen inni gynyddu ein gweithgarwch ymgyrchu ar frys, felly dim ond ychydig wythnosau sydd gennym i godi'r swm hwn. Rhowch yr hyn a allwch - bydd hyd yn oed £5 yn gwneud gwahaniaeth.

Gadewch i ni ennill hyn gyda'n gilydd. Diolch.

*NAWR AM Y DIR CYFREITHIOL PWYSIG IAWN - PEIDIWCH Â SGIPIO!*

Mae rhoddion i blaid wleidyddol yn cael eu rheoleiddio gan Ddeddf Pleidiau Gwleidyddol, Etholiadau a Refferenda 2000. Drwy gyfrannu at yr ymgyrch hon, rydych yn derbyn y telerau ac amodau canlynol:

Rwy'n rhoi rhodd i Blaid Lafur Etholaeth Sir Drefaldwyn a Glyndŵr.

Os byddaf yn rhoi mwy na £500, gwneir sieciau i sicrhau bod fy enw wedi'i restru ar gofrestr etholiadol y DU (ac eithrio Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw).

Os rhoddaf fwy na £1,500 i Blaid Lafur Etholaethol neu fwy na £7,500 i’r Blaid Lafur genedlaethol mewn blwyddyn galendr, bydd fy enw a swm y rhodd yn cael eu cyhoeddi ar wefan y Comisiwn Etholiadol, er na fydd fy nghyfeiriad cartref yn cael ei wneud yn gyhoeddus.

Rhaid imi ddefnyddio fy arian fy hun i wneud rhodd i'r Blaid Lafur.

Nid yw rhoddion yn drethadwy.

Rewards

This project offered rewards

£20 or more

Social Media Boost

Pays for us to boost key messages to voters on social media

£100 or more

Royal Mail Leaflet Delivery

This will pay for Royal Mail to leaflet a whole village

£500 or more

Digital Campaign

Delivers a full, targeted digital campaign for one week during the general election campaign

Show your support

Payment and personal details are protected