Misneachd aig a' Mhòd - Misneachd at the Mòd

by Misneachd Alba in Sandbank, Scotland, United Kingdom

We did it
On 20th October 2018 we successfully raised £1,045 with 32 supporters in 28 days

Tha Misneachd feumach air taic airson a bhith ag iomairt aig a' Mhòd, agus sinn a' cur a' phlana Ghàidhlig raidigich againn air bhog.

by Misneachd Alba in Sandbank, Scotland, United Kingdom

New stretch target

[Gà] A bharrachd air bòrd agus àite-fuirich aig a' Mhòd fhèin, bidh cothrom againn a bhith a’ leantainn air adhart leis an iomairt agus sinn a’ cur air dòigh thachartasan eile às dèidh a’ Mhòid a thaobh a bhith a’ brosnachadh a' phlana Ghàidhlig radaigich againn agus a’ toirt seachad òraidean, bhùthan-obrach agus iomairtean eile.

[Eng] On top of being able to pay for our table and accommodation at the Mòd itself, we will have a chance to carry on with our campaign and organise events after the Mòd to promote our Gaelic plan, such as talks, workshops and other activities.


Misneachd aig a’ Mhòd ~ Misneachd at the Mòd

[English below]

’S e buidheann iomairt a th’ ann am Misneachd a tha a strì airson còraichean luchd-labhairt is luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig gus dèanamh cinnteach gum bi coimhearsnachdan Gàidhlig a’ soirbheachadh anns an àm ri teachd. 

Tha sinn a’ creidsinn gu bheil e cudromach gu bheil Misneachd an làthair aig a’ Mhòd, fèis nàiseanta na Gàidhlig, airson an teachdaireachd againn a sgaoileadh agus airson a bhith ag èisteachd ri daoine bho air feadh na h-Alba aig a bheil ceangal ris a’ chànan. 

’S e an rud as motha a tha fa-near dhuinn Plana Radaigeach airson na Gàidhlig a chur air bhog aig a’ Mhòd – freagairt agus dùbhlan don phlana nàiseanta a thàinig a-mach na bu tràithe am bliadhna. Bidh bòrd againn ann an Taisbeanadh na Gàidhlig tron t‑seachdain cuideachd. 

Tha am Mòd am bliadhna a’ tachairt ann an Dùn Omhain eadar 12mh agus 20mh den Dàmhair.

’S e buidheann gu tur saor-thoileach a th’ ann am Misneachd nach bi a’ faighinn maoineachadh sam bith bhon riaghaltas no buidhnean oifigeil sam bith, is mar sin tha sinn feumach air taic-airgid bhon t-sluagh airson an obair againn a chumail a’ dol.

Bidh sinn glè thaingeil airson rud sam bith a bheir sibh dhuinn. Bidh an tabhartas agaibh a’ leigeil dhuinn na leanas a choileanadh:

· bòrd a bhith againn ann an Taisbeanadh na Gàidhlig aig a’ Mhòd Diluain gu Dihaoine 9m gu 5f.

· àite-fuirich a bhith againn ann an Dùn Omhain airson an fheadhainn a bhios a’ ruith a’ bhùird agus nan tachartasan againn gu saor-thoileach.

· tachartas airson am Plana Radaigeach airson na Gàidhlig a chur air bhog, le panail de luchd-labhairt a’ toirt seachad an cuid bheachdan.

· sreath de dh’òraidean goirid / bùthan-obrach mu dheidhinn iomairtean Gàidhlig air iomall a’ Mhòid.

· cosgaisean ro-làimh an lùib a bhith a’ clò-bhualadh a’ Phlana Radaigich, bhileagan agus iris ùr.

[ENG]

Misneachd is a voluntary group which campaigns for the rights of Gaelic speakers and learners, in order to ensure a future for Gaelic communities. 

We think it’s important to have a presence at the Mòd, the national Gaelic festival, to share our message and to listen to people involved in Gaelic from across Scotland. 

The main focus of our visit to the Mòd will be launching our new Radical Plan for Gaelic, a response and challenge to the National Gaelic Language Plan which came out earlier this year. We will also have a stall at the Gaelic Exhibition throughout the week. 

This year’s Mòd is being held in Dunoon, 12th to 20th October.

Misneachd is an entirely voluntary organisation which receives no funding from government or official bodies. We are therefore dependent on donations to keep our work going.

We will be very grateful for any amount you can spare. Your donation will help us to fulfil the following aims:

· having a table at the Gaelic Exhibition at the Mòd, Monday to Friday 9 to 5.

· accommodation in Dunoon for our volunteers.

· organise an event to launch the Radical Plan for Gaelic, with a panel of speakers discussing the themes raised in the document.

· organise a series of short talks / work-shops on different aspects of Gaelic campaigning on the fringe of the Mòd.

· upfront costs of printing the Radical Plan for Gaelic, leaflets and a new magazine.

Rewards

This project offers rewards in return for your donation.

£50 or more

Duais £50

Gheibh sibh lethbhreac saor an asgaidh de a h-uile àireamh den iris againn san am ri teachd.


Got an idea like this?

Our crowd has raised over £60 million for bright ideas and good causes.