Neil McEvoy 4 Cardiff West: Not Politics as Usual

by Ceri McEvoy in Cardiff

We did it
On 11th February 2016 we successfully raised £1,120 with 27 supporters in 56 days

Please lend your support to ensure the change Cardiff West needs: a Plaid Cymru victory in May 2016

by Ceri McEvoy in Cardiff

New stretch target


Our candidate Neil McEvoy stands on his strong record in local government in Cardiff. Neil is a councillor in Fairwater and between 2008-12 was Deputy Leader of Cardiff Council when Plaid Cymru & the Liberal Democrats formed a coalition to govern the city. Neil is available to meet any resident to explain why 2 votes for Plaid are important. Contact him to make an appointment for a chat on the phone, on Skype, over a cup of tea, a pint or a glass of wine. You can email him at neil@mcevoy2016.cymru or call him on 07974439640.

When elected to the Assembly, Neil will be shouting from the rooftops for:

 • A law to protect Cardiff's green field spaces
 • Local housing to be reserved for local people
 • Unacceptable Council pay packages of up to £230,000 to be cut
 • A law to guarantee housing and health care to soldiers who have seen active service
 • Much needed investment in mental health
 • Shared parenting, so that children see both parents and both sets of grand parents after divorce or break-up

Plaid Cymru is the change that Cardiff West needs: vote Neil McEvoy and Plaid Cymru in May 2016.

Neil McEvoy for Cardiff West: not politics as usual

Mae ein hymgeisydd Neil McEvoy yn sefyll ar ei record gadarn mewn llywodraeth leol yng Nghaerdydd. Mae Neil yn gynghorydd yn y Tyllgoed a rhwng 2008-12 bu'n Ddirprwy Arweinydd Cyngor Caerdydd mewn clymblaid gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol. Mae Neil ar gael i gwrdd ag unrhyw breswylydd i esbonio pam fod rhoi 2 bleidlais i Plaid Cymru yn bwysig. Cysylltwch ag ef i wneud apwyntiad ar y ffôn,ar Skype, dros baned o de, peint neu wydraid o win. Gallwch anfon ebost at neil@mcevoy2016.cymru neu ffonio 07974439640.

Pan gaiff Neil McEvoy ei ethol i'r Cynulliad, bydd yn brwydro'n galed am:

 • Cyfraith i ddiogelu caeau gwyrdd Caerdydd
 • Tai lleol ar gyfer pobl leol
 • Torri pecynnau cyflod annerbyniol mewn Cynghorau o hyd at £230,000 y flwyddyn
 • Cyfraith i warantu tai a gofal iechyd i filwyr sydd wedi ymladd dros eu gwlad
 • Buddsoddi mewn iechyd meddwl
 • Rhannu rhianta, fel bod plentyn yn medru gweld y ddau riant a'r naill bâr o neiniau a theidiau ar ôl ysgariad neu dor-berthynas.

Plaid Cymru yw'r newid sydd ei angen ar Orllewin Caerdydd: pleidleisiwch NeilMcEvoy a Phlaid Cymru ym Mai 2016.

Neil McEvoy dros Orllewin Caerdydd: nid gwleidyddiaeth fel yr arfer.

     

Rewards

This project offers rewards in return for your donation.

£5 or more

£5 Reward

Diolchwn i chi am gyfrannu £5 You have our thanks for donating £5

£10 or more

£10 Reward

Cewch ein diolch, eich enw ar wefan Plaid Gorllewin Caerdydd ynghyd â bathodyn. Your name listed on the Plaid Cardiff West website, our thanks, a badge and a Skpye call from Neil.

£25 or more

£25 Reward

Cewch ein diolch, eich enw ar wefan Plaid Gorllewin Caerdydd, poster ffenestr wedi'i lofnodi gan yr ymgeisydd ynghyd â bathodyn. Your name listed on the Plaid Cardiff West website, our thanks, a window poster signed by the candidate, a badge and a Skype call from Neil

£50 or more

£50 Reward

Cewch ein diolch, eich enw ar wefan Plaid Gorllewin Caerdydd, bathodyn, poster ffenestr wedi'i lofnodi gan yr ymgeisydd ynghyd â galwad ffôn gan Neil. Your name listed on the Plaid Cardiff West website, our thanks, a window poster signed by the candidate, a badge and a telephone / Skype call from Neil.

£100 or more

£100 Reward

Gwahoddiad i fynychu cinio Dydd Gŵyl Dewi Clwb y Ddinas ym mis Mawrth 2016, gyda siaradwr gwadd arbennig a Neil McEvoy, Enw ar y wefan, poster wedi'i lofnodi ynghyd â bathodyn. An invite to our St David's Day Clwb y Ddinas Dinner in March 2016, with special guest speaker and Neil McEvoy, Name on website, signed poster by candidate, badge and a Skype call from Neil.

Got an idea like this?

Our crowd has raised over £70 million for bright ideas and good causes.