Geiriau Diflanedig for primary schools in Wales

by Graffeg in Cardiff, Wales, United Kingdom

We did it
On 11th October 2019 we successfully raised £16,860 with 162 supporters in 69 days

I ddarparu copi o Geiriau Diflanedig i bob ysgol gynradd yng Nghymru. Provide a copy of Geiriau Diflanedig to every primary school in Wales

by Graffeg in Cardiff, Wales, United Kingdom

Arhosiad moethus yn Twr y Felin / Luxury Break at Twr y Felin Hotel

Scroll down to read in English

Enillwch arhosiad gwely a brecwast moethus dwy noson mewn ystafell windmill indulgentyng ngwesty celf gyfoes cyntaf Cymru, Twr y Felin, Tyddewi, Sir Benfro, gyda chinio tri chwrs i ddau ym Mwyty RosetteBlas.

Wedi’i adeiladu’n wreiddiol ym 1806 fel melin wynt weithredol, mae Twr y Felin nawr yn westy celf moethus, wedi’i leoli yn ninas leiaf Prydain, Tyddewi, lle gall gwesteion ddisgwyl croeso cynnes traddodiadol - ‘croeso cynnes Cymreig’.

Wedi'i adfer a'i ymestyn yn ofalus, gyda dyluniad cyfoes drwyddo draw sy'n cyferbynnu'n hyfryd â nodweddion unigryw'r adeilad hanesyddol, mae'r gwesty bellach yn gartref i 21 ystafell wely gan gynnwys dwy ystafell unigryw - gan gynnwys 'Tyddewi' - gofod arbennig o fewn twr melin wynt wreiddiol y safle, sydd âgolygfeydd ysblennydd 360 gradd o Benrhyn Dewi o'i arsyllfa ei hun.

Rydym yn croesawu plant 12 oed a hŷn.
Fel safle hypo-alergenig, ni allwn dderbyn anifeiliaid anwes.

* Telerau ac Amodau: Mae'r wobr yn seiliedig ar ddau westai yn rhannu ystafell ddwbl neu efell, ac mae'n cynnwys brecwast a chinio tri chwrs i ddau ym mwyty dau RosetteBlas, parcio a Wi-Fi rhad. Mae'r wobr ar gael rhwng dydd Sul a dydd Iau YN UNIG, rhwng Tachwedd 1af 2019 a Mawrth 31ain 2020, ac eithrio Gwyliau Ysgol, Gwyliau Banc a Dydd Sant Ffolant . Yn amodol ar newid ac argaeledd ar adeg archebu.

 

Win a two-night luxury bed and breakfast stay in a windmill indulgent room at Wales’ first contemporary art hotel, Twr y Felin, St Davids, Pembrokeshire, Wales, with a three course dinner for two at the Rosette Blas Restaurant.

Originally built in 1806 as a working windmill, today Twr y Felin is a luxury art hotel, located in Britain’s smallest city, St Davids, where guests can expect a traditional ‘Croeso Cynnes’ – ‘warm Welsh welcome’.

Meticulously restored and extended, featuring contemporary design throughout which contrasts beautifully with the unique characteristics of the historic building, the hotel is now home to 21 bedrooms including two unique suites – including ‘Tyddewi’ – a distinctive space occupying the site’s original windmill tower, which boasts spectacular 360 degree views of the St Davids Peninsula from its very own observatory.

We welcome children 12 years and over.

As a hypo-allergenic property, we unable to accept pets.

*Terms and Conditions: The prize is based on two guests sharing a double or twin room and includes breakfast and a three-course dinner for two at two Rosette Blas Restaurant, complimentary parking and Wi-Fi. The prize is available between Sunday and Thursday ONLY, between November 1st 2019 and March 31st 2020, excluding School and Bank Holidays and Valentines. Subject to change and availability at the time of booking.


There are no comments on this update yet.

You can only post a comment if you have backed this project. Support project


Rewards

This project offers rewards in return for your donation.

£10 or more

Raffl Paentio / Painting Raffle

Mynediad i raffl i ennill Dwrgi inc Bydd pob rhodd o £10 nid yn unig yn prynu copi o Geiriau Diflanedig, ond hefyd yn rhoi mynediad i 'raffl' i ennill Dwrgi inc grweiddiol gan Jackie Morris, wedi ei greu gydag inc Sumi a dŵr afon ar bapur dyfrlliw 10cm x 25cm. / Each donation will not only buy a copy of Geiriau Diflanedig for each primary school in Wales, but will also enter the donor into a 'raffle' to win an original Jackie Morris inked otter.

£20 or more

6 of 50 claimed

The Snow Leopard

Copi wedi'i lofnodi o The Snow Leopard gan Jackie Morris. / A signed copy of The Snow Leopard by Jackie Morris.

£20 or more

7 of 50 claimed

The Ice Bear

Copi wedi'i lofnodi o The Ice Bear gan Jackie Morris. / A signed copy of The Ice Bear by Jackie Morris.

£20 or more

8 of 50 claimed

Set o ddau boster / Set of two posters

Set o ddau boster gan Jackie Morris: The Names of the Otter a The Names of the Hare. / A set of two posters by Jackie Morris: The Names of the Otter and The Names of the Hare.

£25 or more

5 of 50 claimed

Taleb Llyfr Graffeg £25 / Graffeg £25 Book Voucher

Taleb gwerth £25 ar www.graffeg.com / A voucher worth £25 on www.graffeg.com

£30 or more

13 of 50 claimed

Calendr 2020 / 2020 Calendar

Copi o Galendr 2020 The Lost Words: Spell Songs, sydd yn cynnwys paentiadau o Spell Songs, sef darn cerddorol wedi ei ysbrydoli gan The Lost Words, a gynhyrchwyd gan Folk by the Oak. / A copy of The Lost Words: Spell Songs 2020 Calendar, featuring paintings from Spell Songs, a musical evocation of The Lost Words, produced by Folk by the Oak.

£40 or more

1 of 50 claimed

Set o bedwar poster / Set of four posters

Set o bedwar poster gan Jackie Morris: Tell Me a Dragon, Tiger, Snow Leopard ac Ice Bear. / A set of four posters by Jackie Morris: Tell Me a Dragon, Tiger, Snow Leopard and Ice Bear.

£50 or more

23 of 50 claimed

Llyfr wedi'i lofnodi / Signed Book

Copi o Geiriau Diflanedig wedi’i lofnodi gan Robert Macfarlane, Jackie Morris a Mererid Hopwood. / A copy of Geiriau Diflanedig, signed by Robert Macfarlane, Jackie Morris and Mererid Hopwood.

£50 or more

1 of 3 claimed

Tocyn Teulu i Ŵyl Folk by the Oak / Family Ticket

Tocyn teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) i Ŵyl Folk By The Oak, dydd Sul 19 Gorffennaf 2020 / Family pass (2 adults and 2 children) to Folk by the Oak Festival on Sunday 19 July 2020

£600 or more

0 of 1 claimed

Gwobr Taith Spell Songs / Tour Prize

- tocynnau i gig o'ch dewis chi ym mis Ebrill 2020 - cyfarfod â Jackie Morris a rhai o'r cerddorion - copi o Lyfr CD Spell Songs - pecyn nwyddau Spell Songs - bwndel Graffeg o lyfrau ac anrhegion Jackie Morris - 2 tickets to the April 2020 gig of your choice - Meet and greet with Jackie Morris and musicians - A copy of Spell Songs CD Book - Spell Songs goody bag - Bundle of Jackie Morris books

£25 or more

6 of 6 claimed

Jig-so / Jigsaw

Jig-so pren bach, prin, o beintiad gan Jackie Morris. / A rare, small wooden jigsaw from a painting by Jackie Morris.

£60 or more

1 of 1 claimed

Taith cwch / Boat trip

Taith cwch i ddau o amgylch Ynys Dewi, Sir Benfro, trwy garedigrwydd Falcon Boats, ynghyd â chopi o'r llyfr Ramsey Island gan Ffion Rees / A boat trip for two around Ramsey Island, Pembrokeshire, courtesy of Falcon Boats, plus a copy of the book Ramsey Island by Ffion Rees.

£100 or more

1 of 1 claimed

Copi o Spell Songs / Signed Copy

Copi o Spell Songs wedi'i lofnodi / Signed copy of Spell Songs

£100 or more

1 of 1 claimed

Rhifyn Cyfyngedig Spell Songs Box Set Vinyl

Rhifyn Cyfyngedig Spell Songs Box Set Vinyl / Spell Songs Limited Edition Box Set Vinyl

£300 or more

2 of 2 claimed

Paentiad wedi'i lofnodi / Signed Painting

Peintiad Dwrgi wedi’i lofnodi gan Jackie Morris. Dwrgi wedi ei beintio mewn inc Sumi. 10cm x 25cm ar bapur dyfrlliw. / Otter painted in Sumi ink. 10cm x 25cm on watercolour paper.

£500 or more

1 of 1 claimed

Arhosiad moethus yn Twr y Felin / Luxury Break

Enillwch arhosiad gwely a brecwast moethus dwy noson mewn ystafell windmill indulgent yng ngwesty celf gyfoes cyntaf Cymru, Twr y Felin, Tyddewi, Sir Benfro, gyda chinio tri chwrs i ddau ym mwyty dau Rosette, Blas. / Win a two-night luxury bed and breakfast stay in a windmill indulgent room at Wales’ first contemporary art hotel, Twr y Felin, St Davids, Pembrokeshire, Wales, with a three course dinner for two at the Rosette Blas Restaurant.

£550 or more

1 of 1 claimed

Paentiad wedi'i lofnodi / Signed Painting

Peintiad Dwrgi wedi’i lofnodi gan Jackie Morris Dwrgi wedi peintio yn ystafell actorion BBC Woman's Hour gan ddefnyddio inc Sumi wedi ei roi gan Xinran. 10cm x 25cm ar bapur Two Rivers. / Otter painted in the BBC Woman's Hour green room using Sumi ink gifted by Xinran. 10cm x 25cm on Two Rivers paper.

£1,500 or more

1 of 1 claimed

Perfformiad Spell Songs / Spell Songs Performance

Perfformiad Spell Songs yng Nghaerdydd (Ebrill 2020) / Cardiff Spell Songs performance (April 2020) : - 2 docyn i’r perfformiad yng Nghaerdydd - cyfarfod â Jackie Morris a rhai o'r cerddorion - paentiad dyfrgwn wedi'i beintio'n fyw ar y llwyfan (i'w ddanfon ar ôl y sioe) - 2 tickets to the Cardiff performance - Meet and greet with Jackie and some of the musicians - Otters inked live on stage (for delivery post show)

Got an idea like this?

Our crowd has raised over £70 million for bright ideas and good causes.