Ail-ethol Ben Lake / Re-elect Ben Lake

by Plaid Cymru Ceredigion in Aberystwyth, Wales, United Kingdom

Ail-ethol Ben Lake / Re-elect Ben Lake
Not quite
Unfortunately this project was not successful.

Ail-ethol Ben Lake yn Aelod Seneddol Ceredigion / Re-elect Ben Lake as the Member of Parliament for Ceredigion

by Plaid Cymru Ceredigion in Aberystwyth, Wales, United Kingdom

You can follow Ben Lake on www.plaidceredigion.wales // Gallwch ddilyn Ben Lake ar www.plaidceredigion.cymru

Why do we need to raise money?

Ben is an excellent MP who needs to be in Westminster to fight a no-deal Brexit, and to continue standing up for rural communities across Ceredigion.

Thanks to our generous supporters, we've already raised enough to cover the costs of producing a leaflet delivered to every registered voter in the Ceredigion.  But we'd like to reach more people - on social media, on street stalls and on the phone.

Unlike the Westminster parties, Plaid Cymru does not have a roster of ultra-wealthy donors or unions to draw on in return for services rendered. We aim to make a big impact with creative campaigning, but our resources to do this are very limited. Plaid Cymru does not receive large corporate donations so we rely on small contributions from people like you. Please help us if you can.

Ben was elected Member of Parliament for Ceredigion in June 2017 and he is Wales's youngest MP at 26 years of age. He's made a significant impact in Westminster over the past 2 years, and was honoured to be nominated 'MP of the Year 2019' by his constituents earlier this year!

You can take a look at Ben's voting record here: https://www.theyworkforyou.com/mp/25669/ben_lake/ceredigion

//

Pam mae angen i ni godi arian?

Mae Ben yn AS rhagorol ac mae angen iddo fod yn San Steffan i ymladd yn erbyn Brexit heb gytundeb, ac i barhau i amddiffyn cymunedau gwledig ledled Ceredigion.

Diolch i'n cefnogwyr hael, rydym eisoes wedi codi digon o arian i allu cynhyrchu taflen i'w dosbarthu at bob pleidleisiwr cofrestredig yn Ngheredigion. Ond hoffem gyrraedd mwy o bobl - ar gyfryngau cymdeithasol, ar stondinau stryd ac ar y ffôn.

Yn wahanol i'r Torïaid a'r Blaid Lafur, nid oes gan Blaid Cymru restr o roddwyr nac undebau cyfoethog iawn i ddibynnu arnynt. Ein nod yw arwain ymgyrch greadigol sy'n cyrraedd cynifer o bobl â phosib, ond mae ein hadnoddau i allu cyflawni hyn yn gyfyngedig. Nid yw Plaid Cymru yn derbyn rhoddion corfforaethol mawr felly rydym yn dibynnu ar gyfraniadau bach gan bobl fel chi. Felly os allwch chi helpu, byddem yn werthfawrogol iawn.

Etholwyd Ben yn Aelod Seneddol dros Ceredigion ym mis Mehefin 2017 ac ef yw AS ieuengaf Cymru yn 26 oed. Dros y 2 flynedd diwethaf, mae Ben wedi creu argraff yn San Steffan ac yng Ngheredigion a chafodd y fraint o gael ei enwebu'n 'AS y Flwyddyn 2019' gan ei etholwyr yn gynharach eleni!

Gallwch weld record pleidleisio Ben yn San Steffan yma: https://www.theyworkforyou.com/mp/25669/ben_lake/ceredigion

Rewards

This project offers rewards in return for your donation.

£50 or more

Rhodd o £50 / £50 Reward

Diolch yn fawr am gefnogi Ben Lake. Byddwch yn derbyn llythyr o ddiolch personol gan Ben. // Thank you for supporting Ben Lake. You'll receive a personal letter of thanks from Ben.

£10 or more

Rhodd o £10 / £10 Reward

Diolch yn fawr am gefnogi Ben Lake. Byddwch yn derbyn bathodyn arbennig yr ymgyrch. // Thank you for supporting Ben Lake. You'll receive a badge designed for the campaign.

£20 or more

Rhodd o £20 / £20 Reward

Diolch yn fawr am gefnogi Ben Lake. Byddwch yn derbyn pecyn o nwyddau ymgyrchu // Thank you for supporting Ben Lake. You'll receive a pack of campaigning merchandise.

£100 or more

Rhodd o £100 / £100 Reward

Diolch yn fawr am gefnogi Ben Lake. Byddwch yn derbyn bathodyn arbennig, pecyn o nwyddau'r ymgyrch a llythyr personol o ddiolch gan Ben. / Thank you for supporting Ben Lake. You'll receive a specially designed campaign badge, a pack of campaign merchandise and a personal letter of thanks from Ben.

£500 or more

Rhodd o £500 / £500 Reward

Diolch yn fawr am gefnogi Ben Lake. Byddwch yn derbyn pecyn nwyddau arbennig yr ymgyrch, llythyr personol o ddiolch bydd Ben yn dod i gwrdd â chi'n bersonol. / Thank you very much for supporting Ben Lake. You'll receive a special pack of campaign merchandise, a personal letter of thanks and Ben will come and meet you personally.

Got an idea like this?

Our crowd has raised over £70 million for bright ideas and good causes.