Artist relief fund in Bulgaria

by Vesislava Zheleva in Bulgaria

Artist relief fund in Bulgaria
We did it
On 25th April 2020 we successfully raised £860 with 16 supporters in 28 days

Will you help raise emergency relief funds for artists in Bulgaria? Funds will be given to artists who have lost income due to COVID-19

by Vesislava Zheleva in Bulgaria

For English, please scroll down 

Според информация в "Заплатомер", нетната месечна заплата в категорията "изкуство и култура" може да варира от 483 лв. (за танцьор) до 2, 039 лв. (за дизайнер). За много артисти това заплащане вече го няма.

Макар и извънредното положение да беше обявено на 13-и март, българското правителство отмени всички културни, образователни и спортни събития на закрито като превантивна мярка още на 8-и март. На 11-и март, Световната Здравна Организация обяви COVID-19 за пандемия. 

Две седмици след обявеното извънредно положение (27.03.2020), в България има 276 потвърдени случая, 8 излекувани и 3 смъртни (източник: Свободна Европа, март 2020). Всички знаем, че това далеч не са единствените щети - за периода 16-20 март са регистрирани 6, 894 безработни (източник: DW, март 2020). 

Културният сектор не остава незасегнат -  загубите от отменените до юни събития възлизат над 7 милиона лева (източник: Дневник, март 2020). Стотици артисти, които работят в сферата на музиката, сценичните и визуалните изкуства, повечето от тях на свободна практика, са засегнати. Помислете, бихте ли могли да изкарате времето под карантина без музика, без филми, без театър, без литература, без комедия, без компютърни игри дори? Казват, че изкуството лекува душата. Сега, когато всички ние отговорно стоим вкъщи, съвременни автори не спират да споделят изкуството си безвъзмездно, чрез онлайн платформите. Само за справка - на 10 март, от 18:30ч. над 3,600 човека са гледали заедно спектакъла "Вуйчо Ваньо" по А. П. Чехов излъчен на живо през фейсбук страницата на Театър Възраждане (източник: официалната страница на Театър Възраждане във фейсбук). 

За 2018 година България е с 1 млрд. лева приходи от културен туризъм споделя директора на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов, което е 1/3 от приходите в сектора (източник: Монитор, май 2019 г.). По негови думи “културният туризъм започна да измества морския” (източник: investor.bg, януари 2020). Миналата година Пловдив беше и Европейска столица на културата.

От началото на март, досега обаче нещата поеха друг развой, затова стартирам този фонд за набиране на средства, с който се надявам колективо да подадем ръка на артистите, които останаха без доходи, а битовите им разходи продължават да текат. Няма да спекулирам за предстоящите трудности, пред които са изправени творците... 

Идеята за тази кампания дойде след като видях кампанията по-конкретно на Gordon Dalton, която пък е вдъхновена от тази на Luke Barnes, но подобни кампании има вече по целия свят. Искрено се надявам да се припознаете в каузата и който може да дари. Бъдете щедри. 

Как ще се използват средствата? Идеята е да се осигури парично облекчение от 250 лева за творци, загубили работата и доходите си заради COVID-19. Ако имате нужда от финансово облекчение, моля попълнете следния формуляр https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerQvVXu2IymJHexVvICyAGQLe3E-NyWZ7_QZVxwt0HV8ClhQ/viewform. Облекченията ще се раздадат по ред на записване след края на кампанията. Ако кампанията набере повече от зададената сума, всички средства ще бъдат раздадени на следващите записани. Сумите ще бъдат преведени по банкова сметка.

Условия

Паричното облекчение е насочено към творци, които са загубили (ще загубят) доходите си.

Вие се занимавате професионално в сферата на изкуството и културата (приложни, сценични, визуални изкуства и музика).

Имате загуба от отменено участие, събитие или проект заради пандемията COVID-19.

Вие сте лице, което живее и твори в България.

Не виждате как ще всържете двата края. Моля бъдете съвестни, когато попълвате формуляра!

Бележки: Облекчението е насочено към индивидуални лица, а не бизнеси, сдружения или организации. Допуска се само една безвъзмездна помощ за кандидат. Предимство имат тези, които първи са подали заявка за облекчението.  Като организатор на кампанията, аз няма да се възползвам от това парично облекчение. 

Може да направите символично дарение от £1.

Повече информация за COVID-19 тук: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Благодаря ви!

~

За мен: Привет от мен, Весислава Желева.
Аз съм художник на свободна практика и живея във Велико Търново. Понастоящем съм доброволец към „Акад. Екатерина Каравелова” в координирането на социалния формат “Тя във Велико Търново” и участник в менторската програма на Българската Чийвнинг Асоциация “Shapers of Tomorrow”. Също така съм стажант в ТАМ - независим проект и културно пространство, което функционира като бар, и място за събития и общности (в момента затворено). Последно - участник съм в "Заедно в час", випуск 2020.

///

According to information on zaplatomer (an online platform about wages in Bulgaria), the net monthly salary in the arts and culture branch can range from 483 levs (for a dancer) to 2, 039 levs (for a designer). Roughly 483 levs = £220 or $275, while 2, 039 levs = £930 or $1, 160. For many, this wage is now gone.

Although the state of emergency was declared on March 13, the Bulgarian government cancelled all indoors cultural, educational and sporting events as a preventative measure as early as March 8. On March 11, the World Health Organization declared COVID-19 a pandemic. 

Two weeks after the declared state of emergency (27/03/2020), there are 276 confirmed cases in Bulgaria, 8 cured and 3 deaths (source: Free Europe, March 2020). We all know that these are by far not the only damages caused by COVID-19 - for the period 16-20 March 6, 894 people registered as unemployed (source: DW, March 2020). 

The cultural sector is not unaffected - losses from the cancelled until June events, amount to over BGN 7 million (source: Dnevnik, March 2020). Hundreds of people working in the performing arts, music and visual arts, most of them freelance, are affected. Think about it, could you have spent this quarantine without music, without movies, without theatre, without literature, without comedy, without even computer games? There's a saying that art heals the soul, now that we all responsibly stay at home, living artists haven't stopped sharing their art for free, through online platforms. Just for reference on March 10th, from 6:30 pm. more than 3,600 people watched together AP Chekhov's 'Uncle Vanyo' play via the Facebook page of the Vuzrazhdane Theater. (Source: the official page of the Vuzrazhdane Theater on Facebook).

For 2018, Bulgaria has BGN 1 billion in revenues from cultural tourism, according to Rumen Draganov, Director of the Institute for Analysis and Evaluation in Tourism, which is 1/3 of the revenues in the sector (Source: Monitor, May 2019). In his words, 'cultural tourism has begun to outdo the marine [tourism]' (source: investor.bg, January 2020). Last year, Plovdiv was also the European Capital of Culture.

However, since early March, things have taken a different route, what's why I am launching this fundraiser, with which I hope we'll collectively lend a hand to artists who were left without income and their household expenses haven't ended. I will not speculate on the forthcoming hardships facing the cultural and art professionals ... 

The idea behind this campaign came after I saw a campaign by Gordon Dalton, which in turn was inspired by Luke Barnes, however similar campaigns already exist Worldwide. I truly hope that this cause speaks to you, and if you can donate, please be generous. 

How things will happen - the idea is to provide an emergency cash allowance of 250 lv. (roughly £115 or $145) for artists who have lost their jobs and income because of COVID-19. If you need financial relief, please fill in the form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerQvVXu2IymJHexVvICyAGQLe3E-NyWZ7_QZVxwt0HV8ClhQ/viewform. The reliefs will be paid in first come first served method once the campaign is over. If we raise more than the target, all funds will be paid to those who have signed next in line. Money will be paid into the applicants' bank accounts.

Eligibility 

This emergency relief is for artists who have (or will have) lost income.

You are working professionally in the arts and culture field (applied arts, performing arts, visual arts and music).

You have lost income due to a cancelled gig, event or project because of the COVID-19 pandemic.

You are a person who lives and works in Bulgaria.

You cannot seem to be able to make ends meet - please be honest and very fair when filling in the form.

Notes: The relief is aimed at individuals, not businesses, associations or organisations. Only one fund per applicant allowed, priority will be given to those first to apply for relief. As a campaign organiser, I will not take relief funds for myself. 

You can donate as much as £1.

More information on COVID-19 here: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Thank you!

~

About me: Hi, I am Vesislava Zheleva,
I am a freelance artist and I live in Veliko Tarnovo. Currently I am a volunteer at 'Acad. Ekaterina Karavelova' in the coordination of the social format 'She in Veliko Turnovo' and I'm a mentee of the Bulgarian Chevening Association's mentoring program “Shapers of Tomorrow”. I am also an intern at TAM - an independent project and cultural venue that functions as a bar, and a space for events and communities (currently closed), and a participant in the program Teach for All Bulgaria for 2020.

Got an idea like this?

Over £200 million has been raised from our crowd to support the projects they love! Plus tens of millions more unlocked by our partners.