Croesawu Ffoaduriaid / Welcoming Refugees

Croesawu Ffoaduriaid / Welcoming  Refugees

Cronfa Croesawu Ffoaduriaid i Gymru Fund for Welcoming Refugees to Wales

We did it!

On 31st Oct 2016 we successfully raised £750 of £500 target with 40 supporters in 28 days

(PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH)

Ychydig o ddyddiau nôl ges i’r fraint arbennig o gael cwrdd â dau deulu sydd wedi ymgartrefu yng Ngogledd Cymru o Syria. Roedden nhw mor ddiolchgar eu bod wedi cael lle diogel i fyw, ac yn obeithiol am eu dyfodol.
Er hynny, nid peth hawdd ydi gadael popeth ar ôl a chychwyn o’r newydd mewn gwlad ddiarth. Maen nhw wedi cael rhywfaint o gefnogaeth gan y Swyddfa Gartref (drwy’r Cynghorau) ond mae ‘na rai bylchau amlwg sydd angen eu llenwi. Dyna pam rydw i wedi penderfynu sefydlu cronfa ar gyfer ffoaduriaid sydd yn cyrraedd ein gwlad. 
Bydd y gronfa yn cael ei defnyddio i brynu nwyddau (setiau teledu/beiciau ac ati) ac i dalu am deithiau allan achlysurol i deuluoedd sydd yn cyrraedd Gogledd Cymru. Bydd hyn yn allweddol er mwyn iddynt ddod i adnabod eu hardal newydd yn well a theimlo’n rhan o’u cymuned.
Byddai’n wych pe bai modd i ti wneud cyfraniad  (byddai’r cyfraniad isafswm o £5 yn cael ei werthfawrogi’n fawr!). Rwy’n hyderus ein bod ni i gyd am roi’r croeso cynhesaf posib i’n cymdogion newydd.

A few days ago, I had the privilege of meeting two families from Syria who have made North Wales their home. They were extremely thankful for being given a safe place to live, and hopeful for their future. However,  leaving everything behind and starting anew in an unfamiliar country is far from easy. The Home Office has provided some support (via Councils) but obvious gaps remain.  This is why I have started a fund for refugees who arrive in our country.

The fund will be used to buy goods (tv sets/bikes etc) and to pay for occasional days out for families arriving in North Wales, which will be a crucial aspect of familiarising wth their new area, and of feeling part of their community.

It would be wonderful if you could make a contribution (a minimum contribution of £5 would be most welcome!) I am confident we are all united in wanting to give the warmest welcome possible to our new neighbours.


Got an idea like this?

Start your Crowdfunder