Wiced Newydd Clwb Criced Caernarfon PromotionPitch

by Grant in Caernarfon, Wales, United Kingdom

We did it
On 18th October 2019 we successfully raised £3,606 with 73 supporters in 17 days

We won the League in 2019! But to get promoted we need a new grass wicket. That costs £5000!! Please help the Cofis get promoted and grow.

by Grant in Caernarfon, Wales, United Kingdom

New stretch target

Diolch! Dan ni wedi cyraedd at ein target cychwenol. Rwan dan ni trio codi arian ychwanegol yn caniatáu inni brynu'r offer sydd ei angen arnom i gadw ein wiced newydd ar ei orau a chyfrannu at ddatblygu ein cyfleusterau ymhellach gyda rhwydi hyfforddi a phafiliwn newydd.

--------

Thanks, we achieved are initial target and are now asking for extra money that will allow us to buy the equipment we need to keep our new pitch at it's best and contribute to developing our facilities further with training nets and a new pavilion.


(English below)

Hanes

Mae Clwb Criced Caernarfon yn hollol Gymraeg a dechreuodd yn 2015. Enillodd T20 canol wythnos Ynys Môn a Gwynedd y flwyddyn honno. Fe'n gwahoddwyd i ymuno â Chynghrair Gogledd Cymru y tymor canlynol a dod yn Bencampwyr y tymor diwethaf. Nawr mae gennym gyfle i gael ein dyrchafu ond mae angen i ni adeiladu wiced newydd yn gyflym (mis yma!)ar gyfer y tymor nesaf. Bydd dyrchafu yn ein helpu i dyfu i gynnig mwy o gyfleoedd i bobl leol fod yn rhan o griced. 

Cefnogaeth

Rydyn ni wedi cael cefnogaeth anhygoel hyd yn hyn gyda noddwyr lleol ac unigolion yn ein helpu i brynu cit a pheli ar gyfer pob gêm. Daw pobl leol i wylio am ddim ac mae'r papurau lleol yn ymdrin â'n canlyniadau. Mae S4C, Sgorio, a Radio Cymru i gyd wedi cael nodweddion arnom oherwydd ein llwyddiant. Nawr mae angen rhywfaint o gymorth ariannol ychwanegol arnom i'n helpu i fynd â chriced yng Nghaernarfon i'r lefel nesaf.

Cymuned

Rydym yn glwb cymunedol, wedi'i wneud o bobl leol. Rydyn ni'n cefnogi busnesau lleol fel Gisda Cafe, rydyn ni'n prynu ein te ganddyn nhw ar gyfer pob gêm gartref, ac rydyn ni'n gwario gormod mewn tafarndai lleol ar ôl gemau!

Rydyn ni am i griced fod ar gael i bawb yng Nghaernarfon, yn enwedig holl bobl ifanc dalentog Caernarfon.

Mae gan Caernarfon draddodiad chwaraeon gwych ac rydym yn siwr eu bod yn sêr criced y dyfodol yn lleol.

Cynlluniau

Mae gennym gynlluniau mawr i dyfu’r clwb gyda chais cynllunio yn cael ei ddatblygu ar gyfer pafiliwn a rhwydi hyfforddi i’n helpu i gynnig cyfleoedd i bobl ifanc. Bydd dyrchafiad yn cynyddu proffil y clwb ac yn helpu i wneud i hyn i gyd ddigwydd.

Arian

Rydym wedi bod yn adeiladu ein cyllid i ddatblygu'r tîm ond nid oeddem yn disgwyl y gost hon. Rydyn ni wedi bod yn fwy llwyddiannus nag yr oedd unrhyw un yn ei ddisgwyl! Nawr bydd wiced newydd yn costio £ 5000 a byddem yn gwerthfawrogi'ch cefnogaeth yn fawr.

---------------

History

Caernarfon Cricket Club may be the most Welsh cricket club in the world! We started in 2015 and won the Gwynedd and Anglesey mid-week T20 league that year. We were then invited to join the North Wales League the following season and become Champions this year. Now we have a chance to be promoted but need to build a new wicket fast (this month!) for the next season. Promotion will help the club grow to offer more opportunities for local young people to play cricket.

Support

We've had amazing support so far with local sponsors and individuals helping us buy kit and balls for each game. Local people come to watch for free and the local papers cover our results. S4C, Sgorio, and Radio Cymru have all had features on us because of our success. Now we need some financial support to help us take cricket in Caernarfon to the next level. 

Community 

We are a community club, made of local people. We support local businesses such as Gisda Cafe, whom we buy our teas from for each home game and we spend too much in local pubs after games!

We want cricket to be available to everyone in Caernarfon, especially all the talented young sports people of Caernarfon. 

Caernarfon has a great sporting tradition and we're sure their are future cricket stars locally.

Plans

We have big plans to grow the club with a planning application being developed for a new pavilion and training nets that will help us offer opportunities to young people.  Promotion will raise the club's profile and help to make this happen.

Budget

We've been building our finances to develop the team but didn't expect this cost. We've been more successful than anyone expected! Now a new wicket will cost £5000 and we'd really appreciate your support.

Rewards

This project offers rewards in return for your donation.

£60 or more

1 of 10 claimed

Wobr £60 Reward

Llun cyn gêm, te criced gyda'r tîm a photel o win i fwynhau'r gêm ar flanced bicnic / A photo before a game, cricket tea with the team and a bottle of wine to enjoy the game on a picnic blanket

£20 or more

Wobr £20 Reward

Llun gyda'r tîm cyn gêm / A photo with the team before a game

£25 or more

Wobr £25 Reward

Wynebwch un pelawd yn erbyn troellwr a Capten Clwb, Simon Davies / Face one over against the Clwb Captain and spinner, Simon Davies

£30 or more

Wobr £30 Reward

Wynebwch un yn erbyn y cyflymwr Cofis a’r bowliwr gorau yn y gynghrair, Ian Morgan! / Face one over against the Cofis speedster and top bowler in the league, Ian Morgan!

£35 or more

0 of 15 claimed

Wobr £30 Reward

Llun cyn gêm ac wedyn te criced gyda'r tîm / A photo before a game and then a cricket tea with the team

£50 or more

0 of 4 claimed

Noson Wobro

Cyflwyno gwobr yn ein noson gyflwyno ar Dachwedd 16 yn y Black Boy / Present an award at our presentation evening on November 16 at the Black Boy

£100 or more

0 of 6 claimed

Rhan o'r garfan / Part of the squad

Chwarae gêm, gyda'r holl offer a gyflenwyd, ar gyfer y garfan datblygu un nos Fercher y tymor nesaf. / Play a game, with all gear supplied, for the development squad one Wednesday night next season.

£200 or more

1 of 10 claimed

Nawdd Gêm / Game Sponsorship

Cynnal y tafliad cyn y gêm, photo gyda'r capteiniaid a'r het tîm. Hefyd, llun cyn gêm, te criced gyda'r tîm a photel o win i fwynhau'r gêm ar flanced bicnic. Sylw llawn ar y cyfryngau cymdeithasol. Host the toss before the game, photo with the captains and a team hat. Plus, photo before a game, cricket tea with the team and a bottle of wine to enjoy the game on a picnic blanket. Full social media coverage.

Got an idea like this?

Over £200 million has been raised from our crowd to support the projects they love! Plus tens of millions more unlocked by our partners.